Tả cảnh một buổi sáng (hoặc trưa, chiều) trong vườn cây (hay trong công viên, trên đường phố, trên cánh đồng, nương rẫy)

T cnh mt bui sáng (hoc tra, chiu) trong vn cây (hay trong công viên, trên ng ph, trên cánh ng, nng ry)

Hng dn

Bui sáng nay, bu tri tht p và m áp. Lòng em ro rc mt nim vui. Th là mùa xuân ã v ri, v ri.

Em vùng dy chy ra vn. Chà! p quá! Nhng bông hoa n rc r. Kìa! Nhng bông hoa rung rinh nh mun nói: “Chào cô bé! Chúc cô mt ngày tt lành. Mùa xuân ã n ri ây”. Em bc vào vn, mt mùi thm ngào ngt lan to quyn vào nng xuân. Bu tri mi trong xanh làm sao! Trên tri không mt gn mây, gió lùa qua các khóm cây. Tia nng vàng nh rót mt ang tri nhè nh xung vn. Nhng bông hng nhung cha n ht nh nhng thiu n ang tui mi lm hãy còn e thn. Các cánh hoa ti còn ngm sng mai to mùi thm. Ch mi ây thôi trên hai cây hoa cúc, mi chic n trng tinh ang chúm chím mà gi ây ã n thành mi bông hoa xinh p. p quá! p quá! Ri ây na, các ch thc dc ang khoe vi mùa xuân b áo p cùa mình. Nhng bông hoa kèn nm cánh hoa tr ra nm phía. Mt màu hng và trng trùm lên hoa. Lá hoa to dài ra mi phía to thành mt khóm hình tròn xanh thm, gia là nhng bông hoa p xinh. Vin quanh là nhng bông hoa su si vàng rc c im bng nhng nh hoa màu nâu. Hoà cùng nhng bông hoa màu vàng, ó là nhng chic lá xanh mn mn. Trên cành cây, các chú chim cng ua nhau hót. Các ch sn ca và ch chim yn vi b lông vàng óng cng hót theo muôn loài chim khác…

Nhng ti khi ho mi, chim hót hay nht ca muôn loài bay ti u trên cây thì mi loài chim cùng dng ting hót. Ho mi bt u hót, nó ca ngi mùa xuân ti p ri c nh th, ting nó lúc rn rã lúc vang xa.Khi ting chim hót ngng hn, em mi sc tnh. Ôi, ta ây lâu vy ? Em thm hi lòng mình nh vy. Bây gi nng ã lên cao.

Em bc vi vào nhà. Nhng tia nng m áp ã chiu vào nhà. Em thm ngh: “Cm n mùa xuân nhé! Bn tht là tuyt vi. Giá ta và bn luôn c bên nhau. Cm n mùa xuân, cm n…cm n!".

Phm Hoàng Lan – Hà Ni

Nhn xét ca giáo viên:

Bài vn t cnh mt bui sáng mùa xuân trong vn cây. Xen k vi bc tranh phong cnh c miêu t trong bài là cm xúc ca ngi vit khi mùa xuân n. Vì th trong bc tranh ta thy trc ht là hình nh, màu sc phong phú, rc r (“bu tri trong xanh”, “tia nng vàng”, nhng bông hoa hng nhung “ ti” “hoa cúc trng tinh", ch thc dc “khoe sc”, “hoa kèn nm cánh màu hng và trng”, “hoa su si vàng rc im bng nhng nh hoa màu nâu", “lá xanh mn mnlà hng hoa “ngào ngt"; là âm thanh ca “các chú chim ua nhau hót" sn ca, chim yn,…ni bt là ho mi “chim hót hay nht"). Và bao trùm lên cnh vt vô cùng sng ng, ti vui, tràn tr nha sng y là tình yêu cuc sng “ro rc n vô b”. Tình yêu cuc sng ã khin ngi vit không th kìm nén cm xúc ca mình khi quan sát và miêu t s i mi ca cnh vt, khin ngi vit không ch mt ln phi tht lên: “p quá” nó còn khin ngi vit nh cm thy mình ang trên thiên ng, ang m mt gic m p phi sc tnh, thm hi lòng mình rng “Ôi, ta ây lâu vy !".

Có th nói, ngôn ng miêu t ca ngi vit rt phong phú, sinh ng. Trong bài vit, nhiu t ng gi t, gi cm c s dng. Bên cnh dó, các hình nh nhân hoá, so sánh cng rt thành công. Tt c các yu t y cùng góp phn to nên bc tranh phong cnh chào ón mùa xuân vô cùng p và hp dn. c xong bài vn ta cng thy ro rc nim vui, dt dào cm xúc nh ngi vit vy.

Bài luyn tp

1.Ngi vit quan sát cnh vt trong vn cây bng nhng giác quan nào? Nhng chi tit nào cho em bit iu ó?

2. Em thích nhng hình nh nhân hoá hoc so sánh nào trong bài vn trên? Vì sao?