Tả cảnh tấp nập của đường phố vào giờ cao điểm đi làm buổi sáng

T cnh tp np ca ng ph vo gi cao im i lm bui sng

Hng dn

Thành ph sau mt êm ma rào dng nh rng r và ti sáng hn. Mi sáng sm, mng thành ph hin ra trong bc chuyn bin huyn o ca rng ông. Ánh sáng bao trùm khp không gian, tri dài trên nhng tòa nhà cao tng, khin cho chúng tr nên nguy nga và s. Nhng hàng cây xanh còn ng nc lung linh trong nng sm. Mt tri dang t t ló lên nh nhàng nh mt qu bóng bay mm mi.

Mi có sáu gi sáng, ng ph ã bt u hot ng huyên náo. Nhng chic xe ln nh hiu Hyundai, TôYôTa ch y công nhân, cán b i làm bóp còi inh i. Nhng chic xe vn ti nh ch hàng hóa, thc phm t vùng ngoi ô v các ch: Cu Mui, Bn Thành, Ch Ln. Hàng trm chic xe máy n m m l lt ngc xuôi. Xe p, xe ba gác, xích lô nm np ni uôi nhau chy nhanh trên mt ng, mt s i l ln nh Trn Hng o, Nguyn Th Minh Khai, ngi, xe c i li nh mc ci, nhiu lúc ùn tc li dài hàng trm mét.

Trên va hè, ngi i b tp np. Các bn nh gn gàng trong b ng phc, các ch sinh viên tha tht trong tà áo dài trng ang hi h n trng. Các bà, các ch nhanh chân ra ch mua thc n cho gia ình và kp gi i làm. Các hàng quán bày la lit, nào là: min gà, ph, h tiu… ting mi chào on . T trong các nhà hàng, quán cà phê, ting nhc m xp xinh… C ng ph vang lên mt th âm thanh hn n.

Dòng ngi và xe c ngc xuôi loang loáng. Nhìn cnh ng phô' nhn nhp, em mi thy ht sc sng mnh m, khn trng trong mt ngày ca thành ph công nghip.

Thành ph tht áng yêu và p d quá.

Ngun: Vietvanhoctro.com