Tả cây bưởi

bài: Em hãy t cây bi

Bài làm 1

Trong khu vn nh xinh ca nhà em b em trng có bit bao nhiêu là cây n qu nhng em thích nht là nhng cây bi mà b em trng. Cây bi nm nào cng sai tru qu nhìn tht thích mt bit bao nhiêu.

Em c bit thì ging bi nhà em cng chính là ging bi Din, cây bi có lòng ào n ngt lm. Cây bi nhà em c b trng cng ã rt lâu ri, phi hn mi nm ri nhng cành lá ca nó vn xanh ti. Tán ca cây bi dng nh li ã xoà mt vùng sân rng. Th ri em nh nhn thy c rng chính t cái gc to bng cái xô kia, chìa ra ba cành ln, to thành mt th vng chãi có th chng li ma nng.

Cây bi nhà em dng nh nó p nht là vào mùa xuân. Tht là p, nht là trong cái gió xuân hây hy, cây bi li ra nhng n hoa ging nhng ht ngô màu xanh nht và nhìn cng tht là p bit bao nhiêu. Có l rng, em dng nh cng ch my hôm sau thôi, nhng ht ngô kia bng n tung nh bng. Th ri cng nhn thy c nhng bng ngô trng xoá, nó dng nh cng ã ph kín y cành, hng thm ngan ngát lan to khp c xóm. Hoa bi nhuw tht thanh khin n thành chùm. Mùi hoa c thong thong bay khp xóm, h ai i vào nhà em cng phi khen mùi hoa bi nh tht âm thm và nng nàn biêt bao nhiêu.

Th ri cho n khi mà hoa tàn. Qu bi dng nh cng ã ln nhanh n vy. Mi hôm nào thôi mà em nh ã còn nht nhng qu bi rng cho my bn gái lp em chi chuyn chi cht. Th mà bây gi tht bt ng! Qa bi cng ã to bng cái u ca em, có qu to bng c cái siêu in y ch. Th ri em nh cng thy c rng, cng chính nhng cái lá bi xanh m, ging nh nhng cái qut ba tiêu phe phy trong gió hè nh càng làm em thích thú hn. Khi thu v thì nhng qu bi lúc lu trên cành nng n ni ông em phi chng cành bng nhng cây tre ln. Cho n hôm Tt Trung thu, b em cng vt cho my my qu bi chúng em phá c cùng vi nhau rt vui. n bi nhà em tht ngon và ngt bit bao nhiêu. Bóc qu ra là nhng tép bi nh mng nc ngt lm

Ai ai cng bo cây bi nhà em ging quý. Và cng ã có rt nhiu cô bác trong xóm n xin chit v làm ging. Và b em cng cho c, em mong mun cây bi nm nào cng ra sai qu nh vy.

em hay ta cay buoi - Tả cây bưởi
Em hãy t cây bi

Bài làm 2

Trong khu vn nhà em không rng lm nhng li c trng rt nhiu cây, t rau cho n cây n qu. Và trong s các loi cây ó thì em thích nht là cây bi.

Cây bi nhà em cng rt cao, nó cao ngang ca s tng hai trng em, tán lá xoè rng. Th ri ngay c các gc cây to bng bp chân xù xì, màu nâu xám. Thân cây bi li to, lên cao khong ngay u gi, khi nhìn lên cao mt chút thì thân cây chia thành nhiu nhánh. Nhng chic lá bi dng nh li c mc thành chùm, lá bi nhìn tht c áo, nó nh c hi tht li gia nh hình trái tim. Th ri ngay mt trên xanh m, bóng, mt di cng màu xanh nht m.

n tng nht vi em có l chính là hoa bi mc thành chùm. Hoa bi có màu trng, có nm cánh, nh vàng, hng thm du to khp vn mi khi n. Cho n cui xuân, hoa tàn, qu bt u nhú ra nhìn tht áng yêu bit bao nhiêu. Th ri ta nh thy c chính lúc u qu bé sau ln dn. Th ri ta nh thy c cây bi li có cành qu mc thành chùm nh bông hoa. Qa ã to, chín tròn da cng mn, và nó li có c màu vàng óng hng thm du. Khi quan sát bên ngoài thì bên v ngoài màu xanh có qu màu vàng, còn bên trong là lp cùi trng, có nhiu múi cong. Tht thích thú bit bao nhiêu khi ta bóc lp v vàng kia ra thì ta nh thy c có nhiu tép bi.Bi nhà em n có v ngt m, n rt mát và b. Em nghe m nói bi có cha nhiu vitamin C rt tt cho conn ngi. ng thi nhng cht trong qu bi li có th cha nhiu bnh và cùi bi còn có th làm chè, v bi gi u rt mát na

Em dng nh cng rt thích cây bi vn và em thng ra ó ngm nhìn trong gi ngh. Em luôn cùng b chm sóc cho cây bi mi ngày.

Minh Nguyt