Tả cây đa

bài: Em hãy t cây a

Bài làm 1

Khi n làng em ai ai cng phi tht n tng vi cây a t u làng. Cây a hàng trm nm tui. Cây a to xòe tán tht là rng bit bao nhiêu.

Thân cây a cng tht là ln và nhng cái r cây cng nh ni lên trông ging nh nhng con trn khng l vy. Th ri cng tht d nhn thy c xung quanh gc chính là hàng chc gc ph khin cho cây thêm b th và vng chãi hn na. Nu nh quan sát k thì cng có th nhn ra c cách xa hàng cây s ã nhìn thy bóng a cao vt khi ly tre làng. Cây ã c th làng em nó nh c sng sng in trên nn tri xanh bic mênh mông vy.

Cây a to lm, bóng ca cây a che mát mt khong t rng. Có l vì tán cây rng cho nên chim chóc âu kéo v làm t trên cành, sut ngày ríu rít nghe rt vui tai. Nu các bác nông dân mà có i ng v hay hc sinh chúng em mà ang i trên ng nng chang chang, khách ghé vào quán tranh ngh chân và có th ung mt bát nc chè xanh hãm c ca cô Hoa thì tht tuyt vi. Th ri di gc a c th thì em li c tn hng cn gió nm nam lng lng thi. Qa tht là không có gì sung sng bng, bao nhiêu mi mt u nh ã bin mt.

Tui th chúng em dng nh cng ã gn lin vi cây a. áng chú ý ó chính là chic lá a to, dày và xanh bóng em cun tròn li. L tr cng ã khéo léo nhanh tay xé hai bên mép lá làm sng. Th ri em cng ã tìm và buc mt mu dây chui khô vào cung ri lun vào trong chic lá ã cun tròn li trc ó. Sau ó cng khe kh kéo si dây. Và cui cùng th là ã có mt "con trâu lá a" p mt cho l tr chúng em chi ri. Nhìn con nghé bng lá a cng có c mt cp sng cong cong, cái u gc gc nh sn sàng nghênh chiên. Th ri ta nh thy c ó nh có nào là trâu b, trâu m, nghé t mà chúng em to ra t chic lá a nh c nm quây qun bên nhau thành by nhìn tht thích.

Chiu hè n trong cái nóng “nh la” thì chúng em thng túm nm tm by di gc a thi th diu. Di g a có bóng râm tht rng nh ã giúp cho chúng em có c nhng cn gió mát lành thi. Chúng em u yêu cây a làng và thnh thong chúng em còn ly nc di sông ti cho cây thêm tt ti na.

em hay ta cay da - Tả cây đa
Em hãy t cây a

Bài làm 2

Ai ai khi n làng em, khi i qua sân ình ca làng thì cng rt n tng vi cây ã c th nh sng sng xòe nhng tán lá tht là rng bit bao nhiêu.

Cây a ca làng dng nh c tht là sng sng nh mt ngi khng l ang hiên ngang chm ch ngay gia ng vy. Cây a c th ca làng em li nm sát mt ng, th ri ngay phía bên di là cái ging làng và sân ình. Mi ngi trong làng nht là các ông, các bà ln tui thì vn bo cây a ging nc và sân ình thng i lin vi nhau ging nh câu ca dao mà em c nghe cô giáo em nói:

Cây a, bn nc, sân ình

iu rt d nhn thy ó chính là thân ca cây a rt to, phi 5, 6 ngi ôm mi xu c và chúng em cng rt thú vi kích thc ln này ca cây. Th ri em nh thy c ngay c v ca thân cây xù xì ch không trn mn và bng phng khác vi nhng loi cây khác. Thêm mt im áng chú ý na ó chính là trên cái thân khng li ó thì li có c nhng cái u nhìn rt l nhng cng ã minh chng cho s c th ca cây ã rt lâu ri.

n tng vi em v cây a này có l chính là b r nh mt àn trn bò lm nhm trên mt t. v trí này cây a nh ta bóng mát và ni ây gi là ni hóng gió ca ngi dân quê em. R cây a c th này to và tài bò trên t tng chng nh sp bt ra. Nhng ta cng thy c b r này ni trên mt t, nh bò trên mt t vy thôi nhng mà nó li bám rt sâu, nhiu trn bão i qua nhng vn không qut ngã c loi cây kiên c nh th nào.

Th ri em cng tht là n tng vi nhng tán lá to và xòe ra khp ni vi vô vàn nhánh nh chi chít em không m c. c bit hn em nh thy c trên nhng cành cây ó là nhng chic lá to và dày, và thm chí là ã có mt s chic lá nh cái qut mo ca bà em vn qut vy.

Có th thy c rng mi ngi dân quê em, ai i âu làm n xa cng thng xuyên ghé v thm quê và không ngt khen cây a càng ngày càng mt ln lên. Nhiu ngi trong s h dng nh tui th h vn gn vi cây a.

Minh Nguyt