Tả cây đu đủ

bài: Em hãy t cây u

Bài làm 1

Khu vn nhà em không rng lm, nhng b em trng rt nhiu loi cây n qu và cây nào cng sai na. Trong s ó thì em li c bit yêu thích cây b trng. Cây u n rt ngon và sai tru qu na.

Cây u nhà em nó li không c cao nh cây u bên nhà bn Nguyt cnh nhà em. Nhng bù li thì cây u nhà em li rt sai qu. Cây u li ch cao chng khong hai mét thôi, nhng cành lá ca nó trông rt c bit. Em cc k yêu thích cây u này rt nhiu. Th ri em nh thy c rng chính thân cây u không to ùng nh cây i, cây mít, trong cùng mt khu vn nhng nó dng nh li không có nhiu cành nhiu tr nh cây na mt. Cây u nhà em nó li cng tht n gin vì chúng ch có mt thân cây duy nht, nó nh hn nhng thân cây kia rt nhiu. Th ri em cng tht là n tng vi thân ca nó ch nh khong hai nm tay ngi ln phn gc ca nó phình to hn rt nhiu. Và cho n phn ngn thì chúng nh dn li, và cây dng nh cng càng lên ngn li càng nh. Thân ca cây u lúc này ây dng nh nó li có c nhng vn vn m m ngang thân cây.

Không th ph nhn c rng chính cành lá ca nó cng rt l so vi nhng cành lá khác. Th ri em nh cng thy c nó cng ã có rt ít cành và cành ca nó cng rt nh. Hn ht còn nhng cái cành nh nhng cánh tay dài thng tp mà nh búp mng p nh tay ca mt cô gái xinh p bit bao nhiêu. Ta nh thy c chính chic lá ca nó rt l, và hn na chic lá u ta nh thy c hình lá không ging vi bt kì mt cây nào mà nó cng tht là c bit. Nhng chic lá u nh cng tht là to nhng li chia thành nhng phin lá nh hn na, nó c nh mt bàn tay vy. Có ôi lúc khi em nhìn nó ging nh nhng cánh qut ca nhng bc vua quan ca nhng triu i thi xa. Th ri em nh thy c nhng chic lá p nht khi sng sm n nh ã làm t ht bàn tay ca cây u . Và cho n khi mà ma tnh ri còn vài hát vn c níu kéo mà bám vào chic lá nh tng git ti tách chm rãi.

Em rt yêu cây u nhà em. Bi vì cây u dng nh không nhng mang n nhng qu trái cây ngt lành mát du, không nhng làm p cho khu vn xinh ti

ta cay du du - Tả cây đu đủ
Em hãy t cây u

Bài làm 2

Trong rt nhiu loi cây n trái thì em thích n nht là u bi hng v ca nó tht m à và ngon ngt. Bit c em rt thích n u nên b em cng ã trng mt cây u trong vng. Ngày qua ngày cây u ln rt nhanh và ã cho nhng trái chín ngt lành.

Cây u mà b em trng nó li có c thân cây to nhng thuc loi thân mm bên trong có nhng si x c kt ni vi nhau. Th ri ta nh thy c có nhng si x ó c kt ni theo mt trt t và ng thi nó dng nh cng ã nh to nên nhng mch kt ni riêng. Ta nh thy c nhng hình nh thân cây u cao và dài nó rt thng và mn na, không xù xì nh nhng cây thân g kia. Th ri em cng nh thy c chính thân ca nó có màu xanh, và hn ht ó chính lá ca cây có hình ngôi sao. n tng nht ca em cng chính là nhng chic lá to và có nhiu bn ca cây u . Em nh nhn thy c rng, cng trong cây có ngn ó là ni cha nhng hoa u và nhng lá u .

Còn i vi qu u thng ra ch trên thân cây, cây u thông thng thì cây nào cây ny cng u có rt nhiu nha. c bit hn em nh thy c c mi ln ch cn dùng tay cy nó là nha u dng nh cng li nh c chy ra nha ó là nhng hình nh ca cây u . Qa u có màu xanh thm khi nó cha chín và khi chín nó có màu vàng. Qa tht khi nhìn thy c nhng hình nh ca qu u thng c mc theo tng chùm tht là sai qu và nhng qu u nhà em có hình bu dc nhng có rt nhiu loi li có hình h lô khác nhau. Mi loi u li mang c nhiu hng v khác nhau nhng u thm ngon và b dng.

Em c bit rt thích cây u trc nhà em. Cây u nh cng ã cho nhà em nhng trái chín ngt lành n tht ngon và b dng. Em cng hay cùng b ra vn chm sóc cho cây thêm tt ti.

Minh Nguyt