Tả cây hoa cúc

Em hãy t cây hoa cúc

Bài làm 1

Có th so sánh c nu nh mùa xuân là mùa ca muôn hoa thì mùa thu mi là mùa ca hoa cúc vàng ro rc và p n mê hn.

Hoa cúc tht là c bit bi hoa cúc dng nh không mc riêng l mà mc xùm xòa thành bi, thành khóm rt t nhiên và cng rt p. Th ri ta nh nhìn thy c thân cây mnh mai, trông cây hoa cúc dng nh li cng có v yu t nhng tht ra li rt cng cáp. Và cng chng th mà nó có th trên mình c mt thm hoa dày. Nu nh quan sát n nhánh cây ta u bn phía, an xen vào nhau, trông thì có v tht là mm mi nhng chc khe bit bao nhiêu. Th ri n vi lá cúc cng c phân phát u khp thân cây, ta nh cng ã thy c rng c mi chic lá nh mt bàn tay nh xíu vy vy trong nng sm tràn y hnh phúc.

Có l rng chính cây hoa cúc cn mn cht chiu tng git nng ca mùa hè i thu sang âm bông vàng rc. u tiên ta dng nh cng ã thy c rng, chính là mt vài chic n xinh xinh hé n, ri ngay sau ó ít lâu thì hoa cúc nh gi nhau, tng chùm n ng lot bung ra khoe sc vàng ti. Tt c nhng bông hoa nh n r nh này cng ã kt thành mt thm hoa cúc vàng tuyt p. Mi bông cúc có nhiu tng nhiu lp cánh hoa, kt tròn li xoay quanh nhy. Có l không th sai khi nhn xét v hoa cúc ó chính là bông nào bông ny ngào ngt a hng n tn tng lp hc và hng hoa cúc dng nh cng ã a vào tn tng bàn, tng bài hc ca chúng em.

Em rt yêu hoa cúc không ch vì nó p không thôi âu mà là chính bi hoa cúc còn gn lin vi mùa thu – Mùa tu trng ca chúng em.

ta cay hhoa cuc - Tả cây hoa cúc
Em hãy t cây hoa cúc

Bài làm 2

Trong mi t Tt n thì nhà em có rt nhiu loi hoa, nhng trong s ó không th không nhc n loài hoa cúc. M em hay mua hoa cúc trang trí nhng ngày Tt bi hoa không ch p mà còn có ti rt là lâu na. Nm nay nhà em li trng hoa cúc trang trí và không phi mua nh mi nm na.

Có th nhn thy c rng, cng nh ch my tun sau Tt mà cây hoa cúc vàng nhà em cng ã ã âm tc thành mt khóm nhìn cng rm rp nhiu cành lá. Thân ca cây hoa cúc nh mn mn lên mc lên thng và tht là cng cáp bit bao nhiu. Nhng sc hoa cúc vàng và cúc trng chng kém phn lng ly, li còn thêm v trinh trng kiêu sa hn cúc vàng mt bc.

Hoa cúc tht p, hoa cng nhng cánh hoa nh li ti, cng hng thm nh c thoang thong du dàng. Nhng cây hoa cúc mc thành tng khóm, thân cây chi chít, chen chúc ln nhau nh mun ng ta vào nhau bi thân mm mnh mai nh cành liu. Lá ca cây hoa cúc trng hay vàng nhà em thì u mc thng tng chùm xòe ra nh nhng bàn tay. Hình lá cng tht là nh, nó dng nh c cong cong mm mi, ng thi cng nh ã mc so le nhng rt dày.

Có l chính vì th nhìn khóm cúc tng nh nó xòe lan ra mt t nh loài thân có dây. Lá cúc xanh quanh nm, mt màu xanh dìu du. Còn i vi nhng bông thì n theo tng tháng, mi t n gn na tháng hoa mi tàn.

Cây hoa cúc nh cng ã im tô cho sc màu hng v Tt thêm m à và xinh p hn và em cng rt yêu thích cây hoa cúc này.

Minh Nguyt