Tả cây hoa đào

bài: Em hãy t cây hoa ào

Bài làm 1

Mi loài hoa li có c mt sc p riêng bit và không ai có th ph nhn c iu này. Loài hoa c coi là s gi ca mùa xuân nc ta t Bc không th không nói n cây hoa ào c.

C vào Tt n xuân v, trong gia ình em li có mt cây ào. Cây ào này c b em mua và cng ã c ct ta gn gàng, nhìn cây ào c ct ta nh vy cho nên nên cây ào có hình chóp trông nh mt cái nón khng l và còn li rt p mt. ào ngày Tt cng ã c b em khéo léo trng trong mt cái chu cành rt to và trang trí nhiu hoa vn màu xanh dng m trong cng rt p na. Có th nói c rng chính v p ca cây ào nh c tôn thêm nh v p ca cái chu cnh y. Cây ào nhà em lúc này li có c chiu cao hn c em rt nhiu. Cây ào cao nh vy nên thnh thong ng gn, em li nh king ôi bàn chân lên và cng kh th th bên tai ào nh hai ngi bn.

Thot nhìn ta ã thy c thân cây nh nhng cng cáp, mc mt cái áo gilê màu nâu sm. Khi quan sát ta nh cng nhìn thy c rng trên thân cây còn có bit bao nhng mâm non ang âm chòi ny lc và c th sinh sôi mt cách nhanh chóng nht. Và th là có nhng cành nh vn ra nh khoe nhng n ào chúm chím, còn ang e p, chúm chím mà mãi không n hoa. Em nh cng ã m tng ngày trôi qua, dng nh chính nhng n hoa y cng kh ca mình khoe sc thm. Nhìn nhng n hoa gi ã n nó nh cng li nh ã khoe nhng cánh hoa màu hng mm mi, mng manh. Có th nhn thy c rng khi nhng cánh hoa xoè rng, nh vàng bên trong hé mình nhìn ngm bên ngoài. Th ri em nh thy c khi xen ln vi n hoa là nhng mm xanh nhú lc non mn mn, nhng có khi ã bt mình thành nhng chic lá xanh. Và nh có th tng thêm phân hp dn thì em cùng vi m cng ã quàng lên mình cây ào nhng chòm èn xanh nhp nháy cùng vi my si dây kim tuyn nhìn cng tht p mt. Th ri em nh thy c c vào nhng bui êm thì cây ào nh tht ni bt vi èn nhp nháy trong êm.

Cây ào này, các thành viên trong gia ình luôn luôn yêu thích. C nhà em cùng ngi ung nhng cc trà bên nhau nhng ngày ma phùn ca mùa xuân nh thy m lòng hn. Cây âò thwujc s là cu ni ca các thành viên nhà em vi nhau

Khi xuân sang, cây ào tr thành mt cây hoa biu tng cho mùa xuân ã giúp cho cnh vt nh cng ã vui ti hn rt nhiu. Em cng rt thích cây ào

ta cay hoa dao - Tả cây hoa đào
Em hãy t cây hoa ào

Bài làm 2

Khi xuân sang mi ngi lúc này ây li háo hc vui mng ón mùa xuân bng chính nhng cây hoa ào n khoe sc di ánh nng bao mai tuyt p.

Ca ùa xuân v thì mi ngi nô nc i mua sm Tt. Th ri em cng nh thy c rng trên bàn th t tiên thng có mâm ng qu, bánh trng xanh c bày tht p, nhng ni bt nht có l chính là mt cây ào ang có nhng hoa chúm chím. Và ngi ta ã nói rng cây ào tng trng cho mùa xuân. Mi khi nhìn thy cây ào n hoa là nh cng ã báo hiu xuân v.

D nhn thy c rng, ngay chính cây ào mi trng nên rt nh gc cây to, sn sùi nh da cóc, ni lên nhng u cc. Nhng, qu tht cng rt ít ai bit rng, trong ó có mt dòng nha nh cng tht là mát lành bit bao nhiêu. Dng nh nó cng ang cun cun chy i nuôi cây. Thân ca cây ào cng rt nh, và dng nh nó cng nh tht là cong cong nh con tôm. Ta cng có th nhn thy c rng, cng chính t thân cây mc ra các cành cây khng khiu, và hn na, dng nh nó cng ã cha y nha sng. Th ri khi quan sát k hn ta li nh thy c u cành cây mi xut hin nhng chi non xanh mn mn nh c mc ra nhìn cng rt p bit bao nhiêu.

n phn lá ào thì cây ào li có c nhng chic lá tht là mng xanh quanh nm mt màu xanh dìu du. Hoa ào ngày Tt nh cng ã khoe hng sc trc gió mùa xuân nh mt cô gái ôi mi và cô gái y dng nh cng rt xinh p và cng tht là du dàng trc cuc i.

Qa không sai khi ngi ta nói rng: Hoa ào p tinh khit và thun túy nht. Hoa ào c bit n tuy không thm nhng có v p quyn r l thng tht khó có mt loài hoa nào sánh bng.

Em cm n và cng rt yêu cây ào vì cây ã mang n cho nhà em v p trong ngày xuân nng m. Và c mi ngày nhà em li ngi hnh phúc bên nhau di cây ào nói chuyn quên ht i bun lo trong cuc sng.

Minh Nguyt