Tả cây hoa hồng nhung

bài: Em hãy t cây hoa hng nhung

Bài làm 1

Trong tt c các loài hoa ua nhau sc thm thì có l em thích nht ó chính là cây hoa hng nhung tht p bit bao nhiêu.

B em cng bit vì em thích hoa hng nên b em ã xin bà chit mt cành v trng trc sân nhà. Và em thích lm, hàng ngày vn thng xuyên chm sóc cho cây nhanh ln, và tht s c chm sóc k lng thì cây hoa nhanh ln ln và cây cng ã tr bông tht p.

Thân ca cây hoa hng nhà em li có c mt màu xanh tht m, nhng im vào ó chính là nhng chic gai. Thân cây hng nhung li ch to hn ngón tay mt chút, có mt lp v cây bên ngoài, th ri chính bên trong lp v y là phn lõi ca thây cây có màu trng, nó là loài cây thuc thân cây mm nên rt d b b gãy, thân cây hoa hng nhung li cng có nhiu gai nhn, khi b âm vào tay s rt au và có th b chy máu. Không th không nhc n nhng chic lá ca cây hoa hng cng là màu xanh và có nhng rng ca vin lá, mt di ca lá cây có nhng lp phn màu trng, rt d dính vào tay mi khi cm vào. Có l rng, em nh thy c nhng cây hoa hng ngày mt ln, và th là sau nhng ngày tháng trông i, cây hoa ã ra nhng cái n u tiên. Và cng t ó thì dn dn nhng cái n y n thành nhng bông hoa rc r rt p.

Hoa hng nhung li có rt nhiu cánh, khi cha n thì nhng cánh hoa chm vào nhau, em nh cng ã nhìn thy c rng cánh n ôm ly cánh kia. Màu hoa hng thãm và nhìn ht nh có mt lp nhng ph trên vy. c bit hn ó chính là khi n to ra thì các cánh an xen nhau, gia là nh hoa màu vàng. Em nh cng ã thy c bao quanh bên ngoài ra nhng ài hoa, có tác dng bo v và nâng c bông hoa.

D dàng có th nhn thy c ó chính là khi hoa n, hng thm ta ra ngào ngt, úng nh li b nói, mi ln m ca là mt ln hng thm tràn ngp vào trong nhà. Nhng có th ta thy c hoa hng rt nhanh tàn, ch c vài ngày nhng cánh hoa rng ht ch còn tr li nhng cung hoa mà thôi.

Thc s em cng rt thích hoa hng nhung và yêu quý cây hoa hng nhà em. Em s chm ngoan và cng thng xuyên ti nc cho cây cây li ra nhng bông hoa hng xinh p vi hng thm ngào ngt.

ta hoa hong nhung - Tả cây hoa hồng nhung
Em hãy t cây hoa hng nhung

Bài làm 2

Trong th gii loài hoa có vô vàn các loài hoa nhng em li thích nht là hoa hng nhung. Hoa hng nhung c mnh danh chính là “n hoàng ca các loài hoa”. Bi v p m say ca chúng.

Cây hoa hng nhu c b em mua mang v và c trng ngay trc ca nhà. Thc s thì cây hoa hng nó có v p quý phái và mang nhng nét c trng riêng cho mi ngi. Th ri em nh thy c chính nhng hình nh gi hình và mang nhng cung bc riêng. c bit hn na ó chính là cây ca nó có nhiu gai, màu xanh, hoa ca nó màu hng. Th ri em nh nhn thy c chính thân cây ca nó lm gai, mi gai cách nhau 1 n 2 cm. D dàng có th nhn thy c rng, chính thân cây c chia làm nhiu nhánh và hoa c n trên nhng cành ti tt bit bao nhiêu. Và khi quan sát n phn gc ca cây c trng mt cái chu to và mi chu s c chm bón rt tt, hình nh này s gi t nhng hình nh riêng và mang nhng cung bc mi sâu sc.

Mt iu áng chú ý ó na sso chính là v lá cây hoa hng có màu xanh, mi cây có rt nhiu lá. Ta dng nh cng ã thy c chính trên lá cây cng có màu xanh và có gai nhn hot na, nu ta mà b gai ca hoa hng nu b âm vào tay cng rt au ó. Th ri n b r cây có màu en, c phân thành nhiu nhánh. Nhìn lên thân cây li có màu xanh ging nh màu lá cây, mi cây có nhiu n và nhng bông hoa hng dng nh cng ã c n ra thành nhng bông hoa p.

Em luôn luôn thích hoa hng bi nó tng trng cho mt tình yêu p, và em yêu v p quý phái ca hoa hng nhung là bi vy.

Minh Nguyt