Tả cây hoa ly

bài: Em hãy t cây hoa ly

Bài làm 1

Trong các loài hoa thì em rt thích hoa ly bi hoa ly có màu sc tht rc r và hn ht có mt chu hoa ly trong nhà thì chc chn rng không gian ca ngôi nhà ó cng s nh p hn rt nhiu.

Cây hoa ly c bit n chính là cây 1 lá mm, r chùm, là cây 1 nm. Thân cây hoa ly cng tht là mm, cao khong 40cm, thân cây mm nh vy nên b em cng ã óng mt chic gy vào chu hoa sau ó buc thân cây vi chic gy nh này chho cây b ng nghiêng. Khi nhìn lá ca hoa ly thì cây hoa có lá n, có hình mác dài nhìn cng tht c bit. Mt im na em rt tht thú v loài hoa này ó chính là hoa ly là hoa lng tính. Cây hoa li có nhiu màu sc khác nhau nh hng, vàng, trng, , cam … Hoa ly li nh c mc n l hoc mc nhiu xp lên 1 trc. Th ri em cng tht n tng vi hoa ly khi nó có chic cánh hoa hình elip. Thông thng em nh nhìn thy c rng hoa ly có 6 cánh, 6 nh.

Th ri em nh thy c phn hoa cng có nhiu màu khác nhau. Hoa ly li có 1 nhy nh dài, u trc phình to nhìn cng rt áng yêu na. Nu nh quan sát k em nh thy c nhng bông hoa thng mc theo 3 hng, ó chính là nhng hng lên trên, hoc có th hng xung di, hng sang ngang. D dàng nhn thy c nhng bông hoa ly có mùi thm nng hoc không thm tùy loi na. Nhìn xung di phn gc em nh cng ã thy c c không có v bao, có nhiu r bc bên ngoài. Cây có r c và r thân nhìn cng rt khác bit so vi các loi hoa hng, hoa cúc thông thn.

Cây hoa ly tht p, nó làm cho cn nhà ca em nh p hn và nh cng tht lãng mn na. Thói quen chi hoa luôn luôn là mt trong nhng nét vn hóa c áo ca ngi Vit ta t trc cho n nay. Và hoa ly cng chính là mt trong nhng loi hoa c nhiu ngi yêu hoa a thích.

ta hoa huong duong - Tả cây hoa ly
Em hãy t cây hoa hng dng

Bài làm 2

Nhà bà ngoi em làm ngh trng hoa, trong các vn hoa tranh nhau au sc thì em nh n tng nht vi vn hoa ly ca ngoi.

Cây hoa ly c bit n là loài cây thân tho lâu nm. Khi quan sát em thy c rng, chính phn nm di mt t gm thân vy, r. Phn trên mt t gm có Lá, thân và mm ht. Thân vy (c ging) ca hoa ly cng chính là phn phình to ca thân to thành, th ri ngay c trên a thân vy có vài chc vy hp li.

Trong vn hoa ly ca ngoi cng c chia ra rt nhiu màu hoa ly khác nhau có khóm hoa hng hng có khóm hoa li vàng nht và em nh nhn thy c màu sc thân vy thay i tùy theo loài và các ging khác nhau na.

Th ri em nh thy c chiu cao cây quyt nh bi s lá và chiu dài t. Và s lá li chu nh hng cht lng ca c ging, iu kin ngoi cnh và thi gian x lý lnh c ging. Mt im áng chú ý na có th nói ra ây ó chính là b r cây hoa thì chính nhng s mm lá ã c c nh trc khi trng. Có l chính vì vy chiu cao cây vn ch yu c quyt nh bi chiu dài t.

D dàng có th nhn thy c chính hình dáng hoa là cn c ch yu phân loi. Và hoa cng có rt nhiu màu sc p mt giúp cho ngi mua có th tùy theo s thích ca mình mà có th c chn la. Hoa ly li có hng thm m à, hoa ct có bn khong 6 – 10 ngày na, tht là tuyt vi. Bà em còn nói rng nu nh mun chi hoa ly lâu hn thì cháu hãy ngt nhng chic nhy hoa i hoa ti lâu hn.

Em rt thích hoa ly nên thông thng em vn c hay sang nhà ngoi có th ph giúp ngoi chm sóc cho nhng cây hoa ly nhanh ln. Em s c gng hc tp tt có th thng xuyên c m cho v nhà ngoi chi và c ngm nhìn nhng bông hoa ly màu sc.

Minh Nguyt