Tả cây hoa sữa

T cây hoa sa

Hng dn

Nhng con ph c luôn có trong tâm tng ca ngi Hà Ni. Và t lúc nào, u mi con ph u có mt cây hoa sa.

Nhng ngày hè nóng nc, cây nh mt chic ô xanh che mát cho my bác xích lô, nhng ngi khách b hành… Thân cây hoa sa cao, mnh d nhng sn sùi, thô ráp nh có s can thip cùa bàn tay khc lit là thi gian. Cành cây mnh mai vn dài xen ln trong ám lá xanh rì. Nhng chic lá nh, dài mc thành tng chùm, mi chùm có khong 5- 6 lá. Lá hoa sa khá c bit, mt sau ca lá không phi là màu xanh là màu trng bàng bc. Nói n thân, cành, lá thì d nhiên phi nói n nha cây. Bi chính ngun nha sng y ã giúp cây trng tn cùng thi gian. Mi ln ai ó bt lá hay l tr nghch ngm nô ùa, b gy cành cây thì dòng nha trng c y li chy ra nh dòng máu nóng.

Nhng bui chiu mùa ông, nu có dp tn b trên con ng Nguyn Du, bn s ngi thy mt mùi thm thoang thong nhng nng nàn, ó chính là mùi thm ca hoa sa ã n ri y. Không ng loài cây bình d y li có th dâng cho i mt hng hoa thm c bit n vy. Hoa sa nh xinh, trng ngà, kt vi nhau thành tng chùm. Mi chùm hoa ch nh bng nm tay tôi. T chùm hoa luôn to ra mùi thm ngây ngt. Hng ca nó va quyn r li va du êm, va thanh tao li sang trng nh c to hoá ban tng. Nu ta a c chùm hoa lên mi ngi thì s thy mt mùi thm sc nc. Nhng nu ngi hng hoa trong không khí, trong gió nh thong qua thì mùi thm y li mát du, d i vào lòng ngi. Ông tôi thng bo rng: “Hoa sa không có sc p nhng nó có hng thm say nng, quyn r n l k mà khó loài hoa nào có c”. Có l vì th mà hoa sa luôn gn lin vi t Hà Thành, vi con ngi Hà Ni.

Hoa sa tô im cho Hà Ni mt v p áng yêu. Ngi Hà Ni, ai i xa cng thng, nh hoa sa trong tâm hn mình.

Nguyn Qunh Hoa – Hà Ni

Nhn xét ca giáo viên:

1. Nhng u im cn hc tp

Bn la chn mt loài hoa c trng cho t Hà Thành miêu t – hoa sa, loài hoa ã là ngun cm hng cho bao bài th, bài hát ni ting.

Bài vn i theo trình t miêu t thông thng: t t toàn th n b phn, t mùa h sang mùa ông. Bn ã la chn nét c sc nht cùa hoa sa, n tng sâu m nht ca hoa sa trong lòng ngi Hà Ni cùng nhng ai có dp tip xúc vi cây hoa ó là: mùi hng hoa sa miêu t. Bn miêu t khá t m mùi hng này: “a c chùm hoa lên mi ngi thì s thay mt mùi thm sc nc. Nhng nu ngi hng hoa trong không khí, trong gi nh thong qua thì mùi thm y li mát du, d i vào lòng ngi”. Và c bit, bn ánh giá v mùi hng này khá chính xác: “Hng ca nó va quyn r li va du êm, va thanh tao li sang trng nh c to hoá ban tng ”.

2. Nhng hn ch cn rút kinh nghim

-Bài vn còn mc mt s li dùng t, t câu.

-Phn m bài hi gng ép, trong ó bn vit: “Và t lúc nào, u mi con ph u có mt cây hoa sa ” là không úng vi thc t.

Bài luyn tp:

1.Thay th t ng in m trong câu vn sau bng t ng khác thích hp hn.

Nói n thân, cành, lá thì d nhiên phi nói n nha cây.

2.Câu vn sau bn s dng hình nh so sánh không hp lý, em hãy cha li giúp bn:

Mi ln ai ó bt lá hay l tr nghch ngm n ùa, bè gy cành cây thì dòng nha trang dc y li chy ra nh dòng máu nóng.

3.Vit li on m bài cho bài vn trên.

4.Vit bài vn t mt loài hoa mà em yêu thích.

Tham kho thêm nhng bài làm khác:

T mt loài hoa mà em thích