Tả cây nhãn

bài: Em hãy t cây nhãn

Bài làm 1

Trong vn nhà ông em hay c nhà các bác em quê thì nhà ai cng có nhãn, nhãn c trng rt nhiu trong vn và cây nào cng rt ti tt.

quê em thì nhng cây nhãn mc trong vn, trc sân, sau nhà và ngay dc hai bên con ng không còn xa l na. Th ri khi mà mùa xuân n ma bay lt pht, muôn vt nh tnh gic, và lúc này ây thì cây nhãn cng vy. Cây nhãn trong vn nhà ông em dng nh nó ang hân hoan trút b nhng tàn lá cui ông theo làn gió nh. Th ri nhng cây nhãn dng nh cng ang say sa ung nhng ht ma xuân, ng thi nó cng nh s xòe ra nhng chi non xanh. Ta cng nh thy c ó cng chính là nhng lá xanh non mn màng. Và c bit hn ó chính là khi ã ung no nhng git ma thì nhãn bt u m hoa và kt qu. Hàng ngày em dng nh cng ã thy c có tng chùm hoa tranh nhau ta hng thm nc, dng nh nó cng ã d n hàng àn ong vn qua vn li tht áng yêu.

Khi thi gian thm thoát i thì em thy c nhng bông hoa nhãn rng y quanh gc. c bit hn ta nh cng ã thy c ngay trên tán lá li chi chít nhng qu nhãn non. Thot u, nu nh ta quan sát ta nh cng ã thy c nhng qu nhãn và cùi cha phân chia gì c mà lúc này ây thì cng ch có mt màu trng. V sau khi ln lên chút na thì li c chia ra ht, ra cùi và ht nhãn dn dn en li.

Th ri cng chính vào gia mùa hè thì qu nhãn chín, tng chùm qu mng nc, ngt lm. Em nh thy c các bn cùng trang la nh cng tht là háo hc tn hng v ngt ca nhãn. Không th nào mà không trm tr lên mà khen c v ngon ngt ca qu nhãn thì bn ch có quên rng chính cây nhãn mi là ngun cung cp hng v ó.

Em cng rt yêu thích cây nhãn, vì cây ã cho em n nhng trái chín nh cng tht là mát lành bit bao nhiêu.

ta cay nhan - Tả cây nhãn
Em hãy t cây nhãn

Bài làm 2

Có th nói c rng không bit cây nhãn trong vn nhà ông ni ã có t bao gi mà em dng nh cng ã thy c cây nhãn này rt lâu nm ri. Cây cng nh ã cha bit bao nhiêu k nim ca em.

Quê em là x s ca nhãn lng – Hng Yên. Có l chính vì th mà ta nh i khp quê hng tôi không ni nào thiu vng bóng cây nhãn c. Nhn thy c màu xanh ca nhãn bao trùm khp no ng quê. Th ri em nh cng ã nhn thy c cây nhãn ã gn bó vi ngi dân quê em t bit bao i nay. Th ri em nh thy c nhng bui tra hè nng nh la. Lúc này ây em mi nh thy c nhng cây nhãn ta bóng mát cho ngi dân i làm ng v. Tht l khi em s tay vào cái lp v sn sùi, nâu nâu, gn gn ca cây nhãn.

Cây nhãn ã gn bó vi tui th em mt cuc hành trình tht dài. Và em nh thy c rng, c mi ln em mà n trng, cây nhãn xòe bóng rp ng cho em i. Khi mà mùa xuân v, em nh cng ã thy c rng chính hoa nhãn n khp tri, th ri nó dng nh cng ã tung cái màu vàng m m màng ph kín c làng quê. Và hng hoa nhãn không nh cái loài hoa khác, cng thm ó nhng phi tn hng tht k thì mi có th cm nhn hng thm nh mc mc này. Chng th mà hng thm ca hoa nhãn nh cng ã thu hút c rt nhiu nhng chú ong n ly nhy hoa mang v.

Th ri khi nng bt u vàng vt trên mi lùm cây, c bit hn ó chính là khi em cng ã thy c nhng ting sm m ù báo hiu nhng cn ma u h là lúc nhãn dn nhng ngt ngào t r, t thân, t trên qu. Lúc này khi nhng qu nhãn ã có ht nh li bt u chuyn sang màu en bóng, cùi dày mng lên v dn cng ra, mn hn. ri khi mà cho n tháng sáu, tháng by, t qu nhãn lên môi, dùng rng cn nh. Lúc này ây thì em cng nh thy c v nt ra và mt dòng nc ngt ngào thm dn lên ming thm ngon.

Có th thy c rng, c mi khi i xa, và c mi khi nh quê hng thì nhng ngi dân ni x nhãn nh li cng nh v quê hng mình.

Minh Nguyt