Tả cây nho

bài: Em hãy t cây nho

Bài làm 1

Trong các loi cây n qu thì em thích nht là nho. Và em may mn c có dp sang nhà bn Hng quê Ninh Thun và cng ã tn mt nhìn thy c cây nho em cng tht là vui mng khôn xit. Bi thông thng nhng cây nho em ch c xem tivi và vì sng trên thành ph vic có ât trng cây cng rt khó khn.

Vn nhà nhà bn Hng quê có mt giàn nho cng tht là sai qu bit bao nhiêu. Chùm nào cng rt to và cng rt nhiu qu na. Em cng nh ã thy c rng, có nhng giàn nho u tm tp, hàng nghìn chùm nho mng nc treo lng lng. Và em nh thy c rng, chính cây nho có th to bng ngón chân cái, bng c tay ngi ln, màu nâu en na. Mi loi nho li cho hng v khác nhau có qu thì m à có loi nho thì n ngt n ké c. Và nho cng rt c nhiu ngi a chung bi nó còn cng cp rt nhiu vitamin cn thit cho c th con ngi.

Em dng nh cng ã thy c rng, chính cây nho có th dài ti ba, bn chc mét. Thêm mt c im na ó chính là phn lá nho to hn bàn tay xoè, có t ba n nm chc mi rng. Và nhng chic mi ó nó li nh cng tht nhn ging vi chic qut la màu xanh. Qu nho cng có hình trng có qu li còn dài na nó nh tht nho nh tròn, bên trong cha nhiu nc. c bit hn ó chính là nhng trái nho mà khi chín v có màu , màu tím, màu trng sa, c ph mt lp bt sáp nhìn cng thp là hp dn bit bao nhiêu. Nu tinh ý thì s bit c rng âu là qu nho ti, nhiu nc, ht nh, thm giòn, v ngt. Thc t li có loi qu nho to bng qu cà pháo.

Nho hin nay cng nh c dùng n ti, làm ru nho. Nho ng thi cng nh ã c trng nhiu Ninh Thun và ó cng chính là quê ca bn Hng em.

ta cay nho - Tả cây nho
Em hãy t cây nho

Bài làm 2

Trong vn nhà em b em trng rt nhiu cây n qu nh cam, táo, xoài,… nhng ch có duy nht mt cây thân dây leo ó chính là cây nho. Em cng rt yêu quý cây nho na.

Nho c bit n cng chính là mt loi qu mng ly t các loài cây thân leo thuc chi nho.Và em cng ã quan sát c trong vn nho nhà em thì qu nho mc thành chùm nhìn cng tht thích mt có chùm hn 100 qu, nhng b em nói thc t có rt nhiu vn nho còn có chùm lên n 300 qu na. Em tht bt ng khi b nói vi em nh vy nhng s tht qu là nh vy ó. Nhng qu nho nhà em trng thì chúng có màu o khi chín còn xanh thì cng có màu xanh thôi.

Khi qu nho chính thì qu nho có th n ti hoc c sy khô làm nho khô. c bit trong nhng t nm mi xuân v có rt nhiu ngi n hi mua nho v sy làm nho khô. Nhng qu nho khô tht d n, có hng v thm ngon n trong ngày Tt khi có khách thì còn gì tuyt vi hn cha. Th ri nho cng nh ã c dùng sn xut các loi ru vang, thch nho, nc qu, mt nho,…

Tuy nhiên, b em cng ã nói vi em rng các loài nho di li b coi là mt loi c di gây nhiu phin toái cho con ngi. Lýdo chúng che ph các loài thc vt khác vi tc tng trng rt nhanh ca mình. Nhà em trng có mt giàn nho thôi nhng nó mc cng rt nhanh na, chng my chc ã chim din tích ln trong khu vn nhà em ri.

Em cng rt yêu quý cây nho, bi cây nho cho nhà em có thêm thu nhp ng thi cng cung cp nhng trái nho thm ngon và b dng cho con ngi.

Minh Nguyt