Tả cây ổi

bài: Em hãy t cây i

Bài làm 1

Trong vn nhà em có trng mt cây i. Cây i nhà em nm nào cng sai qu và qu i chín thm phc và khi n cng li rt ngt.

Cây i không to lm, nó cng ch cao khong 2 mét nhng li rt sai qu. Hàng ngày l chim kéo n n nhng qu i chín ngt lành. Cây i nhà em xanh mt nhng cái lá non thì xanh non tht p và bao ph nhng chic mm lá non em nh nhìn thy c c nhng lông t nh bao bc cai chi non xanh ó. Th ri trên cây li có nhng chic lá i khá to, nhng chic lá già thì nó li xanh m hn có cái lá vàng vt và cng rt d rng mi khi ch gió i qua. Cây i nhà em có thân rt trn bóng nhng cng lm m v cây nh b bong ra, iu này là cây i nh ngày càng ln hn nên tm áo ngoài dng nh cng không còn rng mc na nên v cây lúc này mi bong ra nh vy.

Cành cây i c chia ra có rt nhiu cành, mi cành s chia ra rt nhiu nhánh nh khác nhau na. Th ri trên nhng chic cành ó li mang rt nhiu trái i chín thm n tht ngt lành bit bao nhiêu. C mi mùa thu là mùa i. Cây i nhà em cng có thân g, lá i rm, to và dày bit bao nhiêu. Không nhng th cây i ngày càng ln và bóng râm ca nó ngày càng rng. Chính vì th mà chúng em cng hay thng xuyên n chi vi cây i. Chúng em cùng chi bán hàng di gôc cây và thính thong li hái nhng qu i ngon n. Bn nào bn y cng rât thích cây i có qu ngt này.

Em cng rt quý cây i nhà em, em s thng xuyên ti nc cng nh bt sâu cho cây cây li ra tht nhiu qu i ngon cho em và c nhà

ta cay oi - Tả cây ổi
Em hãy t cây i

Bài làm 2

Trong vn nhà em có rt nhiu loi cây nhng em thích nht là cây i trng u vn nhà em. Cây i cho bóng mát cng nh cành lá tht ti tt bit bao nhiêu.

Khi em ng nhìn t xa cây i nh mt chic ô khng l có màu xanh mát và cng tht tuyt bit bao nhiêu khi im trên chic ô to ó li có nhng trái i chín vàng. Thân cây i nhà em cng rt to, và ng thi cng chc kho mc thng. Chính vì s vng chãi ca cây nh th này thì nhng cn ma ln, và có c nhng trn bão na thì cây vn hiên ngang bit bao nhiêu. Th ri em nh thy c chính cái gc ca cây to hn thân, sn sùi cng tht là c bit bit bao nhiêu. Và em cng rt n tng bi b r ca cây i này. B r ca cây nh nhng con giun cm sâu xung t nhng nhng con giun này li không h áng s chút nào. c bit hn em nh cng thy c chính cái lá ca cây to, mt. Th ri em nh cng ã thy c li có nhng ng gân ni rõ nét. Th ri nhng chic lá i mùa xuân có màu ti du, c bit hn ó chính là c mi khi sang mùa ông thì có màu xanh m. Và li có nhng khi có gió thi qua, ting lá xào xc nh mun nói vi em iu gì ó. Th ri c bit nht ó chính là nhng qu i tròn, to mc ra tng chùm. Ht ca cây i nó cng bé và tp trung vào gia qu mà thôi. Quan sát em nhn thy c rng, chính qu i có mùi thm, khi n vào có v ngt. Thnh thong, em dng nh cng ã thy c cng nh ã có vài chú chim sn ca hay n bt nhng con sâu và ct ting hót líu lo.

Cây i trong vn nhà em dng nh cng chng nhng cho chúng em bóng mát vui chi mà còn cho chúng em qu n tht ngon và b dng na. Em s chm sóc cây i tht tt cây li ra tht nhiu qu thm ngon.

Minh Nguyt