Tả chiếc đồng hồ báo thức

T chic ng h báo thc

Hng dn

Bài làm 1 T chic ng h báo thc.

Ngi bn giúp em luôn thc dy úng gi i hc mi bui sáng chính là chic ng h báo thc. Nó là món quà xinh p mà ông ni ã tng em nhân ngày em tròn 10 tui.

Chic ng h ca em mang hình dáng ca chú méo máy Doremon tinh nghch, áng yêu. Chic ng h khoác lên mình màu xanh da tri tht p mt. Bên trong là các ch s t mt n mi hai c xp thành vòng tròn xinh xn, úng th t. Khi bác pin ng h thc dy thì cng là lúc cuc chy ua ca ba anh em nhà kim bt u.

Anh kim gi ln tui nht, mp mp nht nên chy chm nht. Anh hai kim phút nh hn anh c kim gi mt chút nên tc nhanh hn. Nhng ngi thng cuc luôn là em kim giây nhanh nhn. Ba anh em nhà kim còn có thêm mt ngi bn hàng xóm ó là bn kim báo thc. Bn kim này giúp em luôn không b mun gi n lp. ng sau lng chú Doremon là hai nút bm iu khin. Mt nút t báo thc, mt nút iu chnh gi. Mi khi bác pin không chu làm vic, em li nh b m chic np nh sau lng chú mèo máy thay cho bác pin ngi bn mi. C cui tun c ngh là em li mang chic ng h ra lau chùi sch s.

Em s gi gìn chic ng h tht cn thn nó mãi là ngi bn tt, ng hành cùng em trên con ng hc tp.

Bài làm 2 T chic ng h báo thc

Ngoài m gi em thc dy mi sáng mai thì còn có mt ngi bn làm nhim v “báo thc”. ó chính là chic ng h xinh p nm im lìm trên mt bàn. ây là ngi bn tt ã giúp em thc dy úng gi hn hng ngày trc khi n trng.

Chic ng h báo thc này là món quà u nm hc mi m mua cho em. Nó giúp em bit c gi gic ng thi hn gi em tnh dy. ng h có màu xanh da tri là ch o. Còn mt ng h hình tròn, màu trng nhìn rt hài hòa và bt mt.

Nhng con s trên chic ng h c ánh du bng ch s la mã em bit c lúc này là my gi, my phút. Nhng con s này có màu en m, k c nhng bn cn th thì vn có th nhìn tht rõ.

Chic ng h này c làm bng nha cng rt chc chn. Nhng nu b ri có th nó s hng. Bi vy mà em bo qun, gi gìn chic ng h cn thn và không b ri.

phía sau chic ng h có mt cái giá chng cho chic ng h gi c thng bng, không b ngã nga v sau. Hn ht phía sau chic ng h này còn có hp ng pin. Ch cn n mt cái là em có th tháo và lp pin mt cách d dàng nht. Pin này là pin dùng tm thi, khi b ht pin thì em s thay pin mi cho nó.

Mi sáng mai c vào lúc 6h là chic ng h li vang lên inh i ánh thc em y.ây là âm thanh quen thuc mà em vn nghe hng ngày. Nhiu khi em rt ghét âm thanh này vì nó làm tnh gic ng ca em. Nhng nhiu khi em li cm n nó vì nh vy mà em không n trng mun.

Chic ng h báo thc là ngi bn ng hành áng tin cy ca em. Em s luôn nh ti vai trò ca nó trong cuc sng ca em. Mi sáng ch nht em không phi i hc, có th ng nng thì em có th chic ng h ngh ngi, không cn phi báo thc.

Dù trong trng hp này thì em vn rt yêu quý chic ng h báo thc áng yêu này.

Bài làm 3 T cái ng h báo thc.

giúp mi ngi i làm và em i hc úng gi, ba i công tác v mua cho gia ình em mt chic ng h báo thc.

ây là chic ng h ca Nht còn mi tinh. Nó c trong mt chic hp vuông xinh xn. Loi ng h chy bng pin, hiu Sony. C ng h là mt khi tròn, ng kính khong mi lm xng-ti-mét. V ng h c bc mt lp m kn sáng loáng. Phía trên có quai xách cong cong rt tin cho vic di chuyn. Sau tm mi ka trng là mt ng h. Mt ng h c phân nh ra thành mi hai vch chia u cho các con s: mi hai, chín, sáu và ba. Riêng con s mi hai c ghi bng màu . Các s khác màu en. Giáp tâm ng h có mt ô nh hình ch nht ghi ngày, tháng. Trên mt ng h có ba kim dài ngn, to nh, di chuyn nhanh chm khác nhau. Kim nh nht, mnh mai, màu là cô em út có tên gi là kim giây, chy nhiu và nhanh nht. Nhìn vào, em thy cô bé này quay liên tc không bit mt mi. To và ngn hn là anh kim phút, lâu lâu anh ta mi nhích mt chút. Ch kim gi thp ngi hn anh kim phút, dng nh ng ti ch, nhng thc ra, ch ta quay rt chm, t tn nh bc i ca mt bà già ngoài by mi tui.

Mt sau ng h có hai cái núm tròn cng c m kn sáng bóng. Mt núm iu chnh gi, núm kia là hn báo thc gi em dy i hc. Hng ngày, ting “tích tc! tích tc!” ca ng h u n vang lên. Trong nhà, ai cn bit gi ch cn chy ra nhìn nó là bit ngay. Sáng sm, lúc nm gi, ng h vang lên mt hi chuông dài và tip sau là ting “cp, cp” ca chú vt ô-nan khin mi ngi bng tnh gic.

Em rt thích chic ng h này, nó không nhng giúp em i hc úng gi mà còn nhc nh em chuyên cn hn na trong hc tp. Em s c gng làm bài và sinh hot úng gi, bit gi gìn ng h và quý trng thi gian.

Bài làm 4 T ng h báo thc

Vào dp sinh nht ln th 9 ca em, m mua tng em mt món quà, ó là mt chic ng h báo thc. Chic ng h ó tht p.

Ôi! Chic ng h ca em tht p! C nhà em ai cng khen nó p. Chic ng h ca em c làm bng nha cng. M em bo ây là hàng Vit Nam. ng h báo thc cm tht m tay, nng hn chic hp bút ca em mt chút. Mt ng h tròn trnh, sáng bóng. Phía trên nó có hai cái chuông trông nh hai cái tai tht p. Trông nó gióng y nh chú gu trúc. Cnh ca ng h c sn màu en. Hai bên c sn màu hng, trông rt xinh. Chic ng h có ba cái chân cng nó ng vng hn. Phía sau ng h là hai chic cót, mt cái chnh gi và mt cái hn gi báo thc.

Trên mt ng h có 12 con s ch cho em bit bao nhiêu gi. Kim ngn nht là kim ch gi. Kim dài th hai là kim ch phút. Kim bé, mà cng là kim chy nhanh nht luôn dn u là kim giây. Phía di là con lc, trông rt p và d thng. Khi n gi báo thc vang lên ting “Kính coong, kính coong”. Khi ghé sát tai li có th nghe thy ting nh nh ting p ca con tim.

Em thng vn cót hn gi báo thc. Chic ng h s nhc nh em là n gi dy i hc ri. Em lau chùi cho ng h tht sch s và t nó ngay góc hc tp ca mình.

Em rt thích chic ng h báo thc. Nh có chic ng h em luôn n trng úng gi. Em s gi gìn chic ng h tht cn thn và hay lau chùi cho nó sch s hn.

Nguyn Th Ngc Vin

Lp 5 A5 Trng Tiu hc Kin Bái

Thy Nguyên – Hi Phòng

Bài làm 5 T cái ng h báo thc

Trên bàn hc ca em có mt cái ng h báo thc nhãn hiu “Con Cò Vàng" tuyt p.

ng h bng nha. Mt ng h hình tròn, ng kính 6cm. Mi hai ch s (t s 1 n s 12) màu en, cách u nhau theo th t ng tròn ca mt kính trong sut. Có 3 cái kim cng bng nha, to nh, dài ngn khác nhau, cùng chung mt cái trc nm úng tâm mt ng h. Kim ngn, to nht, màu nâu, ch gi. Kim dài hn, hình cái trâm màu en, ch phút. Kim dài nht nh cái gai màu xanh nh gi chuông reo báo thc, nó không có kim ch giây. Di con s 12 có hình qu chuông và ngôi sao .

Bao bc ng h là mt cái hp nha màu cm thch óng ánh. Phía sau là hai cái ngn máy ng h và ng pin con th, có 2 cái núm xoáy màu trng bng cái cúc áo iu chnh gi và nh gi cho chuông reo.

Ti nào, em cng ngi vào bàn hc bài, làm bài, t 7 gi ri n 9 gi. Sáng nào cng vy, úng 6 gi ri là chuông reo. Không phi là ting chuông mà là ting gà gáy, nghe tht rn rã. Ting gà gáy ct lên là em thc dy hc thuc lòng. Xp sách v vào ba-lô, em làm v sinh cá nhân, úng 7 gi i hc.

T ngày hc lp Mt, em ã bit xem gi. Cái ng h nh bé y là quà ca bà ngoi tng khi em lên 6 tui.

Nó tr thành ngi bn thân thit giúp em hc hành úng gi gic. Ngi vào bàn hc, em cm thy nó nhìn em và nhc kh: “Bé Tâm i, phi chm ngoan và hc gii nhé!".

Bài làm 6 T cái ng h báo thc

Reng…! Reng….! Reng….!

Mt hi chuông kéo dài vào úng sáu gi sáng ánh thc tôi dy i hc. ó chính là chic ng h báo thc mang nhãn hiu " Puppy " mà b ã mua cho tôi vào ln sinh nht ln th mi.

Chic ng h báo thc ca tôi có hình mt chú cún con ang ôm qu bóng. Gia qu bóng ó là mt ng h. Trong ó là các ch s t mt n mi hai c xp thành vòng tròn. Khi ng h chy, mt cuc ganh ua ca ba anh em nhà kim li bt u. Kim gi béo nht, không chu gim cân nên i chm nh rùa. Anh hai – Kim phút cao nht nhà, i nhanh hn anh c mt chút. Nhng ngi luôn t gii quán quân trong cuc ua ó là em út – Kim giây. Ngoài s hin din ca ba anh em còn có mt kim na t báo thc. ng sau lng chú cún ó là hai nút iu khin. Nút vòng t báo thc, nút en iu chnh gi.

C cui tun là tôi li lau chùi ng h cn thn. Bao gi ht pin là tôi ch cn cy áy di mông chú cún ly pin c ra và thay pin mi vào.

Tôi s gi gìn chic ng h tht cn thn nó s ng hành cùng tôi trên con ng hc tp. T khi có nó tôi luôn sinh hot và hc tp úng gi.

Chúc các bn hc gii!!!