Tả cô giáo đã để lại cho em ấn tượng tốt đẹp

T cô giáo ã li cho em n tng tt p

Hng dn

Tp làm vn lp 5: T cô giáo (hoc thy giáo) ã tng dy d em và li cho em nhiu n tng và tình cm tt p.

Bài làm

Vào mt bui chiu cùa k ngh hè, tôi nhà mt mình. Gi nhng tm nh c ra xem, tôi thy ngay tm nh u tiên tôi chp cùng vi các bn hi lp 2. Ngi ng gia tm nh là cô Hng, cô ch nhim lp ngày y.

Hi ó, tui cô Hng mi ngoài ôi mi. Tôi vn nh rõ dáng mnh mai, cao cao ca cô. Hàng ngày, cô gn gàng trong b qun áo gin d. Thng là áos mi màu vàng chanh và qun âu màu ghi sáng trng. Vào nhng ngày l hi hay mt dp c bit ca trng, cô tht tha, yêu kiu trong b áo dài thm. Cô c tri phú cho mt v p t nhiên, a nhìn. Mái tóc óng , en nhánh, mt mà c buc gn gh sau lng ôm ly khuôn mt trái xoan cùa cô. Tôi thích nht là cp mt cùa cô. Cp mt en láy, sáng long lanh n cha bao nim vui. ôi mt y nhìn chúng tôi y v yêu thng, trìu mn. Mi khi cô hé ôi môi hng, n n ci li phô ra hai hàm rng trng ngà, hai chic rng khnh làm cho cô trông rt duyên. Làn da ca cô không trng nõn nà mà ngm ngm, có l nh th nên trông cô càng trè trung và kho mnh.

Tính cô vui v, ci m. Trong gi hc, cô hng say truyn t bao iu mi l cho chúng tôi. Cô ging bài vi ging rành rt, dt khoát, pha thêm chút hài hc, hóm hnh làm gi hc nào lp tôi cng hc rt thú v, thoi mái, không gò bó, cng thng. Cô không ch chú trng hai môn Toán, Ting Vit mà môn hc nào cô cng u dy k lng, t m. Bn nào cha hiu bài, vào gi ra chi cô tranh th ging thêm. Cô còn giao thêm mt s bài tp chúng tôi nm vng kin thc và hiu sâu hn bài ã hc. Ngoài vic là giáo viên ch nhim cô còn kiêm c giáo viên th dc. u các tit th dc cô thng dành mt thi gian ngn cho chúng tôi nhy dây. Cô nhy dây gii lm. Tôi trông cô nhy mu thành tho nh mt ch hc sinh cp hai ang nô ùa cùng bn bè. Cô quan tâm, yêu thng hc sinh ht mc. trên lp, cô thng xuyên nhc nh, ng viên nhng bn hc kém. Còn vi các bn hc khá, gii, cô khen ngi, tuyên dng kp thi. Cô cng rt nghiêm khc vi nhng bn mc khuyt im. Nhng cô cha nng li, trách mng hc sinh nào. Bn nào có biu hin m au, cô quan tâm hi han tng li tng tí. Cô không ch i x tt vi hc sinh mình mà vi nhiu ngi khác cng vy. Có hôm, tôi cùng m i trên ng, n mt ngã t thì thy có ngi ph n ang ân cn dìu mt c già qua ng. Tôi nhn ra ngi ph n y chính là cô Hng. Sau ln y tôi càng thy cô áng quý hn.

Dù bây gi cô ã chuyn i trng khác nhng tôi vn luôn nh v cô vi tình cm yêu thng và kính trng nh nhng ngày cô còn dy chúng tôi.

Ngô Phng Tho – Hà Ni

Nhn xét ca giáo viên:

1.Nhng u im cn hc tp

Bài vn miêu t cô giáo ca Phng Tho có ni dung khá phong phú. T li cô giáo ã dy t lp 2 nhng bn t rt k lng, c th nh là cô giáo vn ang dy bn hàng ngày vy.

Miêu t hình dáng cô giáo, bn s dng nhiu t ng gi t, gi cm: “mnh mai” “tht tha” “yêu kiu”, “gn gàng”, “ thm”, “óng ”, “en nhánh”, “en láy”, “long lanh”, “tráng ngà”, “ hng”,… các t ng này dc dùng mt cách chính xác nên ã giúp ngi c hình dung mt cách rõ ràng nht ngoi hình cô giáo ca bn. Bn còn phát hin ra c v p riêng ca cô giáo bn: “Mi khi cô hé ôi môi hng, n n ci li phô ra hai hàm rng trng ngà, hai chic rng khnh làm cho cô trông rt duyên. Làn da cùa cô không trng nõn nà mà ngâm ngâm, có l nh th nên trông cô càng tr trung và kho mnh”.

Tính tình cô giáo cng dc miêu t mt cách khéo léo. Các chi tit ni tip nhau mt cách khá cht ch, hp lý. Cô giáo ca bn là ngi vui v, ci m, có phng pháp dy tt, quan tâm, lo lng cho tng hc sinh mà cô còn “a tài” na. Chi tit cô giáo “nhy dây” dc miêu t ht sc t nhiên.

Hình nh cô giáo tr nên càng p và kính trng hn khi bn miêu t cô “ân cn dìu mt c già qua ng”. Chúng ta cng d hiu vì sao cô giáo ã dy t lp 2 nhng li n tng tt p và sâu m trong bn n th.

2.Nhng hn ch cn rút kinh nghim

Trong bài vn, bn s dng hình nh so sánh: “Tôi trông cô nhy mu thành tho nh mt ch hc sinh cp hai ang nô ùa cùng hn bè” là không phù hp lm.

Bài luyn tp:

1.Tìm nhng t ng gi t c bn hc sinh s dng miêu t hình dáng ca cô giáo.

2.Tính tình cô giáo c miêu t qua nhng chi tit nào?

3.Thay th hình nh so sánh c in m trong câu vn sau bng các hình nh khác cho phù hp hn.

Tôi trông cô nhy mu thành tho nh mt ch hc sinh cp 2 ang nô ùa cùng bn bè.

Vit bài vn t cô giáo (hoc thy giáo) ã tng dy d em và li cho em nhiu n tng và tình cm tt p.

Tham kho thêm nhng bài làm vn khác vit v cô giáo:

T cô giáo

T cô giáo (hoc thy giáo) ã tng dy em và li cho em nhiu tình cm tt p