Tả giàn hoa giấy

T giàn hoa giy

Hng dn

Trc ca nhà dì Mai em có mt giàn hoa giy rt p. Giàn hoa c dì chm chút rt cn thn, c mi khi sang nhà dì chi em li ng ngm nó tht lâu.

Dì bc mt cái giàn leo rt chc chn bng nhng si dây thép bc nha cho cây hoa leo lên. Nàng hoa giy này cng rt bit hng th, c men theo hng giàn mà xòa nhng cành ra mãi to thành mt mái vòm bng hoa lá vô cùng p mt. Hoa giy là mt loi cây leo, thân cây không ln lm nhng có v do dai. Em quan sát thy thân ca nó có rt nhiu gai, v thân màu nâu và bóng. Vì c chm chút nên cành lá ca giàn hoa rt ti tt, cành thp cành cao chen chúc nhau mc lên. Trên giàn, nhng ngn hoa giy ti non, tràn y sc sng vi nhiu tàng lá xp chng lên nhau thành mt thm lá dày màu xanh mt. Lá hoa giy không ln lm, nhìn hao hao gng hình trái tim. c bit, giàn hoa này có ti tn ba màu hoa: màu trng, màu hng và .

Hoa giy nhìn rt gin d, tinh khôi, tng cánh hoa mm mi u ua theo cn gió. Nhng bông hoa giy màu trng nh nhng chic èn lng trong sut trên nn lá xanh, cánh hoa mng tang n ni cm giác có th nhìn xuyên qua c. Nhng bông hoa màu pht hng nhìn vô cùng n tính, màu sc này khi ng cnh màu trng to cho ngi ta cm giác rt thoi mái, d chu. Còn li là nhng bông hoa giy màu tím: nó là nhng m la nh ni bt trên nn lá xanh rì. Nhng bông hoa y khi ng lot n to nên mt thm hoa rc r trên nn xanh ca lá. Nhìn t xa, giàn hoa ca nhà dì em ging nh mt ám mây ng sc vy.

Giàn hoa giy ã làm cho nhà dì em ti mát và p hn. Em cng rt mun có mt giàn hoa p nh vy. Em s nh dì chit cành và hng dn cách trng mang v trng ti nhà mình.

Ngun: Vietvanhoctro.com