Tả một cảnh đẹp ở quê em

T mt cnh p quê em

Hng dn

Bài làm 1

….Khi xuân sang trên bn cng

àn hi âu tung cánh bay rp tri…

ó là li cùa mt bài hát ca ngi bn cng quê hng em. Khi hát nhng li ó, em li thy bn cng nh hin lên trc mt.

Bn cng trc kia có tên gi là bn Sáu Kho, vì th ã có câu ca:

Hi Phòng có bn Sáu Kho

Có sông Tam Bc, có lò xi mng.

Cng nm bên b sông Cm. Hin nay, s kho trên bn cng không phi là sáu, mà ã phát trin thành nhng chc kho. Cng nh mt công trng ln. Tàu thuyn vào ra ngày êm tp np.

Nhng bui sáng p tri, tng àn hi âu cánh trng bay rp rn trong nng sm. Chc chc chúng li chao cánh, sà xung mt sông p mi. Ánh nng p ca mùa thu du dàng tri trên mt sông cm. Có nhng lúc, dòng sông Cm phng lng trông nh mt tm gng khng l. Phía trc mt cng là nhng cánh ng lúa xanh rn, núi èo sng sng và nhng làng xóm trù phú cùa huyn Thu Nguyên. Phía bên trái cu cng, cách cng không xa là nhà máy xi mng s, phía bên phi là nhà in Ca Cm, nhà máy thu tinh,… Bn Bính trên dòng sông Cm sát cng ã làm cho cnh chung ca cng có thêm nhng nét ti vui: thuyn, phà i li nm np. Xa hn na, di vòm tri trong xanh, n hin nhng rng núi á vôi ông Triu… Trên bn cng, nhiu tàu các nc cp bn, khn trng bc d hàng hoá. Nhng cn cu chân cao lênh khênh vn cánh tay thép dài, chuyn nhng kin hàng t di tàu lên b. Nhng xe ô tô vn chuyn hàng hoá chy nh nhng con thoi trên các tuyn ng cùa cng. Nhng cô chú công nhân làm vic hng say. ng trên cao, phóng tm mt nhìn ra xa, em thy nhng con tàu ang chy nh nhng thành ph ni di ng trên bin, v êm, khi thành ph lên èn, cng lung linh trong ánh èn ca các tàu u trên dòng sông cm. Cng v êm càng thêm tp np. Tt c nhng cnh ó ã to nên quang cnh vui ti cho cng.

Cng quê hng em tht là p. Em t hào v thành ph cng quê em.

Trng Ngc M – Hi Phòng

Nhn xét ca giáo viên:

Ngc M ã m u bài vn bng nhng câu hát quen thuc – nhng câu hát ã a thành ph cng Hi Phòng ca bn n vi rt nhiu ngi trên khp mi min t nc.

Quan sát cnh thành ph t m, k lng kt hp vi nhng hi tng, tng tng, Ngc M ã vit mt bài vn t cnh phong phú, sinh ng, giàu hình nh, giàu cm xúc. Có c thành công ó là bi bn ã bit la chn rt nhiu “góc nhìn”, ‘im nhìn” khác nhau miêu t vè p cùa thành ph cng quê mình: t gn n xa, t cao xung thp, t trái sang phi… Bên cnh ó, bn còn la chn nhiu thi im mà bn cho là p và n tng nht miêu t bn cng (bui sáng và êm xung). mi thi im bn li phát hin ra nhng v p riêng.

Các chi tit t bn cng rt c th, chính xác giúp ngi c hình dung c toàn cnh bn cng. Bn không a nhng chi tit này vào trong bài theo kiu k l, lit kê bi bn ã bit phi hp chúng mt cách nhun nhuyn vi các chi tit t các s vt, hin tng trong thiên nhiên (àn hi âu, ánh nang du dàng, dòng sông Cm phng lng, cánh ng lúa xanh rn, núi èo sng sng, vòm tri trong xanh…).

Ngôn ng miêu t chau chut, hp dn, truyn cm. Rt nhiu hình nh p, giàu tính sáng to dc s dng trong bài: “àn hài âu cánh trang hay rp rn trong nng sm”, “ánh nng p ca mùa thu du dàng tri trên mt sông Cm”, "dòng sông Cm phng lng trông nh mt tm gng không l”, “nhng cn cu chân cao lênh khênh vn cánh tay thép dài”, “nhng xe ô tô vn chuyn hàng hoá chy nh nhng con thoi trên các tuyn ng ca cng”, “nhng con làu ang chy nh nhng thành ph ni di ng trên bin”.

Miêu t thành ph quê mình vi tâm trng vui ti, phn khi, bn ã khéo léo truyn cm xúc ó vào trong cnh bng nim t hào cùng tình yêu tha thit i vi quê hng “Bn Bính trên dòng sông cm sát cùng ã làm cho cnh chung ca cng có thêm nhng nét ti vui”, “Tt c nhng cành ó ã to nên quang cnh vui ti cho cng”). Vì th c xong bài vn cùa bn, ngi c thy c iu mà bn khng nh phn kt bài: “Cng quê hng em tht là p” là không th ph nhn. Hn na, bn ã làm cho nhng ngi cha bao gi ti thm quê bn cng c sao có mt ln c ti ây tn mt ngm nhìn v p ó.

Bài luyn tp:

1.Tìm nhng t ng cho thy ngi vit ng nhiu v trí khác nhau quan sát và miêu t bn cng?

2.Em thích nhng hình nh nào trong bài vn trên? Vì sao?

3. Vit bài vn t mt cnh p quê em.

Bài làm 2

Mùa ông, gia ngày mùa, làng quê toàn màu vàng – nhng màu vàng rt khác nhau.

Có l bt u t nhng êm sng sa thì bóng ti ã hi cng và sáng ngày ra thì trông thy màu tri có vàng hn thng khi. Màu lúa chín di ng vàng xum li. Nng nht ng màu vàng hoe. Trong vn, lc l nhng chùm qu xoan vàng lm không trông thy cung, nh nhng chui tràng ht b treo l lng. Tng chic lá mít vàng i. Tàu u , chic lá sn héo li m nm cánh vàng ti. Bung chui m qu chín vàng. Nhng tàu lá chui vàng i xo xung nh nhng uôi áo, vt áo. Nng vn chui ng có gió ln vi lá vàng nh nhng vt áo nng, uôi áo nng vy vy. Bi mía vàng xng, t ngu phn trng. Di sân, rm và thóc vàng giòn. Quanh ó, con gà, con chó cng vàng mt. Mái nhà ph mt màu rm vàng mi. Lác ác cây li có my chic lá . Qua khe giu, ló ra my qu t chói. Tt c m mt màu vàng trù phú, m m l lùng. Không còn có cm giác héo tàn hanh hao lúc sp bc vào mùa ông. Hi th ca t tri, mt nc thm thm, nhè nh. Ngày không nng, không ma, h nh không ai tng n ngày hay êm. Mà ch mi mit i gt, kéo á, ct r, chia thóc hp tác xã. Ai cng vy, c buông bát ùa li i ngay, c tr dy là ra ng ngay.

Theo Tô Hoài

Li bình ca giáo viên:

Ch bng không nhiu con ch, Tô Hoài ã v lên trc mt ngi c mt bc tranh phong cnh toàn sc vàng – màu ca mùa gt, cùa m no – màu c trng ca quang cành làng mc ngày mùa.

Ngôn ng miêu t trong bài vn vô cùng c áo và sáng to. Ch riêng v màu vàng thôi, ta thy ã có ti hn mi sc khác nhau ca màu vàng dành cho tng s vt: có màu vàng m cùa lúa ã chín (vàng xum), có màu vàng nht, ti ánh lên ca ngày nng p gia mùa ông (vàng hoe), có màu vàng cùa qu chín, gi cm giác rt ngt (vàng lm), có màu vàng m, tri u trên mt ca lá mít, lá chui (vàng i), có màu vàng sáng ca tàu u , lá sn héo (vàng ti), có màu vàng p t nhiên ca chui chín (chín vàng), có màu vàng gi cm giác mng nc (vàng xng), có màu vàng cùa rm, thóc c phi già nng, to cm giác giòn u n có th gãy ra (vàng giòn), ri n màu vàng gi t nhng con gà, con chó béo tt có b lông óng , mt mà (vàng mt), màu vàng ca mái nhà rm (vàng mi), và bao trùm lên tt c là màu vàng cùa giàu có, sung túc, m no (vàng trù phú, m m). Nu c k ta thy tác gi có nhng màu vàng rt l (vàng xum, vàng hiu, vàng óng,…), nhng màu vàng nh là do chính tác gi sáng to ra vy, thm chí có nhng màu vàng không th ch nhìn bng mt mà phi nhìn bng tâm hn (vàng hn thng khi, vùng nh nhng vt áo nang, mt màu vàng trù phú,…).

Bên cnh ó, bc tranh quê hng trong bài càng tr nên p và sinh ng nh vào thi tit ngày mùa cng rt p (quang cnh ngày không nng, không ma,…), hot ng cùa nhng ngi nông dân chm ch, mi mit say mê vi công vic làm cho bc tranh quê không phi là bc tranh “tnh” mà là mt bc tranh “ng”.

Có th nói, bng ngh thut quan sát tinh t, cách dùng t gi cm, chính xác và y sáng to, tác gi ã v lên bng li mt bc tranh làng quê vào ngày mùa vi v p c sc và sng ng. Chc rng phi có tình yêu tha thit vi con ngi, vi quê hng lm thì tác gi mi có th miêu t c nh th.

Bài luyn tp:

1.Tác gi chú ý n c im nào khi quan sát và miêu t quang cnh làng mc ngày mùa? Tác gi quan sát c im y nh giác quan nào là ch yu?

2.Trình t quan sát và miêu t quang cnh làng mc ngày mùa ca tác gi là gì? Em có th quan sát và miêu t theo trình t nào na?

3.Vit mt on vn t mt cnh p quê em.