Tả một đêm trăng đẹp lớp 5

T mt êm trng p lp 5

Hng dn

Lp dàn ý t mt êm trng p

MB: Gii thiu êm trng li n tng sâu sc.

TB: T cnh êm trng:

– Trng bt u lên, tri ti dn, gió thi, các vì sao xut hin ngày càng nhiu

– Mt ao, ngôi nhà, mi cnh vt u thm m ánh trng…

– Tr em nô ùa, ngi ln ngi hóng mát, trò chuyn…

– Trng ã lên cao: C cây m sng, gió thi, cnh vt càng v khuya càng thanh vng và th mng, c tm mình trong ánh trng…

KB: êm trng gn vi k nim tui th, vi quê hng. Bày t tình cm yêu mn vi Trng và thiên nhiên…

Tham kho bài làm ca bn Võ Th Thuý Kiu lp 5A trng THCS Th Trn Gio Linh – Qung Tr

êm nay là ngày trng rm nên trng rt sáng và tròn. Trng ang tri nhng ánh vàng khp không gian.

Ánh nng chiu va tt, chân tri phng ông ng sáng, mt trang t t nhô lên. Lát sau trng lên cao dn, tròn vành vnh và vàng óng nh chic a bc to. Bu tri bây gi trong vt, thm thm và cao. Hàng ngàn ngôi sao lp lánh nh nhng viên ngc quý vây quanh mt trng. Mây trng lng l trôi. Thnh thong có nhng di mây mng vt ngang qua mt trng ri dn t hn. Càng lên cao dng nh mt trng càng nh li, sáng vng vc. a mt nhìn không gian xung quanh, âu âu cng mt màu vàng du mát, êm ái. Ánh sáng ph lên thôn xóm, làng mc, ng rung. Ngoài tri gió thi hiu hiu. Trong vn, my khóm hoa n trng xóa, c cây lay ng xào xc. Ánh trng len li soi vào nhng bi cây. Bóng cây nghiêng mình soi xung bc tng trc hiên nhà to nên bc tng hoa tht p. Di ánh trng sáng t, em cùng my bn hàng xóm thi nhau ca hát. My c già ngi trò chuyn, ung nc trà và ngm trng trên va hè. Càng v khuya, cnh vt càng tnh mch, ch có nhng ting con trung hòa âm. Ánh trng sáng p cùng hi sng ru ng muôn loài.

êm trng ã li cho em n tng v nhng cnh p quê hng. Em mong rng quê hng mình mãi mãi có nhng em trng du hin, ti p nh th.

Tham kho bài làm ca bn Nguyn Minh Nht lp 5A trng THCS Nguyn Trng T – Ngh An

Tri va x bóng, trng ã lên ri, ánh trng ban u rt yu, tng chng nh không sc ánh ui mt tri, nhng ch mt lát sau, nó dn dn lan to khp không trung và tr thành th ánh sáng chính ca bu tri.

êm Trung Thu nm nay, tri không có mt gn mây, ch thy trng và ngàn vn ngôi sao nh bé. Ánh trng không nh mt tri, nó không chói chang và y v hung hãn, mà nó rt du dàng và d chu, nhng vn sc soi sáng vn vt. Ánh trng soi xung dòng sông nh, sông lin chp ly th quà tng mà hng nga ã ban xung cho nhân gian, trát lên chic áo khoác ca mình. Hình nh cây c, hoa lá cng mun thng thc ánh trng, chúng xoè nhng bàn tay kích c ón ly th ca quý tri cho. Ô kìa! Ai th nh! Thì ra là chú cui ni ting nói di ang ngi gc cây a ây mà, có l chú ang ci rt ti mng ngày Tt Trung Thu vui v này.

Ngm bu tri, cây c mt hi, bng…em cht ngh n nu có không có trng sao thì th nào? Hn là khp không trung ch có mt màu en tnh mch, quang ãng, lnh lo và ti tm. S còn cnh vui chi, rc èn tp np, mà ch thy s trng tri n l lùng. Càng ngh, em li càng quý trng hn. Th ánh sáng tuyt vi ch có mt ch không có hai.

Tham kho bài làm ca bn Ngô Th M Lâm trng THCS Nguyn Trãi – Hà Ni

Nu có ai hi tôi: “ Bây gi có mt iu c, thì bn s c gì?”. Tôi không cn ngm ngh mà s tr li ngay: “ Tôi c c v quê tn hng cuc sng thanh bình, yên ni ó.” Trong nhng ln v quê ngoi chi, có mt êm trng rm ã ghi sâu trong tâm hn th ngây, non nt ca tôi lúc by gi.

Khi c gia ình tôi va dn mâm cm chiu ra thì lúc ó trng cng ã lên ri. Lúc này, bu tri cao vi vi, nhng ám mây c trôi bng bnh. Kìa! Xa xa, phía chân tri vn ng sáng. Màn êm nhàn nht bao trùm khp ni. Vng trng ang t t nhô lên sau rng tre en ca làng, tròn vành vnh. Trng bây gi ã lên cao, ta sáng khp mi ni. Xa xa, phía u làng, là dòng sông hin hòa, lóng lánh gn sang ln tn. Dòng sóng sánh, vàng chói li nh mt ng trng lung linh dát vàng. Ngoài ng, quang cnh tht vng lng, tnh mch. Vn vt say sa tm ánh trng trong. Các chú om óm thì chi trò ú tim bay ln khp ni, trn trong các k lá hay quanh ly tre. Nhng vì sao êm long lanh nh nhng ngn nn ang giúp sc ta ánh sáng cùng vng trng y. Cây ci da vào nhau dng nh ang chìm vào gic ng. Gió ng thi lng lng, thm lúa c nhp nhô, nhp nhô ti tn mãi chân tri. Nhìn t xa, tôi cm thy làng mình là mt bc tranh quê thanh bình, tnh mch. ng sân ngm ánh trng p và nghe khúc nhc kì diu ca thiên nhiên, tôi cm thy lòng mình lâng lâng sng khoái.

Tôi yêu bui ti quê, yêu c ánh trng kì diu trong êm rm y. Nó ã li trong tôi mt n tng khó phai. Lúc này, chc mi ngi ã i ng ht. Ch còn ánh trng lp lánh, thao thc trong êm.

Tham kho bài làm ca bn Võ Th Nhân trng THCS Nam nh

T nh n gi không bit bao nhiêu ln c ngm trng ri nhng có l cái êm trng y, mt êm trng ng bng quê ni ã li cho em mt n tng p n kì l. Mãi mãi em không bao gi quên c. ó là cái êm trng rm tháng by mà b m cho em v quê d l áo t ca ông ni.

Ngay khi hoàng hôn va tt, trên bu tri bao la, hàng nghìn hàng vn nhng ngôi sao nhp nháy. Ch có ngôi sao chiu là sáng nht, ng kiêu hãnh mt mình nh mt thiu n p gia bc tranh tri thu. Màn êm dn dn buông xung. Mi nhà trong xóm ã lên èn t bao gi. Ngoài ng, om óm lp lòe tng nh muôn vàn nhng vì sao nhp nháy cui tri xa.

Ch ít phút sau, mt trng bt u ló dng. Lúc u, nó ging nh mt cái èn lng b che khut mt na, mt ct nm phía di, ri t t nhô lên, tròn vành vnh, l lng gia không trung, nh mt cái èn lng khng l chiu nhng ánh sáng vàng du xung vn vt. Em bc ra ngõ nhìn v phía trng mc. Mt lúc sau, trng gi u lên rng cây l m chân tri xa tít, ri sau ó lp ló trên ngn tre già. Bu tri bây gi trong vt. Hàng trm m sao ri rác trên nn tri lúc n lúc hin. Có l trng sáng quá làm cho chúng m i chng? Tuy vy, em vn thy chúng p và áng yêu, bi chúng là nhng viên ngc quý ta ánh sáng him hoi cho nhng êm vng bóng ch Hng Nga.

Bây gi thì trng ã lên cao ta ánh sáng dìu du, nhum mt màu bc khp rung ng, thôn xóm, làng mc. Cnh nhà Ni, dòng sông long lanh gn sóng ln tn nh hàng trm con rng nh ang ln múa. Và kia na, mái tôn ca nhng ngôi nhà phía trái phn chiu ánh trng óng ánh. Ánh vàng còn pht lên nhng thm c xanh và vn rau sau nhà to nên mt mng sáng nh nh, bàng bc. Bóng nhà, bóng cây in rõ thành nhng vng en nht trên mt t. Thnh thong, gió hiu hiu thi, c cây lay ng xào xc. Nhng bóng en ca cây ci lc l, thay dng i hình nh nhng “bóng ma” chp chn…

Trong xóm, hu ht mi nhà t hp ngoài sân. Ngi ln thì hóng mát, ngm trng. My ch thì an võng, dt chiu, sàng go va ci va nói vui v. Tr em nô ùa chy nhy khp sân. C n nhng chú chó cng ra sân hóng gió hoc ra ng nhìn trc, ngó sau ri ct ting sa vu v…

Ngoài ng, quang cnh tht vng lng, tnh mch. Muôn vt say sa tm ánh trng trong. Gió ng lng lng thi, thm lúa xanh rp rn, nhp nhô nh nhng làn sóng ngoài bin khi. Nc bt u lên trong các mng, rãnh chy róc rách. Côn trùng ó ây ct ting kêu ra r. c cây ngoài vn thm thì nh to. Càng v khuya, không gian càng tnh mch. Vn vt nh ang say sa trong gic ng êm m. Ch duy có loài côn trùng vn ra r hòa âm nhng khúc nhc muôn thu v êm. Ánh trng p cùng hi sng mát du ru ng muôn loài. Em tr vào nhà ánh mt gic ngon lành cho n sáng. Khi em tnh gic ánh trng ã nht hn i nhng ch cho ánh bình minh thc dy. Mi vt sau mt êm tnh dng, ngh ngi di ánh trng du, gi ây cng ang bng tri dy, mình ngm nhng git sng mai.

ng gia ng quê ngm cnh trng p và nghe khúc nhc kì diu ca thiên nhiên, em cm thy tâm hn mình lâng lâng. Tic là ngày kia em ã phi tr v thành ph ri. Thôi, hn vng trng rm ni ng ni mt dp khác nhé.

Chúc các bn hc gii!!!