Tả một loại trái cây mà em thích

T mt loi trái cây mà em thích

Hng dn

Qu mãng cu

To hoá sinh ra muôn loài u có cái p, cái xu. Hoa khoe sc thm, cây vn tán lá em li bóng mát cho ngi. Qu, c, lúa, go… là nhng thc phm nuôi sng con ngi. Trong các cây n trái, em thích nht là qu mãng cu ta, còn có tên gi khác là qu na.

Mãng cu có hai loi: mãng cu dai và mãng cu b. Loi nào cng có hình dáng ging nhau, ch khác v cht tht ca qu. Mãng cu hình tròn nh trái banh tennis, cung trái to c u a n cm, cng. Da qu có tng mt u lên hình móng tay cái xp u bao quanh v. Qu lúc trên cây có v rt cng, m em ch qu n gai mi hái xung.

Qu mãng cu khi hái xung vn phi trong lá su ông hai hôm mi chín. Qu lúc chín có mùi thm nh, trái cm trên tay thy hi mm là n lúc n c, bóc v d dàng. M phi hái mãng cu va lúc nó n gai mà không ch chín mm trên cây là vì phn s chim m n, phn s qu chín mm quá s t ng tut khi cung trái, ri xung t. Mãng cu lúc chín ri tr nên mm và có mùi thm, d lt v. Mãng cu dai có tht ca qu dày và dai. Mãng cu b có tht ca qu ngm nc, mm hn mãng cu dai. Tht mãng cu màu trng, mi mt múi bc mt ht màu en bóng hình git nc, rt cng.

Mãng cu càng chín mùi thm du i ch không nng hc nh lúc còn cng v. Tht mãng cu n ngon, ngt nhng chm tiêu hoá. Vì th, ta không nên n nhiu mãng cu mt lúc. Mãng cu r trái theo màu là tháng sáu, tháng by âm lch. Hin nay, ngi dân trng và chm sóc mãng cu theo phng pháp mi nên mãng cu hu nh có qu quanh nm. Trên mâm ng qu, trái mãng cu vi hình dáng xinh xn, tôn mi nét p ca chính nó, dung hoà vi màu sc ca các th qu khác mt cách ý nh, duyên dáng mà c áo. Do vy, mâm ng qu th cúng t tiên ngày Tt thng có qu mãng cu m xen các loi trái cây khác vi hàm ý cu s tt lành cho nm mi.

Em rt thích n mãng cu. Vn nhà em ch có ba cây mãng cu nhng cng cho gia ình n và biu dì m, bà con n ly tho. Mi tun, em giúp b ti nc cho cây ti tt, va lao ng chân tay cho kho. Nh vy, my cây mãng cu luân phiên ra trái và xanh mt quanh nm.

Qu da hu

Trong các loi trái cây n qu, em thích nht là qu da hu.

Qu da hu có hình ging trái bóng bu dc. Cân nng khong t hai n ba kilogam. V trn bóng có màu xanh en hòa quyn vi nhng ng sc chy dài màu ngc bích. Trên u qu da hu có cung un cong màu xanh m. Khi b ra, trong có cùi màu trng bch, rut c sàn st nh ct ti, có rt nhiu ht en nhánh.

Da hu cng là loi qu không th thiu ca gia ình em trong mi dp xuân v. Da hu có v ngt thanh khit. Da hu rt b dng cho c th, nó cung cp vitamin A. Di nng xuân m áp khi n da hu vào nó s giúp ta có cm giác thoi mái, d chu.

Mi ln thng thc món da hu em li nh v câu chuyn ca gia ình An Tiêm. Nh công lao ca gia ình An Tiêm mà hin nay chúng ta có c mt th qu ngon ngt nh th.

T qu cam

Trong các loi trái cây, em thích nht là qu cam vì ln u tiên em n qu cam do chính m mua.

Qu cam tròn nh mt qu banh nh. V cam sn sùi, khi cha chín qu cam có màu xanh m và khi ã chín v qu cam có màu xanh chuyn sang vàng. Cung ca qu cam rt cng và trên ó là nhng chic lá màu xanh. Khi m ct qu cam ra, qu cam có mùi rt du dàng, em thy bên trong lp v xanh là mt lp v trng, bên trong lp v trng y cha các múi cam màu vàng m mà khi n vào em cm thy có v chua chua, ngt ngt rt hp dn. Ht ca qu cam có màu trng, to và cng.

Em rt thích n qu cam vì qu cam có cha nhiu vitamin C rt tt cho sc khe.

T qu bi

Em sinh ra và ln lên vùng nông thôn nên nhà em trng rt nhiu cây n qu: nào thì mít, bi, xoài,…qu nào cng thm, ngon hp dn nhng em thích nht là qu bi.

Qu bi có hình tròn khoác lên mình chic áo màu xanh hoc màu vàng tùy thuc vào loi bi ch không phi bi xanh tc là cha n c. V bi có mt mùi thm mát kì l, bà ngoi em k ngày xa ph n thng dùng v bi gi u vì v bi có nhiu tinh du giúp dng tóc, xanh tóc và rt thm. Bi có hai loi bi chua và bi ngt, hc sinh chúng em thng thích n bi chua chm vi mui t rt ngon. Còn bà và m thì li thích n bi ngt.

Bên trong qu bi là lp cùi trng rt mm và thm, m em bo ngi ta thng dùng cùi bi nu chè n rt ngon và b. Bên trong ca lp cùi trng là rt nhiu múi nh cong cong hình li lim, khi n ta thng tách nhng múi bi ra. Nhng múi bi cng mng và rt nhiu nc, trong các múi bi thì li có ht màu vàng. Khi bóc múi bi n ta phi b ht và v i. Qu bi thng có nhiu vào mùa thu, em nh vào các dp Tt trung thu, cô giáo em thng dùng các múi bi làm hình con chó, con mèo trang trí trông rt p mt.Có nhng qu bi v và múi màu hng, quê em gi là “ bi ào”, ây là loi bi thng dùng th Tt. Trong các mâm ng qu ngày Tt không th thiu qu bi, bi các c ngày xa cho rng qu bi có hình tròn và có màu vàng th hin s viên mãn, tròn tra mang li s may mn cho mi ngi trong gia ình. M em còn bo qu bi có rt nhiu tác dng, cung cp vitamin C cho c th, tt cho h tim mch và làm p da li không c hi.

Bi là loi qu rt gn gi và nhiu công dng trong cuc sng ca chúng ta. Em rt thích n bi bi nó có mùi thm d chu và có v hi chua. Em s bo b m trng tht nhiu bi em có th thoi mái thng thc.