Tả một người công nhân đang xây nhà

T mt ngi công nhân ang xây nhà

Hng dn

Anh To cnh nhà em là công nhân mt công trng xây dng. Vào mt sáng ch nht, em c theo anh n ni anh làm vic.

ây là công trng ang thi công xây dng mt ngôi nhà cao tng. Mây chc công nhân ang lao ng khn trng trên mt khonh t tng i rng. Góc này, my ngi ang ánh va, góc kia, ang y xe gch tip t cho t xây, trong ó có anh To.

Vóc ngi anh to ln, khe mnh, nc da en sm vì nng. Anh i m ci và mt áo qun màu tím than mi c phát, tay eo gng bng vi bt dày. Anh ang ng vng chãi trc mt bc tng dài xây d dang, cao ngang tht lng. Di t, bên phi anh là mt xô va, bên trái là ng gch. Thot tiên, anh dùng bay xúc mt ít va, ph u lên hàng gch trên cùng bc tng. Sau ó, anh ly tay trái nht mt viên gch t ngay ngn lên ch va va mi ri ri mt tay anh gi viên gch, tay kia dùng bay gõ nh vào nó. Cui cùng, anh a tay gt gt nhng ch va tha nhô ra các viên gch. Ngonh i ngonh li anh ã xây ht mt hàng gch. Chuyn sang hàng khác anh t mt viên gch u tiên so le vi viên gch hàng di. Anh chém mt viên gch ngang thành hai na m mt ch chêm va kín ch so le hàng u. ôi tay anh liên tc hot ng mt cách nhp nhàng, thoi mái. Anh là th xây chính, lâu nm nên rt tho ngh. Mi thao tác rt nh nhàng và chính xác. Thnh thong, anh dùng si dây di kim tra thng ca bc tng ang xây. Tay cm u dây a lên ngang tm mt, nheo mt nhìn ri mm ci mt cách thoi mái. ó là n ci ca s hài lòng vi kt qu mình ã làm, không phi sa i sa li. Mt tri càng lên cao, bc tng trc mt cng cao dn thêm. Anh nng chu nhng git m hôi long lanh trên gng mt li cày xng xng ca anh. Ting ci ùa rôm r ca anh làm vi i ni vt v trong công vic. Nhng ngi làm h áo m m hôi chy i chy li ri rít.

Thy em ang ngc nhìn bc tng dài mà anh xây c cao dn thêm mãi và nhìn anh vi v y thán phc, anh ang huýt sáo bng ngng li, n n ci ti, nói vng v phía em: “Chú có thy mê cái ngh th xây ca anh không?”.

V i Hi – Hà Ni

Nhn xét ca giáo viên:

1. Nhng u dim cn hc tp

Hi m u bài vn bng cách gii thiu trc tip ngi mà bn s t: anh To. Anh To xut hin trong công trng xây dng ang có nhp làm vic khn trng.

Bn ch miêu t mt vài nét v hình dáng bên ngoài cùa anh. Vóc ngi “to ln kho mnh”, nc da “sm en vì nng”, trang phc là “b qun áo bo h lao ng”. Nhng chi tit này góp phn th hin rõ công vic mà anh ang làm: công nhân xây dng.

Trong bài vn, bn tp trung c t các thao tác lao ng ca anh To bng mt lot t ng c th, sát ngha: “Thot tiên anh dùng dao xây xúc mt ít va phù u lên hàng gch trên cùng ca bc tng viên gch. Sau ó, anh ly tay tri nht mt viên gch t ngay ngn lên ch va mi ri. Ri mt tay anh gi viên gch, tay kìa dùng dao xây gõ nh vào nó”. Và c th li ên các hàng gch tip theo. Bn ã miêu t t m n mc ch cn c nhng câu vn ca bn, ta có th hình dung mt cách rõ ràng nht công vic ca mt công nhân ang xây nhà là nh th nào.

Anh To c bn miêu t không ch là mt th xây lành ngh mà còn là mt ngi th cn thn, có trách nhim vi vic mình làm (“Thnh thong anh rút trong túi ra chic dây di kim tra thng ca bc tng ang xây”) và là mt ngi luôn luôn vui v c trong công vic (“mm ci hài lòng vi kt qu vic mình làm”), cng nh vi mi ngi (“ting ci ùa rôm r ca anh làm vi i ni vt v trong công vic”, “anh ang huýt sáo bng ngng li n n ci ti”).

Phn kt bài ca bn vit rt n tng, bn gián tip bc l suy ngh ca mình v anh công nhân xây nhà và công vic ca anh: “Tôi ngc nhìn bc tng dài mà anh xây c cao dn thêm mãi và nhìn anh vi v ây thán phc”. Nim t hào, say mê ca anh i vi công vic nm ngay trong câu hi cui bài: “Chú em có thy “mê” cái ngh th xây ca anh không!”

2. Nhng hn ch cn rút kinh nghim

-Mt s câu vn bn nên vit sinh ng, hình nh hn.

-Bài vn s hoàn chnh hn nu bn miêu t thêm vài nét v nhng ngi th khác nhm tôn thêm hình nh ca anh To trong lao ng.

Bài luyn tp:

1.Em hãy vit li câu vn sau sao cho sinh ng hn:

ôi tay anh liên tc hot ng mt cách nhp nhàng, thoi mái.

2.Vit thêm 1 – 2 câu vn miêu t vài nét v nhng ngi công nhân khác trong công trng lao ng.

Vit bài vn miêu t mt ngi lao ng ang làm vic.