Tả một người em mới gặp lần đầu nhưng để lại cho em những ấn tượng sâu sắc

T mt ngi em mi gp ln u nhng li cho em nhng n tng sâu sc

Hng dn

-Vé s ây! Vé s ây!

ang ngi ung nc cùng ti bn bên v ng, bt cht nghe ting rao lanh lnh, tôi quay li nhìn thì thy mt em bé bán vé s.

Em bé c chng tám, chín tui. Dáng ngi em dong dng cao. Em mc chic áo s mi ngn tay màu nâu ging nh my a tr chn trâu quê tôi. Chic qun bò lng em mc cng ã bc phch, sn c hai u gi. Mt vài tia nng ca bui x chiu còn vng li kh ri qua cái m pht em i l ra khuôn mt ch in vuông vc. Ni bt trên khuôn mt y là ôi mt tròn to, en lay láy, trông lanh li, thông minh nhng thoáng chút u bun.

Em chy dc trên ng ph, n các sp bán báo, bán hoa qu, mm không ngt li mi chào. Nhng em b t chi bi thái th , lnh lùng, ánh mt dng dng cùa mi ngi, thm chí áp li em là nhng câu quát tháo. Khi ó, ôi mt em r xung, nét mt y u bun. Em lng thng, bc tng bc nng n. Có l em ngh: “Nu không bán ht xp vé s này thì ti ly gì mà n ây”. Bt cht, mt ông khách có dáng ngi to, cao, b v ngi trong quán gi em vào. Ông nhích nhích tng t dò s. Nét mt ông hào hng nh sp c trúng c c. Em bé vn ng ó, ôi mt sáng lên, khuôn mt rng r n l thng. Chc em ang cu mong cho ông khách kia mua vé tht nhiu, trúng tht nhiu vé s ca mình t hàng hn. Ông khách tr tin xong, nh c tip thêm ngun nng lng di dào, em bé li nhanh nhn i, ming không ngt li rao mi.

Thy th, tôi dng li rút s tin ba cho sáng nay, gi em li mua mt vé. Em xoè c xp vé s cho tôi chn, ming em ci l ra hàm rng trng, u n, ri nói:

-Anh Hai mua s nào? Hay em chn cho nghe! Em chn là may mn lm ó.

Nói ri, nhanh nh ct em rút cho tôi mt t. Tôi gi tin và không quên chúc em bán c nhiu vé s, em gt u cm n lia la. Tuy bit rng có th chng trúng gì nhng tôi vn mua vì tôi thy thng em mi có chng y tui ã phi chu cc kh, phi làm vic vt v hàng ngày. Tui ca em l ra phi c vui chi, c hc hành.

Tôi i v nhà nhng hình nh em bé bán vé s chiu nay khin tôi phi suy ngh mãi. Cùng la tui nh tôi, có bit bao tr em thiu may mn phi ln li trong sng gió kim tin sinh sng. Nu lúc này ai hi tôi c g. Tôi s nói: “c gì cho mi tr em u c n trng”.

Nguyn Trung Hiu – Thành ph H Chí Minh

Nhn xét ca giáo viên:

bài c cho trc không phi là bài d i vi các em vì t mt ngi mi ch gp mt ln thì có th các em s không có iu kin quan sát k tìm ý, t ó bc l cm xúc khi miêu t. Nhng r ràng Hiu ã vit bài vn miêu t em bé bán vé s rt thành công.

Bài vn có b cc ba phn rõ ràng, li vn trong sáng, hn nhiên, thm m cm xúc ca ngi vit qua tng câu, tng ch. Chn v trí quan sát hp lí: t xa n gn nên bn ã thu c nhng chi tit y , c th miêu t em bé bán vé s. Bn ã bit chn lc nhng nét ngoi hình tiêu biu ca em nh: “dáng dong dng cao “mc áo màu náu giong may a tr chn trâu què “qun bò lng bc phch, sn c hai u gi”; “mt en, to nhng y u hun ” (nhng chi tit góp phn th hin rõ hoàn cnh sng khó khn, vt v ca em).

Không sa vào li lit kê s vic, Hiu ã khéo léo dn dt gii thiu cho ngi c thy s bin i tâm trng ca em bé bán vé s khi em b mi ngi t chi mua vé “ôi mt em r xung, nét mt y u bun”, “em lng thng hc tng bc nng n”; còn khi em c mt ông khách mua vé thì “ôi mt sáng lên, khuôn mt rng r”. Trong bài vn, ta còn thy c tm lòng ca bn th hin hành ng “rút tin ha cho sáng nay, gi em li mua mt vé”. Ch là mt tm vé thôi mà nói lên bao iu. ó là tm lòng nhân ái, là s cm thông chia s khó khn vi nhng ngi có hoàn cnh khó khn hn mình. Bn còn có mt s câu vn th hin nhng suy ngh “già dn”, “rt ngi ln”: “Tuy bit rng c th chng trúng gì nhng tôi vn mua vì tôi thay thng em mi có chng y tui ã phi chu cc kh, phi làm vic vt v hàng ngày. Tui ca em l ra phi c vui chi, c hc hành”.

Phn kt bài vit rt c sc, iu c ca bn “c gì cho mi tr em u c n trng” cng là s mong mun ca rt nhiu ngi có tm lòng nhân ái nh bn.Bài luyn tp

1.Trong bài vn trên, em n tng vi chi tit, hình nh nào nht? Vì sao?

2.Vit mt on vn t ngoi hình ca mt em nh mi gp mt ln nhng li cho em nhng n tng sâu sc.

3.Lp dàn ý cho bài vn t mt ngi em mi gp mt ln nhng d li cho em nhng n tng sâu sc.

T bác tài lái xe Bus.

Mi ngày i hc, tôi u ng dy t rt sm. ng trc nhà, tôi cm nhn c cái s trong lành ti mát, thoang thong lnh t nhng git còn ng trên chic lá. Tôi c ng y, ch xe buýt.

Xe buýt i vi tôi vô cùng quen thuc, nhng my ai bit rng, ln u tiên tôi i xe buýt nh th nào. Cái cm giác y vô cùng xa l. Tôi ngh rng mình ang lc vào mt t gii khác. Có l tôi gn nh khóc, nhng bn thân t nh, không c khóc, không c khóc. Nhng ri tôi ã khóc. Tôi yu ui, tôi hiu bn thân mình ch là mt thành phn nh bé trong cuc sng. Trong u ca mt a tr nh tôi lúc ó ch ngh c nh vy thôi. Tôi khóc, và nhng git nc mt dng nh tan bin khi tôi nghe cái ging m áp, trm an i tôi. ó chính là bác lai xe. n tng mà có l trong i tôi không bao gi quên c.

Bác lái xe có thân hình cao cao, gy gy. ôi mt bác ánh lên v triu mn, phúc hu. Tóc bác im nhng si trng. Khuôn mt hình in, ánh lên v p ca mt con ngi làm vic cho nhân dân, làm vic tt. Thnh thong, tôi thng nm ly bàn tay bác i xung d dàng hn, tôi cm thy ôi bàn tay ca bác ram rám nhng vt chai. Tôi hiu khi làm mt vic gì ó, phi tht s yêu ngh mi có th làm c.

Ngày nào cng vy, 5 ngày 1 tun, tôi i hc bng xe buýt ca bác. Thi gian trôi qua mãi, tình cm ca tôi và bác càng thm thit hn.

Nh in trong u tôi, không bao gi có th quên c. Hôm ó tôi b bnh, c 1 tun tôi không i hc. Vì thi gian bn rn, bác không th n thm tôi, bác ch vin lá th hi thm sc khe tôi thôi. Tôi không bun, vì tôi hiu công vic ca bác.

Xuân, H, Thu, ông,…Bn mùa nh vòng tun hoàn, trôi mãi, trôi nhanh, trôi va trôi. Và mùa hè cng ã n, tôi không bit nên vui hay bun. Ba tháng hè dài dng dt xa trng, xa bn, va…xa bác.Trong cuc sng, s vic gì n ri cng n, s vic gì i ri cng i. Ba thang hè kt thúc. Tôi ã chun b rt k cho nm hc mi.

Li nh mi hôm, tôi ng trc nhà, xe buýt ti. Mt s tht ph phàng, bác lái xe ã ngh vic,bác không làm na, bác ngh dng bnh. Tôi bit nhng iu ó la t bác lái xe mi. Vy là t nay, tôi không bao gi c gp ngi cha th 2 ca tôi na. T hi hn, bác bnh mà tôi thì không bit làm nh th nào. Bác lái xe mi không nh ngi cha th 2 ca tôi. Bác khó chu, tôi hi gì cng cn nhn. Và t ó, tôi không bao gi nói chuyn tren xe buýt na.

Mt hôm tình c, ngi trên xe buýt, tôi hi chuyn v bác lái xe c. Tht ra bác a cht vì cn bnh gan. Tôi bun. Tôi nh. T nay v sau, ch có thi gian mi cha c vt thng ca tôi.

Tôi tht s nh bác.

ó là k nim mà tôi nh nht. Không bao gi có th quên c. Ngi cha th 2 ca tôi bây gi ang âu. Thiên ng chng?

Bài làm t chú Hip

Nng chiu di nh trên con ng v nhà. Trên ng i, em cht thy mt tp các chú th in ang o và tháo lp chic công t gn khu ph em. Trong ó, ngi làm em chú ý nht là mt chú th in ang leo lên ct in và xem xét công t. Bng có ngi gi tên chú. Thì ra, chú tên là Hip.

Em ng ngm chú hi lâu. Chú khong ba mi tui. B áo công nhân màu cam rt va vn vi vóc dáng to, cao ca chú. Khuôn mt chú vuông vn. Tóc chú màu en. Nc da chú ngm ngm màu bánh mt. Trông chú tht hin t.

Thy em c ng ngây ngi nhìn chú, chú n mt n ci tht ti. Em tin bc n gn chú ri chào: "Cháu chào chú !" Chú xoa u em: "Cháu ngoan lm, th sau này cháu có mun làm công vic nh chú không?" Em áp: "Cháu cha bit c nhng công t in làm gì th h chú?" Chú ci: "À! Công t in dùng o lng in ã dùng cháu ! Mà thôi mun ri y, cháu v i ko b m lo lng." Em git mình, chú nhc em mi nh. Thôi ành chia tay chú ây vy.

Tuy bóng dáng chú ang xa dn nhng em s mãi nh v chú Hip.

Bài làm t cu bé khuyt tt

Dng nh ai cng cm thy bun khi tri ma. Còn 1 s ngi thì li thích rong chi gia tròi ma.Nhng riêng tôi mi khi nhìn thy ma, tôi li nh v êm ma hôm y-1 êm ma mà tôi ã tình c bt gp 1 cu bé rt áng thng và cng chính cái êm hôm ó ã làm tôi không th kìm nén ni xúc ng trong lòng, nhng git l t khoé mi ca tôi ã ln dài trên má tôi ta lúc nào.

Lúc y, tôi ang ng np ma di hiên ca 1 cn nhà nm trên ng Trn Phú- 1 con ng ni ting là y và sung túc nht thành ph.Cn ma làm cho thành ph tr nên bun t và hiu qunh.Bt cht di màn ma lnh giá kia, bng xut hin 1 cu bé.Tôi git mình và quan sát tht k cu ta thì phát hiên ra cu y ã mt i 2 bên cánh tay và ang i lang thang di con ng ma lnh but ko có 1 mnh áo ma che thân.Thì ra ó là 1 cu bé tt nguyn vi 1 thân hình kì d.Cn ma ã làm t sng thân hình nh bé kia.Cu mc trên ngi 1 b rách ri có nhiu ch vá trông tht ti nghip.Tôi t hi bn thân rng ti sao ông tri li sinh ra nhng a tr áng thng nh th? Thc mc mun bit v hoàn cnh ca cu, khi v ti nhà tôi ã hi m ngay. M tôi k rng y là 1 cu bé b nhim cht c màu da cam.B m ca cu ta là nhng ngi ã góp phn xây dng t nc ta tt p nh ngày hôm nay.B m cu u là thng binh lit s và h ã hi sinh vì t quc ngay ti chin trng.Cu bé tt nguyn y là a con mà h ã li sau khi h qua i.Cu c nuôi dng 1 trung tâm tri tr m côi.Hng ngày, cu t ly ôi bàn chân ca mình làm ra nhng cây tm ri mang i bán.Khi nghe xong, tôi cm thy cu bé y quá bt hnh.Có l khi nãy cu chm chú nhìn nhng ngôi nhà y vì cu ao c mình s có 1 mái m gia ình trn vn có cha có m k bên ko còn cô n l loi 1 mình.Tuy tôi ã mt i 1 ngi cha nhng tôi vn còn c m nuông chiu và chm sóc. Tôi ã tng ngh cuc i tôi mt i cha thì tht bun và bt hnh nhng tôi nào ng có nhng con ngi còn bt hnh hn tôi nhiu.

Các bn có bit ko chc cu bé b nhim cht c màu da cam kia ã t mình vt qua ni xót xa khi mt i gia ình m cúng và b tt nguyn.Nhng vic y ã ko y lùi quyt tâm ca cu mà cu ã vn lên chng chi mi khó khn.Th ri c êm ó tôi ã khóc thm vì 1 ngi mà tôi cha tng quen bit. Tôi tht n phc cu bé y. Tôi mong 1 ngày nào ó n ci hnh phúc s hé n trên ôi môi ca cu bé ti nghip kia.

Chúc các bn hc gii!!!