Tả một người thân đang làm việc, ví dụ: đang nấu cơm, khâu vá, làm vườn, đọcbáo, xây nhà hay học bài,…

T mt ngi thân ang làm vic, ví d: ang nu cm, khâu vá, làm vn, cbáo, xây nhà hay hc bài,…

Hng dn

Là mt thy giáo gng mu, luôn tn ty vi công vic, ht lòng vì hc sinh nên ba em luôn c nhiu ngi quý mn. Hôm nay, tri ã ti ri, bên chic bàn nh t cnh ca s, ba ang cm ci chm bài cho hc sinh. Lúc ó, mi ngi trong gia ình ã i ngh.

Dáng ba nghiêng nghiêng bên ánh èn to nh. Mái tóc xõa loà xoà, lm m bc, vài si bt m hôi dán cht vào trán. ôi mt ba m to, chm chú nhìn vào xp bài Tp làm vn ca hc trò. Ba kh nhíu mày li, có l ba gp phi mt bài mc nhiu li. Trán ba hn vài ng nhn sâu. Ba cm bút kh a trên trang giy. Mt lát sau, ba cm chic khn tay lau nhng git m hôi lm tm ng trên trán và ôi má hóp. Gng mt ba ã bt u có du hiu mt mi. Dng tay thôi, ba i! Khuya ri! Nhng không, ba vn ngi ó, dn ht tâm trí chm tip xp bài ang d dang. Ting ng h tích tc nghe rõ trong cn phòng vng. Ba dng bút, ming ba hi mm ci, chc ba ang c mt câu vn vit ng nghnh và ba ang hình dung ra khuôn mt áng yêu ca mt hc sinh nào ó. Bên ngoài ca s, ch Hng ã xuât hin, ch kh vén mái tóc mây du dàng nhìn xung nh mun thc ht êm nay cùng ba. Ba ngâng nhìn bâu tri y sao và kh nói:

– Sao êm nay p quá! Di ngân hà nh mt chic lc chi u cho ch Hng!

Có l ba ã khá mt nên ba ng dy, vn mình cho mi ri li ngi xung tip tc chm nt s bài còn li. Bng mt làn gió ùa vào phòng kh lùa vào vut ve mái tóc ca ba nh mun em li cho ba mt chút thanh thn. Tp bài cui cùng ã c ba chm xong. Chuông ng h bt u ngân nga im mi hai ting. Th là mt ngày mi ang n và ba lúc này mi bt u i ng sau mt ngày lao ng vt v.

Em yêu ba lm! Ba ca em có nhiu c tính tt em hc tp: thng thn, giàu lòng nhân ái và mt c im quan trng na là ba luôn thng yêu tt c mi ngi trong gia ình. Dù mai này có i âu xa, hình nh ngi cha nhân t, hin hu s luôn ng tr trong trái tim em.

Trnh Th Nht H – Cn Th

Nhn xét ca giáo viên:

1.Nhng u im cn hc tp

Bn ã chn “ngi lao ng” gn gi nht vi mình t, ó là ngi cha ca bn. Có l vì th mà bài vn ca bn rt chân tht, sinh ng. Bn bit lng cm xúc ca mình khi t cho nên ta có cm giác bn vit bàng chính s rung cm ca trái tim.

Cách dùng t tt, chính xác, gi cm, gi t. Câu vn vit mch lc, truyn cm. Chi tit “ba kh nói”, có l do bn tng tng ra nhng vn không làm mt i tính chân tht ca bài vn.

Bên cnh ó, bn cng bit la chn các chi tit tiêu biu d miêu t mt cách c th lúc ba ang làm vic (chm bài): “dáng ba nghiêng nghiêng bên ánh èn to nh”; “mi tóc xoã loà xoà”; “vài si bt m hôi dán cht vào trán”; “ôi mt ba m to, chm chú”; có lúc “ba kh nhíu mày”, “câm chic khn lau nhng git m hi”; có lúc “ba dng bút, ming ba hi mm ci”… Quan sát và miêu t ba chm bài, bn nh chc chn rng rt thng cha ca mình. Câu nói gin d “Th là mt ngày mi ang dn n và ba ca em lúc này mi bt u i ng sau mt ngày lao ng vt v” ã nói c tình cm y.

2.Nhng hn ch cn rút kinh nghim

-Ba bn chm bài n khuya, bình thng ó là thi gian bn ã i ng nhng bn cha miêu t hoàn cnh mình nhìn thy ba chm bài nh th nào.

-Trong bài vn, bn vit: “Dng tay thôi ba i! Khuya ri”, cha rõ là bn nói vi ba hay do bn ngh thm nh vy.

-Phn m bài có chi tit “tri ã ti ri” cha hp lý.

Bài luyn tp:

1.Em hãy thay v câu c in m trong câu vn sau bng v câu khác cho phù hp hn,

Hôm nay, tri ã ti ri, bên chic bàn nh t cnh ca s, ba ang cm ci chm bài cho hc sinh.

2.Vit 1 – 2 câu thêm vào phn m bài miêu t hoàn cnh bn hc sinh nhìn thy ba chm bài.

3.Theo em, bn vit: “Dng tay thôi, ba i! Khuya ril” là bn nói vi ba hay là bn ang ngh thm nh vy? Em hãy tng tng và vit rõ hn ý ó giúp bn.

Vit mt on vn miêu t ngi cha ca em ang làm vic.