Tả ngôi trường thân yêu đã gắn bó với em trong nhiều năm qua

T ngôi trng thân yêu ã gn bó vi em trong nhiu nm qua

Hng dn

Bài làm 1

Trng Tiu hc th trn ca chúng em c t trên mt khu t khá rng và bng phng.

T xa nhìn li, trng em ni lên nhng mái ngói ti, nhng phòng hc quét vôi vàng nht san sát bên nhau nhìn ra mt ng. t chàn n cng trng, ngc mt lên em thy ngay mt tm bin phoóc-mê-ca xanh mn phô nhng hàng ch thm: “Trng Tiu hc Th trn Hip Hoà”. Nu vào trng, em phi i qua hai cánh ca sn màu xanh m, trông rt b th. Nhìn sang phía tay trái, em thy các phòng hc ca các em lp Hai, lp Ba và c các phòng hc ca các anh ch lp Nm. Nhìn sang phía tay phi là các phòng hc ca các em lp Mt. B phn quan trng nht ca trng em là toà nhà hai tng nguy nga, s dành riêng cho lp 5A và c khi 4.

Sân trng ca chúng em không rng lm, nhng cng dù cho chúng em vui chi và tp th dc. Bên góc sân trng có trng hai cây phng v. n mùa hè, em thng ng di gc phng ngm nhìn nhng chùm hoa rc và nht nhng bông phng chi chi gà, tht là thú v. gia sân trng là my cây xà c cành lá xum xuê. Nhng cây keo lá tràm chúng em mi trng nm ngoái, bây gi ã cao quá u ngi, lá cây xanh tt, m màng. Tng quanh trng ã c xây bng gch trâu bò vào trng phá phách.

Nhìn cnh trng em trc bui hc, em thy thêm yêu trng hn. Em thm ha s không bao gi quên mái trng thân yêu – ni ã gn bó vi nhng nm tháng tui th êm du, p d ca mình.

Nguyn Th Mai – Bc Giang

Nhn xét ca giáo viên:

1.Nhng u im cn hc tp

Bài vn t ngôi trng theo mt trình t hp lý: t xa dn gn, t ngoài vào trong.

Bn miêu t ngôi trng rt c th, chân thc do quan sát khá k ngôi trng vào thi im ngôi trng ang “yên tnh” (trc bui hc).

Phn kt bài vit có cm xúc, có ý ngha.2.Nhng hn ch cn rút kinh nghim

Ngôn ng s dng trong bài vn cha tht phong phú, sinh ng, hp dn. Bn thiên v k l, lit kê mt cách n gin các chi tit, c im cùa cnh vt hn là miêu t. Bên cnh ó, bn cha kt hp t hot ng ca con ngi vào trong cnh, cha gn c im ca cnh vt vi cm xúc ca chính bn cho nên cnh vt cha thc s sng ng, có hn.

Bài luyn tp:

1.Em hãy giúp bn vit 1 – 2 câu miêu t hot ng ca các bn hc sinh trong trng.

2.Em hãy chn mt on vn trong phn thân bài vit li cho hay hn.

Bài làm 2: T ngôi trng ca em

ã bn nm trôi qua k t khi tôi bt u hc Tiu hc. Bit bao k nim vui bun cùng vi nhng nm tháng hc trò ã trôi i di mái trng Kim Liên yêu du. Ngôi trng vn ng ó, ch có ám hc trò chúng tôi ln dn và s phi ri xa mái trng này.

Ngày u tiên tôi c m dn vào trng hc lp 1 cho n hôm nay, ngôi trng vn vy, chng thay i là bao. Cánh cng st xanh vn luôn sn sàng m rng ón chào nhng hc sinh mi và chun b tm bit ám hc trò cui cp nh chúng tôi. Bc vào sân trng, tôi luôn cm thy thoi mái khi c hoà mình vào bu không gian rng ln. sân trng có nhng hàng cây c th xanh rì và c nhng bn hoa mà chúng tôi vn ti hàng ngày. ng t cng trng nhìn vào s thy các phòng hc ni tip nhau nh mt con tàu rng ln a chúng tôi ti nhng bn b tri thc mi. Tôi bc vào lp mình, chun b vài hôm na là nm hc mi bt u nên các bn cha n lp. Lp hc vi nhng cánh ca g va dc sn li nên còn thm mùi sn. Các hàng bàn gh vn thng tp. Chic bng xanh sáng bóng và nhng gi phong lan treo bn góc lp làm cn phòng thêm rc r. Cn phòng tnh lng l thng. Có l do chi mình tôi bc vào.

Cánh cng trng ã rng m ón tôi vào ri s ti lúc, tôi phi tm bit nó. Ngôi trng Tiu hc ã ghi du trong trái tim tôi mt thi hc sinh y m c. Tôi s không bao gi quên ni này cùng nhog chui ngày p y p k nim bên thy cô và bè bn.

Lu Thùy Linh – Hà Ni

Nhn xét ca giáo viên:

1.Nhng u im cn hc tp

ây là bài vn miêu t ngôi trng qua con mt nhìn ca “tâm trng”, ca “cm xúc”. Thu Linh chn thi im chun b bc vào nm hc mi, cng là thi im mà ch mt nm hc na bn s phi xa trng: “Cnh cng st xanh vn luôn sn sàng m rng ón chào nhng hc sinh mi và tm bit ám hc trò cui cp nh chúng t”.

Li vn trong sáng, lu loát. Hình nh so sánh: “ng t cng trng nhìn vào s thy các phòng hc ni tip nhau nh mt con tàu rng ln a chúng tôi ti nhng bn b tri thc mi” là mt hình nh p và có nhiu ý ngha. Mt s t ng gi t c s dng úng ch: bàn gh “thng tp”, gi phong lan “rc r”, bng xanh “sáng bóng”, hàng cây c th “xanh rì”…

Bao trùm lên bài vn là tình cm yêu mn, trân trng, t hào, tic nui i vi ngôi trng. M bài và kt bài bng cách phát biu cm ngh ca bn ã nói rõ iu ó. Bn ã nói c suy ngh không ch ca mình mà ca rt nhiu ngina: “Ngôi trng Tiu hc ã ghi du trong trái tim tôi mt thi hc sinh y m c. Tôi s không bao gi quên ni này cùng nhng chui ngày p y p k nim bên thy cô và bè bn:.

2.Nhng hn ch cn rút kinh nghim

Bài vn t ngôi trng cùa bn còn s lc, cha c th, phong phú (do bn vit theo dòng cm xúc, theo s hi tng v k nim, cng do bn cha quan sát k ngôi trng cùa mình).

Bài luyn tp:

Vit bài vn miêu t ngôi trng thân yêu ã gn bó vi em trong nhiu nm qua.

Tham kho thêm bài vn t ngôi trng ti ây: https://vietvanhoctro.com/em-hay-ta-ngoi-truong-than-yeu-cua-em-24-1506.html