Tả phích nước

bài: Em hãy t cái phích nc

Bài làm 1

Trong mi gia ình nhà nhà ai cng có có mt chic phích nc có th ng nc nóng. Và chic phích nh là mt ngi bn tht thân thit i vi ngôi nhà ca em.

Chic phích nc nhà em c b em mua v dùng cng ã c lâu và ai ai cng thích chic phích này mi khi pha trà là có nc c nóng ngay không phi i un nu mt thi gian. Chic phích nhà em có hình tr cng khá ln, to nh thân cây chui nh. Và bên ngoài là lp v chc chc c làm bng nha. Trên chic v y c in rt nhiu hình p.ó chính là hình ca mt khóm hoa hng trên nn ca chic phích nc màu xanh da tri tht là p mt. Th ri em nh thy c chic lp ca cái phích cng nh lp chai vy. Song, bên ngoài ca chic lp ó li có c mt chic ca nh úp vào ó mi khi cn ly nc nóng cng có th nc ra cái ca ó ri ung. Nhng quan sát k hn thì em tht s n tng vi cu to bên trong ca chic phích – rut phích. Và rut phích b em thng gi là cái bình thy. Nó có chc nng quan trng nht trong mt chic phích ó chính là ng nc và gi nhit cho nc khi ngui. Trong rut phích có màu bc bi nó ã c tráng mt lp bc ngn cn s ta nhit ca nc giúp cho bình gi c nhit ca nc trong thi gian lâu nht. Chic phích này nhà em cng có chic tay cm và quai tin mang i hay trong khi dùng có th cm vào tai phích rót nc d dàng.

Em rt thích chic phích này nhà em. C mi khi ht nc nóng thì em li lau cho chic phích thêm sch s.

ta phich nuoc - Tả phích nước
Em hãy t cái phích nc

Bài làm 2

Nhà em có mt dùng mà có th gi c nc nhit cao trong thi gian dài và cng tht tin dng – ó chính là chic phích nc.

Phích nc nhà em c mua ca hàng và nhãn ca công ty sn xut ra chic phích này là Rng ông. Em rt thích c ngm chic phích này vì trông nó tht là áng yêu. Chic phích nhà em có hình tr nh mt chic chai nc tht to. Th ri li có c lp và tay cm tin dng na. Chic phích nhà em có màu trên nn màu ó li có nhng bông hoa nhìn cng tht là p bit bao nhiêu.

áng chú ý ó chính là phn rut tecmot thc cht là dng ca loi bình có hai v, chúng c ni vi nhau ming. Em nh nhìn thy c trong rut phích có v trong lm bên trong ca v ngoài. Và c hai loi v này làm bng vt liu thy tinh có tráng mt lp bc. B em bo rng khi tráng bc mc ích chính ca lp bc này là có th gi nhit cho nc c nóng lâu hn. Hai lp v ca hai cái bình thy tinh ó là mt chân không có th giúp cho nhit khó có th lan ra. Và chic phích nhà em cng có th gi c nhit lên n 7, 8 ting. Nhà em có khách b em ly nc trong phích ra pha trà tht tin bit bao nhiêu.

Em rt thích chic phích này vì nó giúp cho nhà em rt nhiu vic na. Em luôn cn thn lau chic phích sao cho sch s nht.

Minh Nguyt