Tả quang cảnh trường em trước buổi học

T quang cnh trng em trc bui hc

Hng dn

I. M bài: Gii thiu cnh trng trc bui hc

-Cng trng rng m.

-Tên trng màu trng trong khung nn xanh.

II. Thân bài: T quang cnh trng

-Cng trng ông úc ph huynh a con em mình n trng.

-Ngi eo li chic cp cho em, ngi nhét vi gói xôi, bánh mì vào cp cho con, em ca mình.

-Cnh vt khoáng ãng, cây ci mát ri.

-Tng nhóm hc sinh tm nm, tm ba trò chuyn, truy bài.

-Mt s bn ra gh á ngi n sáng, c truyn.

-Khu vc cn – tin khá ông úc.

-Vài thy cô t tp phòng giáo viên trò chuyn, xem trc bài dy, c báo.

-T phòng oàn – i, nhng bn nhc Thiu nhi c phát ra tht vui tai.

-Không khí sân trng ngày càng nhn nhp, n ào hn lên.

-Chim chóc, ong bm trong tán cây ríu rít, quây qun quanh nhng khóm hoa ti thm di ánh nng mai.

III. Kt bài: Nêu cm ngh

-Trng em tht p và vui.

-Bui sáng trong lành, thoi mái chun b bui hc mi.

Tham kho bài làm ca bn Nguyn Th Huyn Trang lp 5A trng THCS Phan ình Phùng – Hà Ni

Sáng này là phiên trc nht lp em nên em phi n sm hn mi ngày. ây là mt dp em chng kin khung cnh tnh lng ca khu trng. úng là nó khác hn vi quang cnh ca mt trng hc gia bui mà ch cn n trc na gi thôi là có th cm nhn c s khác nhau y. Em có cm giác nh lc vào mt chn nào ó l lm, mc dù ni ây ã quá i thân quen.

Khi em n, tt c nh còn ang chìm trong gic ng. Bác bo v vn cha m cng trng. ng bên ngoài, em ngm nhìn và lng nghe. Tt c u im lìm, cnh vt nh còn ang m màng, thp thong n hin trong màn sng lãng ãng. Hàng cây im phng phc. Nhng em có bit âu rng tt c u ang ca mình chuyn ng. Và lúc này chính là khonh khc giao thi ca ngày và êm.

Bt u là mt tri, là ánh sáng. Tuv cha le lói rõ. nhng hng ông ã nhanh chóng chim lnh mt t, to sáng cnh vt. Ri là gió. Ch trong phút chc, nhng làn gió nh nh có v u oi nhng ã xua tan dn nhng ám sng cui cùng còn chp chn trong các lùm cây và kh làm xao ng lá cành. Chng bit t lúc nào, nhng chú chim non tnh gic sôi ni ct ting hót líu lo, chào ón mt ngày mi bt u. Toàn b khu trng hin ra rõ mn mt vi tt c dáng v thng ngày ca nó. Và cng ch mt lát na thôi, không khí náo nhit ca bui hc nh mi ngày li sp din ra.

ã có thêm my bn lp khác cng làm trc nht nh em. Bác bo v cng ã m cng và tt in bo v. Chúng em chào bác ri i vào sân trng. Khu trng hình ch u này, em ã n ây t hn ba nm trc nhng vào cái bui sm tinh sng nh th này, em mi li thy c mt cnh quang khác và cái cm giác lâng lâng, ng ngàng tht khó t, Có l, do ngày nào cng n trng vào cái lúc n ã nht, náo nhit nht, c lp i lp li cái cnh nm np nhng xe p, xe máy, nhng bc chân, nhng câu chuyn… nên không có c nhng- cm giác mi l y. Ngay c cái bin ngoài cng “Tntng tiu hc Ái M", n cái khu hiu ch ln "Tiên hc l, hu hc vn" ngày nào i hc cng p vào mt. Vy mà hôm nay cng gi lên cm giác lung lnh, sâu lng l thng. Thng cng vào i qua sán là phòng Ban giám hiu, nm gia hai dãy lp hc, ca vn khép. Cái trng bên hè cha c ánh thc nên còn cha bit n tri ã sáng, vn nm vo tròn trên giá g. Em lt nhìn dãy lp Mt. Hai, Ba tng mt. Tt c mi ca s, ca ra vào u sn xanh ging nhau và u còn ông kín. Có vài chú di ang chp chi nhng vòng ln cui cùng trc khi chui vào t tránh ánh sáng mt tri. Em ln theo thang gác lên tng có dãy lp Bn, Nm. Vài cánh ca ã m và ã có ting ngi. Trên lan can ca phòng cui dày có chú chim chích ang hót líu ríu. Cht thy bóng ngi, nó vt bay ra lùm cây ngoài sân trng mà vn không ngng hót. Th ri, bng toàn b khu trng nh rc sáng khi ánh nng ban mai phn chiu vào nhng bc tng vôi trng toát. Thêm vào ó, mt hi trng gióng gi vang lên báo hiu mt ngày hc mi bt u. Cái không khí tp np n ào náo nhit c dn dn r lên bao trùm khu trng. Gió nh cng thi mnh lên trên nhng ám lá bàng, nhng cây xà c, phng v. Nhng khóm hoa ti tt dng nh cng phn khi chào ón các bn nh mà ung a khe kh, làm nhng git sng mai còn ng li di ánh nng mt tri tr nên lung linh huyn o. Lá quc kì cng ã cm thy gió bt u php phi. Ri mi ngi n cng ã ông . Lp nào ã vào lp ny.

Cng nh bui trc nht này em mi có dp quan sát k c quang cnh trng em.

Em rt yêu trng em vì “ti lp ti trng ni y có tình thng, bn bè. thy cô qiáo, ni y sao mà vui th… ” và chc hn không ai là không cm thy vêu thng mái trng ca mình.

Tham kho bài làm ca bn Nguyn Anh Tun lp 5A trng THCS Nguyn Vn Tri

Tra nay, sau khi các bn hc bui sáng ra v, là em ã có mt trc cng trng. Vn là chic cng trng quen thuc vi hai cánh ca to bên di tm bin ln rành rành dòng ch: “Trng tiu hc Tam Lch”. Lúc này, t khe cng nhìn vào, sân trng thênh thang vng lng, hin rõ trc mt em, my cây phng già mt xanh im lìm r bóng. Ngoài ây, hc sinh ã l lt n. Các bn nh c cha m ch. Các bn ln i xe p hoc i b. Bn nào cng gn gàng, tm tt trong trang phc quen thuc: áo s mi trng, qun soóc xanh. Nhiu bn khn quàng thm trên vai, tung tng bên nhau ríu rít trò chuyn.

Bt cht, t phòng giám hiu, mt hi trng vang lên, nhp trng nhanh dn ri nh i và sau cùng là ba ting trng im tht to. Va lúc hai cánh ca trng m rng. Chúng em ào nhanh vào. Giây lát c ngôi trng bng náo nc thy rõ. Ba dãy lp hc, mi dãy tám cn xp thành hình ch U, u m toang c ca ra vào và ca s. Trên các hàng hiên chy dài thng sut, ch nào cng nhn nhp ting bc chân, ting ci nói râm ran và rn ràng nhng màu trng, màu xanh, màu . Hu ht các bn nh ca em u chy nhanh vào lp hc, cp vào hc bàn ri vi vã ra sân chi. Có nhóm r nhau á cu bên hiên. Có nhóm ánh bi trên hành lang. Mt s bn tm nm tm ba trao i bài, chuyn trò sôi ni. Thnh thong li vch nhng nét gì trên mt t chc là h ang tranh lun vi nhau v mt toán khó. Trong khi ó các nhóm trc nht gp rút làm nhim v ca mình.

Chng my chc mà trng vào hc sáu ting ã vang lên dn dp. Chúng em t phía ca sân trng dn v xp hàng, lp nào vào lp y. T vn phòng, các thy cô ta v lp ca mình. Sau khi ã thy hc trò xp thành hàng ngay ngn, thy giáo em mi ra hiu cho vào.

By gi, sân trng tr nên vng lng. ây ó ch còn ting rì rào, ting gió và lích chích ting chim trong nhng tàn phng xanh um ang lng thm v hng các lp bng nhng con mt lá li ti y thng mn.

Chúc các bn hc gii!!!