Home / Tag Archives: Giải thích câu ca dao “Ai ơi giữ chí cho bền. Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai”

Tag Archives: Giải thích câu ca dao “Ai ơi giữ chí cho bền. Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai”