Ôn Tập 1 Tiếng Việt Lớp 5 Giữa Kì 2

Ôn Tp 1 Ting Vit Lp 5 Gia Kì 2

Hng dn

A. HOT NG THC HÀNH

2. Tìm ví d in vào bng tng kt sau (SGK/159)

Gi ý:

CÁC KIU CU TO CÂU

VÍ D

Câu n

n v mùa, mi ngi nô nc ra ng t sm.

Câu

ghép

Câu ghép không dùng t ni

Mt tri lên, oán thuyn ra khi.

Cu ghép dùng t ni

Câu ghép dùng mt quan h t

Thi tit thun hòa nên cây ci phát trin tt.

Câu ghép dùng cp quan h t

Nh chúng em chm sóc tt nên vn trng rt p.

4. Da theo câu chuyn Chic ng h, hãy vit tip mt v câu vào ch trng to câu ghép (SGK/159)

Gi ý:

a) Tuy máy móc ca chic ng h nm khut bên trong nhng chúng vn hành c chic ng h.

b)Nu mi b phn trong chic ng h u mun làm theo ý thích ca riêng mình thì chic ng h s không là nó na.

c)Câu chuyn trên nêu lên mt nguyên tc sng trong xã hi là: “Mi ngi vì mi ngi và mi ngi vì mi ngi”.

5. c bài vn “Tình quê hng”, phn gii ngha và thc hin các nhim v c nêu di (SGK/160)

a)Tìm nhng t ng trong on 1 th hin tình cm cua tác gi vi quê hng.

b)iu gì ã gn bó tác gi vi quê hng?

c)Các câu vn trong mi on là câu n hay câu ghép? Vì sao?

d)Tìm các t ng c lp li, c thay th có tác dng liên kt câu trong bài vn.

Gi ý:

-c tng cp câu ng k nhau tìm các t ng c lp li hay c thay th.

-Có th chép câu vào vào v, gch chân các t ng c lp li và khoanh tròn các t ng c thay th cho nhau.

M: Câu 1 và câu 2: Gch di t tôi, khoanh tròn Làng quê tôi, mnh t cc cn này.

Gi ý:

a) Nhng t ng th hin tình cm ca tác gi vi quê hng: m m nhìn theo; sc quyn r, nh thng mãnh lit, day dt.

b)Nhng k nim p thi th u ã gn bó tác gi vi quê hng.

c)Các câu vn trong mi don là câu ghép. Vì trong mi câu ghép u có các vô câu c ni vi nhau bng du câu và quan h t.

d)Tình quê hng

Làng quê tôi ã khut hn nhng tôi vn m m nhìn theo. Tôi ã i nhiu ni, óng quân nhiu ch phong cnh p hn ây nhiêu, nhân dân coi tôi nh ngi làng và cng có nhng ngi yêu tôi tha thit, nhng sao sc quyn r, nh thng vn không mãnh lit, day dt bng mnh t cc cn này.

Làng mc b tàn phá nhng mnh t quê hng vn sc nuôi sng tôi nh ngày xa, nu tôi có ngày tr v. mnh t y, tháng giêng, tôi i t bãi, ào chut; tháng tám nc lên, tôi ánh gim, úp cá, m tép; tháng chín, tháng mi, i móc con da di v sông. mnh t y, nhng ngày ch phiên, dì tôi li mua cho vài cái bánh rm; êm nm vi chú, chú gác chân lên tôi mà ly Kiu ngâm th; nhng ti liên hoan xá, nghe cái T hát chèo và ôi lúc li c ngi nói chuyn vi Cún Con, nhc li nhng k nim p thi th u.

(Theo NGUYN KHI)

B. HOT NG NG DNG

2. in ting thích hp vào mi vòng tròn xung quanh sao cho ghép vi ting công gia s to thành t (SGK/161)

M:- cng (công cng)

– ca (ca công)

Gi ý: