Thuyết minh hồ Gươm

bài: Em hãy thuyt minh h Gm

Bài làm

H Gm – cái tên gây thng nh i vi tt c nhng ngi dân Hà Ni. c bit n không ch là danh lam thng cnh p ca Hà Ni, nó còn là di tích lch s ca nc ta. Và thc s H Gm cng c mnh danh chính là mt biu tng ca th ô.

Ta nh nghe tên H Gm c gn vi truyn thuyt Lê Li và ó còn là c cuc khi ngha Lam Sn nm nào. H Gm nh cng ã cùng thn kim quy ã giúp nc ta thoát khi ách ô h ca gic Minh xâm lc nc ta. Th ri không ai trong chúng ta nh thy c chính s tích tr gm rùa thn ca Lê Li ã làm nên cái tên "H Gm" hay cái tên nhc nh ó là "H Hoàn Kim". Không ch dng li hai cái tên ó mà ngày nay thay cho tên "H Lc Thy" ngày xa vy. Nu nh có dp n vi h Gm thì ta nh thy c trên h có hai hòn o ó chính là o Ngc và o Rùa. Khi n vi u th k 19, khi mà ngi ta dng mt ngôi chùa trên o Ngc gi là chùa Ngc Sn. Th ri ít lâu sau chùa không th Pht mà th thánh Vn Xng và Trn Hng o nên i tên thành n Ngc Sn. Cho n nm 1864, thì lúc này ta nh thy c trên gò Ngc bi i din vi o Ngc, Tháp bút c xây dng cng ã to lên mt qun th cho h Gm.

thuyet minh hho guom - Thuyết minh hồ Gươm
Thuyt minh h Gm

H Gm ngày nay hay ngay c trong lu truyn ó chính là h nc ngt t nhiên ca Hà Ni. S hu mt din tích 12 ha, thì lúc này ta nh thy c chính nc h quanh nm xanh ngt. c bit hn ta nh thy c chính h có v trí kt ni gia khu ph c gm các ph “nh mt t tên” ó chính là các ph Hàng Ngang, Hàng ào, Cu G… theo vi ó chính là các khu ph Tây do ngi Pháp quy hoch có th k ra ó chính là các ph Tràng Thi, Bo Khánh, Nhà Th, inh Tiên Hoàng, Tràng Tin, Hàng Khay, Bà Triu… Và cng cho n thm H Gm ngay gi lòng th ô thì ta nh không th không thy hình nh tng trng ca nó. ó là tháp Rùa. Tháp Rùa cng chính là mt công trình c xây dng nm trung tâm h chu nh hng ca c trng kin trúc Pháp. Tháp Rùa c xây dng vi mô hình ch nht, có bn tng. Th ri ta nh thy c chính kin trúc tng tng khá ging nhau. im hay ây ó chính là các mt c xây dng u có ca un thon gn. Tháp Rùa lúc này ây cng nh ã c coi là kin trúc có tính cht lch s quá i thiêng liêng i vi không ch ngi dân Hà Ni mà nó nh cng chính còn là c con ngi Vit Nam. c bit, khi mt ln bn do chi n vi H Gm thì hu nh ai cng dành chút thi gian bc chân lên chic cu Thê Húc. Cu Thê Húc là ni ón ánh nng u tiên ca mt tri, cây cu có màu son dn vào n Ngc Sn. Ta nh d nhn thy c chính s kt hp gia n Ngc Sn và ó cng chính là h Hoàn Kim ã to thành mt tng th kin trúc Thiên – Nhân hp nht có th to v p c kính hài hòa cho n và h. Tt c dng nh cng ã gi nên nhng cm giác chan hòa gia con ngi và thiên nhiên. Ngoài ra, ta nh thy c chính H Gm còn gn lin vi các a danh khác nh Tháp Bút, ài Nghiên, n th vua Lê…. Tt c nhng di tích ó thì H Gm ã cùng vi thi gian. H nh cng ã tri qua bit bao thng trm ca lch s.

Thc s ta nh thy c H Gm dng nh không ch là im n dng chân, hay có th ngm cnh hu tình hay hóng gió. H Gm thc s là mt nhân chng và cng nh ã cùng ng hành cùng vi ngi dân Hà Ni tri qua bit bao thi k i thay, chuyn mình ca t nc. Nó mang mt giá tr tinh thn ht sc to ln i vi ngi dân Hà Ni. H Gm dng nh cng chính là mt ngi bn, mt ngi tri k. ng thi nó cng chính là mt chng nhân lch s quan trng ca ngi dân Hà Ni.

Tht không có gì quá nu nh ta so sánh h Gm vi cu Long Biên hay bt k mt a danh nào khác ca Hà Ni thì H Gm c xem là du n riêng ca Hà Ni mi khi nh v. Là mt trong nhng biu tng p ca th ô – H Gm thc s là mt trong a im nên n ca Th ô.

Hà Ni luôn luôn t hào vì có H Gm. H Gm nh chính là va là danh lam thng cnh, va là di tích lch s ng thi cng chính là du n là tri k ca Hà Ni, ngi Hà Ni. Hn ht, ta nh thy dduwjojc, ngày nay thì H Gm còn là a im du lch, ni ngh ngi vui chi hc tp ca mi ngi ngi dân Hà Thành.

Minh Nguyt