Thuyết minh về cái kéo

bài: Em hãy thuyt minh v cái kéo

Bài làm

D dàng có th nhn thy c rng vi các vt dng hàng ngày ca con ngi rt nhiu. Chúng dng nh cng s dùng giúp con ngi thc hin nhng sinh hot hàng ngày mt cách có hiu qu hn. Và trong s nhng vt dng con ngi có th ct vt ra thì chic kéo là mt trong nhng vt dng c a chung hn c.

Có l rng, ta nh thy c chính cái kéo là mt vt dng quen thuc ca con ngi nhng hu nh không ai bit nó c làm t âu. Và cng không ai bit c rng cái kéo li có mt trên th gii này t bao gi, ch bit rng nó c ch to ra phc v cho con ngi.

Nói v ngun gc ca chic kéo thì ta nh bit c nó dng nh cng ã c xác nhn ó chính là thông qua c di vt kho c mà ngi ta ã tìm thy khong th k 2 th k 3 trc công nguyên tìm thy khu vc La Mã – sông Ranh. Kt qu ã cho thy rng chính ngi xa dùng hai li dao ri nhau s dng và thc hin ng tác ct. Bên cnh ó ta nh cng ã thy c có c nhiu quan im cho rng chic kéo ã ra i t rt lâu trc ó ri.

Ta dng nh cng thy c rng nhng chic kéo có rt nhiu loi t kéo s dng trong gian bp, làm th công nh thêu. may n ct tóc… Ta cng nh phi bit c rng c mi công dng ca kéo thì ng vi nhng cu to riêng bit, có hình dáng, kích thc khác nhau. Nhng cho dù vi kích thc nh th nào i na thì ta cng phi bit c nhng chic kéo cng có nhng c im chính chung c bn, nu thiu nhng c im này thì s không c gi là mt cây kéo.

thuyet minh ve cai keo - Thuyết minh về cái kéo
Thuyt minh v cái kéo

Nói v b phn ca cây kéo ta dng nh cng phi bit c trc ht có th thy c nhng b phn quan trng u tiên nhn dng kéo vi các dùng khác ó là có hai li i vi nhau. Th ri ta nh thy c chính hai li này c dùng thc hin nhim v chính ca kéo ó là ct các vt. c bit hn ta nh thy c cng chính vi hai li sc bén i mt nhau cho phép ngi s dng có th ct vt trên tit din hai mt ca nó. Thông thng, ta nh thy c chính ngi dùng s dng kéo ct ri mt phn ca mt khi, mt vt. Kéo c bit n cng chính là tr th rt c lc thc hin nhng ng tác y. Và con ngi chúng ta c s dng d dàng hn và c nh hai li kéo cn có khp ni và tay cm. c bit hn ta nh thy c nu nh tay cm là b phn giúp ngi dùng d dàng iu chnh hng i ca li kéo, iu này ng thi cng nh ã giúp vic s dng hiu qu nht. Hn ht, ta nh thy c chính li kéo thng c làm bng nhôm hoc kim loi tng hp, có sáng bóng và sc bén nht nh. Và công dng không th ph nhn c ca chic kéo thì cht liu làm li kéo thng c s dng là gì? Thông thng ta nh thy c các cht liu có kh nng chng g, khó b bào mòn và oxi hóa theo thi gian.

D nhn thy c chính hai mt sc ca li kéo c thit k khp vào nhau khi không s dng tránh gây thng tích cho ngi dùng và tr em. Cng d nhn thy c mt ngoài ca li kéo c mài mòn không gây xây sát cho ngi khác mi khi chm vào. ng thi ta nh cng có th thy c chính li kéo thng có b mt tit din dt, mng nh gn. Hn th na ta nh thy c chính tay cm ca kéo thng c làm t các cht liu nh, không dn in, không dn nhit. Thông thng s c làm bng nha tng hp hoc nha do. Tay cm là ni tip xúc vi a ca ngi s dng, nên cn có an toàn nht nh.

Khi s dng ta cng phi lu ý ó chính là cái kéo ct ch trong may mc có kích thc nh hn hn so vi chic kéo thông thng. ng thi ta nh thy c chính m ca kéo cng nh hn rt nhiu. Thông thng, mt loi kéo ch n 20 – 30 . Kéo khi mà dùng ct ch cng có nhiu loi, mt loi có thit k khá ging kéo thng và ta cng bit c cng có mt loi có thit k khác hn, li kéo không khp ni vi nhau, dt hn, u nhn hn, sc bén hn, mng hn và ngn hn… Tùy thuc vào mc s dng, mc tiêu s dng mà ngi ta có th chn nhng loi kéo khác nhau.

Tóm li chic kéo cng ã c sn xut rt bài bn, th ri chính c vn giá thành ca chúng dng nh cng không quá t so vi túi tin ca ngi tiêu dùng. Và qu tht chic kéo cng chính là ngi bn thân thit ca con ngi chúng ta.

Minh Nguyt