Thuyết minh về cây lúa

bài: Em hãy thuyt minh v cây lúa

Bài làm

Cây lúa t lâu cng ã c xem là mt trong nm loi cây lng thc chính ca th gii và là mt trong nhng loi lng thc chính ca ngi dân Vit Nam ta t ngàn i nay. Là mt nc thun nông cho nên hình nh ca cây lúa nc cng nh ã tht gn bó vi ngi dân

Vit Nam ta i lên, xut phát t mt nc có nn kinh t nông nghip t hàng ngàn nm nay. Nc ta cng t mt nc thiu lng thc trm trng trong nhng nm chin tranh nhng hin nay. Cng có th nhn thy c có nhng nn nông nghip ca nc ta không ch sn xut ra mt lng ln lng thc áp ng nhu cu trong nc không thi, mà t nhiu nm nay thì nc ta cng nh ã còn xut khu sang nhiu th trng ln trên th gii. D dàng có th nhn thy c trong ó ngành trng lúa nc ta là mt trong nhng ngành ngành sn xut lng thc vô cùng quan trng i vi i sng con ngi. Không nhng quan trng mà nó dng nh cng ã t c nhng thành tu áng k, a Vit Nam tr thành nc xut khu go ln th hai trên th gii (sau Thái Lan).

Theo tài liu ghi li ó chính là i vi ngi Vit chúng ta, hay phn ln dân Á châu nói chung thì chính cây lúa (tên khoa hc là Oryza sativa) cùng vi ó là ht go – thành phm ca cây lúa cng là mt loi thc phm ht sc gn gi và óng mt vai trò cc k quan trng trong dinh dng hàng ngày i vi c th ca con ngi. Tht d có th nhn thy c ngay t khi còn trong lòng m, có l rng trong mi chúng ta ã làm quen vi cm go, và có l rng tui th ca mi ngi con Vit u nh cng ã ln lên theo cây lúa cùng ht go. Và cây lúa cng nh là mt biu tng cho ngi dân Vit khi nói v cây thc phm quan trng hàng u nc ta. Tri qua hàng nghìn nm lch s dng nc và gi nc thì ta nh nhn thy c rng chính cây lúa ã là cây lng thc ch yu nuôi sng các th h ngi Vit cho n nay. Th ri d dàng thy c chính trong i sng tinh thn ca con ngi, cây lúa cng gn bó thân thit vô cùng. iu ó dng nh cng ã c th hin rt rõ trong ngôn ng hàng ngày ca ngi dân Vit.

thuyet minh ve bong lua - Thuyết minh về cây lúa
Thuyt minh v cây lúa

Bt u t luc gieo m xung ng và ch cn qua hôm sau, mm nhú lên cao hn, bt u có chút xanh xanh. Th là có ngi ta bo là m ã "xanh u". M cng có "gan" na ó, nhng "Gan m nm thân non, d b gãy nát. Nu nh mà bác nông dân mà nh không khéo, nh gip "gan" thì dnh m s "cht".

Khi ta cy lúa xung c vài ba hôm thì lúa âm r mi, lúc này ây thì ta mi c gi là bén chân hay "ng chân". Và cây lúa khi ã “ng chân” ri thì cng rt d sng. Nu nh bn ý thì rt khác vi lúc ny mm, cây lúa sinh sôi bng cách " nhánh". Ta nh thy c nhng nhánh "con" nhánh "cái" thi nhau mc ra, tn vn thành khóm. c bit hn c vào khong tháng hai âm lch, khp cánh ng mn mn màu xanh. Dáng cây lúa lúc này ây nh tr lên thon th, mm mi hn bit bao nhiêu. Th ri ta nh thy c chính sc lá non t y sc sng gi cái gì y ti tr, xinh xn, du dàng. Có l rng, ó cng chính là lúc cây lúa "ang thì con gái", thi p nht ca i lúa, i ngi vy. Tht là vui thích khi bn c chiêm ngng không gian lúa xanh mn mn nh th này.

Th ri n thi k mà lúa chuyn sang giai on "tròn mình", "ng cái" ri "ôm òng". òng òng ca lúa to nhanh, nng ma ri mi ngày mi khác. Khi tri có khí hu thun thì cây cng nhanh tr bông lm. Thé ri ta nh cng ã thy c ngoài ra cng có th b "ngã", b "nm" lúc gp gió ln ma to. Ai ai cng s thi tit qut ngã nhng cây lúa ang sp n ngày c thu hoch. Qa thc cây lúa chính là tài sn ln nht ca ngi nông dân xa nay vn mc mc, cht phác. Chng phi h vn v gì âu. Có l rng, ta nh thy c cng ch vì gn gi quá, thân quen quá. Mà ngi nông dân quanh nm sut tháng ng rung chm lo cho v mùa. Mùa thu hoch, mùa gieo trng, và c nhng ngày chm sóc nó na,… Thc s ta có th nói c cây lúa gn gi vi ngi nông dân cng nh b tre, khóm chui. Bi vy thm m tình ngi và hn quê ca nông Vit ta.

Có th nhn thy c rng chính nn nông nghip Vit Nam vn mang dáng dp mt nc – nn công nghip lúa nc bao i nay. Và cng chính vì lý do ó cho nên cây lúa gn bó, gn gi vi ngi Vit, hn Vit là l tt yu nht.

Minh Nguyt