Thuyết minh về chiếc áo dài

bài: Em hãy thuyt minh v chic áo dài

Bài làm

D dàng nhn thy c rng c mi mt dân tc u có nhng vn hóa, òng thi cng s li có nhng nét c trng ca tng vùng min và trang phc truyn thng riêng. Và quc phc ca ngi Vit Nam chúng ta thì ó chính là chic áo dài.

T xa cho n nay, ta dng nh cng thy c rng mc d cng nh vn cha bit c ngun gc chính xác ca chic áo dài. Nhng ta chc chn mt iu là chic áo dài cng ã gn bó vi ngi Vit chúng ta t rt lâu và nó ã in hn và tr thành mt biu tng vn hóa c sc ca dân tc.

Áo dài hin i ngày nay cng có rt nhiu loi. Nhng, ta cng phi hiu c rng thu s khai ca chic áo dài xa nht là áo giai lãnh. iu này c nhn xét ó chính là cng ging nh áo t thân nhng khi mc thì hai thân trc giao nhau mà không buc li mà thôi. Vfa có l rng nhng ngi ph n phi làm vic ng áng hay buôn bán nên áo giai lãnh c thu gn li thành áo t thân vy. Áo t thân cng nh ã bao gm bn vt na trc phi, vt na sau phi, vt na sau trái. Nhng, qu tht ta nh thy c cng chính vi nhng ngi ph n tnh thành nhàn h. Ta dng nh cng s mun có mt kiu áo dài c cách tân th nào ó gim ch nét dân dã lao ng và tng dáng dp sang trng, khuê các. Th là ta nh bit c rng, chính áo t thân c bin ci ch vt na trc phi nay li c thu bé tr li thành vt con. Và chic áo oa li nh thêm mt vt th nm be bé nm di vt trc tr thành áo ng thân cng rt tht tha cho ngi mc chúng.

thuyet minh ve ao dai - Thuyết minh về chiếc áo dài
Thuyt minh v chic áo dài

Ngoài ra, ta cng nh còn bit n ó chính là áo dài Le Mor ca mt ha s vào u thp niên 1930. Chic áo dài Lê Ph ca ha s Lê Ph c thit k vào nm 1934, lúc ó thì chic áo dài vi tay giác lng vào thp niên 1960, áo dài miniraglan danh cho các n sinh nhìn cng rt p.

Áo dài ca nc ta tht là khác vi Kimono ca Nht Bn hay Hanbok ca Hàn Quc. D dàng có th nhn thy c chính chic áo dài Vit Nam va truyn thng li va hin i, có th mc mi lúc mi ni. Chính chic áo dài cng nh ã dùng làm trang phc công s, ng phc i hc, mc tip khách trang trng trong nhà… c bit hn ta nh thy c chính vic mc loi trang phc này không h rm rà hay cu kì, nhng th mc kèm n gin thì cng s làm ni bt lên rt nhiu. Ta dng nh cng s thy c rng, khi mình mc vi mt qun la hay vi mm. c bit hn ta nh thy c chính di chân i hài guc, hay giày u c. Và nu nh chúng ta li cn trang thì ng quên thêm áo dài và chic khn óng truyn thng i u. Thêm mt gi ý hay na là i kèm mt chic min Tây tùy thích. Có th thy c rng ây cng chính là im c bit ca th trang phc truyn thng này.

Áo dài ca ngi Vit ta áp ng c nhu cu cng nh s thích ca mình thì có th nhiu màu nhng có l p nht vn là chic áo dài trng th hin s thun khit ca ngi ph n Vit Nam nht. c bit hn ta nh thy c chính trong trng hc, không gì p mt và thanh bình cho bng mi sáng, tng nhóm n sinh trong b áo dài trng nh cng ã tht là tht tha. Nhng b áo dài này mà các bn na xõa tóc dài chy xe p n trng thì úng tht là mt b ng phc nhã nhn và p nht. Cng ni ó, thì ta cng không quên c có nhng cô giáo, cng mc nhng chic áo dài màu sc tinh t hn, không phi trng tinh khôi nh nhng em hc sinh na. Th ri n nhng ngày l Tt thì nhng chic áo dài li tht là phù hp vi không khí Tt bit bao nhiêu.

Thc s ta nh thy c mi mt chic áo dài hình nh có cách riêng tôn lên nét p ca mi thân hình. Chic áo dài thông thng bao gi cng có c phn trên ôm sát thân nhng hai vt buông tht rng trên ôi ng qun rng. c bit cng có th nhn thy c rng hai tà x n trên vòng eo khin cho ngi mc có cm giác thoi mái, li to dáng tht tha tôn lên v n tính, va kín k vì toàn thân c bao bc bng vài la mm li cng va khiêu gi vì nó làm l ra sng eo. Có l chính vì th, ta dng nh cng ã thy c nhng chic áo dài mang tính cá nhân hóa rt cao. Và c bit hn ta nh thy c mi chic ch may riêng cho mt ngi và ch dành cho ngi y, không th là mt công ngh "sn xut i trà" cho chic áo dài. Th ri ngay c nhng ngi i may c ly s o rt k, khi may xong phi th và chnh sa li thêm vài ln na thì mi hoàn thin c.

Chic áo dài nh mang c iu hn quc túy ca dân tc Vit Nam ta t bao i nay. Và nó cng c tr thành mt biu tng thi trang ca trang phc Vit nh tôn thêm nét duyên cho ngi con gái Vit kím áo, lch s và không kém phn duyên dáng và gi cm.

Minh Nguyt