Thuyết minh về chiếc bút bi

bài: Thuyt minh v chic bút bi

Bài làm

i vi nhng ngi lao ng trí óc, c bit i vi nhng th h hc sinh thì chic bút bi là ngi bn thân thit không th tách ri. Chic bút bi có vai trò quan trng giúp cho các bn vit lên nhng nét ch, vit nên tng lai tt p hn.

i vi nhng cô cu hc trò còn ngi trên gh nhà trng thì vic s hu rt nhiu chic bút bi là iu bình thng. Vì nu không có bút bi thì hc sinh s không hc c, không vit c nhng bài vn, gii c nhng bài toán và v c nhng hình ha tinh nghch. Không ch i vi hc sinh mà nhiu ngi khác cng cn n chic bút bi khi cn thit. Dù là ai, làm vic gì thì vic s hu mt chic bút bi là iu không th thiu.

i vi nhng em nh hc mu giáo, lp 1 thì vn ang làm quen vi chic bút chì; nhng khi các em ln lên s dn làm quen vi cách vit và s dng bút bi cho phù hp nht.

Bút bi c phát minh bi nhà báo Hungari Lazo Biro vào nhng nm 1930. Sau thi gian nghiên cu, tìm hiu, ông Biro phát hin ra c mt loi mc in giy rt nhanh khô. T ó, ông u t thi gian nghiên cu và ch to ra mt loi bút s dng loi mc nh th.

Bút bi có nhiu loi nh bút bi Thiên Long, bút bi Bn Nghé,…Mi loi bút u có c im riêng nhng chung mt công dng.

Bút bi c cu thành t hai b phn chính là v bút và rut bút. B phn nào cng óng vai trò quan trng to nên s trn vn ca chic bút chúng ta cm trên tay. B phn v bút có th c làm bng cht liu nha là ph bin, hoc mt s loi bút c nhà sn xut làm bng kim loi nh. B phn v bút c thit k chc chn và p, có th bo v c rut bút bên trong. V bút c thit k theo hình tr, dài và tròn, có dài t 10-15 cm.

trên v bút có th c sáng to bi nhiu ha tit p hoc ch n gin là có dán tên nhà sn xut, s lô sn xut và màu sc ca chic bút.

Có mt s loi bút bi dành cho tr em, thu hút c sc dùng thì nhà sn xut ã to nhng ha tit nh hình các con vt, hình siêu nhân…Chính iu này s khin cho các em thích thú khi s dng chic bút bi xinh p.

Màu sc ca v bút cng a dng và phong phú nh xanh, , tím, vàng…Các bn hc sinh hoc ngi dùng có th da vào s thích ca mình chn mua loi bút thích hp nht.

B phn th hai chính là rut bút,gi vai trò quan trng to nên mt chic bút hoàn ha. ây là b phn cha mc, giúp mc ra u có th vit c cha trên mt giy. Rut bút ch yu làm bng nha, bên trong rng ng mc. mt u có ngòi bút có viên bi nh to nên s thông thoáng cho mc ra u hn.

rut bút có gn mt chic lò xo nh có àn hi ngi vit iu chnh c bút trong quá trình óng bút và m bút.

Ngoài hai b phn chính này thì chic bút bi còn có np bút, np bm, np y. Tt c nhng b phn ó u to nên s hoàn chnh ca chic bút bi bn ang cm trên tay.

S dng bút bi rt n gin, tùy theo cu to ca bút mà s dng. i vi loi bút bi bp thì bn ch cm bm nh u bút thì có th vit c. Còn i vi dng bút bi có np thì ch cn m np ra là vit c.

Chic bút bi i vi hc sinh, vi nhng ngi lao ng trí óc và vi c rt nhiu ngi khác u óng vai trò rt quan trng. Bút bi vit lên nhng c m ca các cô cu hc trò. Bút bi kí nt nên nhng bn hp ng quan trng, xây dng mi quan h gn kt vi nhau.

chic bút bi bn và p thì ngi s dng cn bo qun cn thn và không vt bút linh tinh, tránh tình trng hng bút.

Tht vy, chic bút bi có vai trò quan trng i vi mi ngi. Chúng ta hc tp và làm vic u cn n bút bi. Nó là ngi bn ng hành áng tin cy nht.

Ngun: Th vin vn mu