Thuyết minh về chiếc nồi cơm điện

bài: Em hãy thuyt minh v chic ni cm in

Bài làm

Tht d có th nhn thy c rng chính trong nhng vt c con ngi phát minh mang li tình hu ích cho con ngi phi nhc n ni cm in. Không th ph nhn c rng, chic ni s dng in giúp nu cm chín nhanh hn, cm ngon và không cn phi tn thi gian theo dõi nh chúng ta nu nhng các bp khác.

Theo tài liu ghi li thì ta bit c t th k 20 con ngi ã có ý nh dùng in nu chín go, tc là vào giai on Âu hóa. Và ta nh thy c chính vào nhng nm 1940, thì lúc này ta nh thy c công ty Mitsubishi nghiên cu và sn xut ra ni cm in s khai. Và lúc này ây thì ta nh thy c chính chic ni gn thêm dây in truyn nhit nhng cha có chc nng t ng nh ngày nay. Chic ni lúc này cng nh ã nh sc nóng truyn t dây in nu chín go trong ni. c bit ta nh thy c, chính vi thi kì s khai này chic ni cm in phi tn thi gian theo dõi vì vy vic tiêu th rt chm chp bit bao nhiêu.

Th ri, tri qua mt thi gian nghiên cu và phát trin thêm chic ni cm in hoàn chnh vào nm 1970. Và lúc,à chic ni u tiên c hoàn chnh nó dng nh cng ã n tn tay nhng bà ni tr trên toàn th gii. Có th công nhn c ây chính là mt s nghiên cu và thành qu áng t hào ca ngi Nht Bn. Thông qua ây ta cng nh ã có th khng nh ngun gc ni cm in t t nc Nht Bn.

thuyet minh chiec noi con dien - Thuyết minh về chiếc nồi cơm điện
Thuyt minh v chic ni cm in

Cu to ca ni cm in mà chúng ta ngày nay ch yu gm các b phn ó chính là thân ni. Thân ni thì bên ngoài cùng có tác dng bo v xong tránh b va p và giúp gi nhit. Và cng d nhn thy c thân ni c làm t ba lp, lp trong cùng tip xúc vi xoong nó dng nh cng ã c ta nhit, th ri ta nh thy c chính vi lp th 2 là lp s cách nhit gi nhit cho ni giúp nhit c duy trì n nh. Thêm mt lp na ó chính là lp ngoài cùng v ni to tính thm m cho chic ni cm in nh chúng ta dùng nh hin nay.

Mâm nhit cng c ánh giá chính b phn rt quan trng giúp to nhit khi nu. D nhn thy c c mt mâm có các rãnh truyn nhit to nhit cho áy xoong khi nu. Còn i vi b phn xoong thng làm t cht liu nh, chng dính giúp nu cm ngon hn không b cháy.

Nhn thy c mt chic ni cm in ngoài ba b phn chính trên còn có các b phân tinh vi khác nh b iu khin thông minh, và li còn có b iu khin ng b h thng…u là các chc nng t ng khi cm chín giúp ngi dùng tit kim thi gian và công sc.

Bn cng nên nh rng khi chúng ta mà mua ni cm in chn la rt quan trng. Bc u tiên ó chính là kim tra và th các công tc bt m, kim tra bên ngoài có r sét hoc b try xc không? Li khuyên cho bn tt nht ngi dùng nên dùng nhng chic ni cm xut x t Nht Bn s m bo an toàn và bn khi s dng trong nhiu nm. Còn nh ta ã bit thì chính vi các chic ni cm in Trung Quc lúc này ây thì nó li có giá thành r nhng nhanh hng và tn kém khi mua mi. Thc s ta nh thy c chính nhng ngi tiêu dùng mua nhng chic ni cm in xut x t Vit Nam và li có giá thành r và bn.

Khi bn mà s dng ni cm in dài lâu thì bn nên phi s dng úng cách, khi vo go xong nên lau sch nc bám trên thành xoong và c di áy xoong bn nhé. Còn na, ó chính là khi nu chú ý l thông khí trên cùng phi gi cho thoáng khí. c bit hn bn cng phi nh ó chính là khi vo go phi dàn tri u khi nu cm chín mi ngon và do c. Còn trong khi nu không nên m np nhiu. Khi cm chín nh m np và xi u ri y np li.

Tóm li, ta nh thy c chính chic ni cm in là mt phát minh hu ích ca ngi Nht Bn, và nó dng nh cng ã và ang c ng dng rng rãi trong nhiu gia ình giúp tit kim thi gian và công sc rt ln cho nhng ngi ni tr chúng ta hin nay.

Minh Nguyt