Thuyết minh về chiếc nón bảo hiểm

bài: Em hãy thuyt minh v chic nón bo him

Bài làm

Nhng ngi tham gia giao thông i xe gn máy luôn luôn là mt trong nhng i tng phi bt buc i m bo hiu. M bo hiu ra i nh bo v ngi tham gia giao thông. Theo thng kê thì s ngi tham gia giao thông b tai nn thì vic thng tích u là rt ln. Có l chính bi th mà phòng nhng tình hung xu nht v tai nn thì chic m bo him thc s là mt s la chn cn thit nht.

Hin nay, ta nh bit c rng m bo him là loi m c cu to c bit dùng bo v u ngi khi b tai nn giao thông xy ra. Th ri chic m cu to gm ba lp. i vi lp th nht bên ngoài là lp v cng c làm t nha c bit, cao cp hn ngi ta còn s dng si carbon siêu nh… Còn lp th hai là ming xp dày gim chn ng cho u khi b va p mnh. Cha ht, ó còn có mt lp trong cùng c cu to bng mt cht liu mm và tha làm thoáng khí và làm êm u khi i m bo hiu dù có trng lng rt nng.

thuyet minh ve chiec mu bao hiem - Thuyết minh về chiếc nón bảo hiểm
Thuyt minh v chic nón bo him

M còn c cu to bi b phn quan trng ó chính bên di nón là dây quai nón có tác dng gi nón cht, không b tut hay m b xô lch khi i. c bit hn na ó chính là k c khi ngi s dng b té ngã hay chu lc tác ng khác thì nó vn gi cht vào u ngi. D dàng nhn thy c rng chính dây c may t si dây dù va r, li cng rt bn, chc. Còn i vi hàng cao cp hn thì dây c làm bng da chc chn và có tui th cao. Ngi thit k ra chic m bo him cng ã có cách là gn cht vi dây eo ó là mt chic móc khóa. Chic msc này giúp c nh dây ng thi cng nh iu chnh dài ca dây.

Trong th trng hin nya thì ta nh thy c chính m bo him mt s loi có t 2 n 3 l hm gió khi di chuyn s to ra ngun gió làm thông thoáng bên trong m giúp cho ngi i cng s cm thy thoi mái hn.

Hình dng ca chic m bo him hin nay cng rt a dang. Nhng chia ra thành hai loi ó chính là m na u và m trùm u. Thông thng thì m trùm u có trng lng nh hn và c nhiu ngi s dng hn. M na u rt thích hp dùng cho con tr vì trng lng nh. Còn vi m trùm u thì nó c coi nh “ni cm in” tính an toàn cao nhng trng lng thì hi nng.

Hin nay vn màu sc ca nhng thit k m bo him này cng c chú trng hn. phù hp vi tng s thích ca ngi s dng. Và nhng chic m bo him hin nay không còn n iu mà cng rt tr trung nng ng, có thêm rt nhiu chi tit hoa vn cách iu cho tht xinh xn na.

Ngoài ra ta nh thy c rng, tng thêm tin ích cho m bo him, các nhà sn xut ã gn thêm li trai ngn hay kính che bi giúp cho nón. Hin nay, ta nh ôi khi ta vn thy có nhng nón có nhiu ph kin làm p thái quá. Có rt làm cho ngi khác nh có cm giác phn khoa hc nh các ph n thng gn thêm ming vi che nng hoc do thói quen i nón vi mà nhiu ngi ã gn thêm ming li trai quá dài. Tuy nhiên ta nh thy c cng chính iu áng nói là tt c nón này u không c các nhà sn xut ln, ni ting có uy tín sn xut ra và ây ch là nhng xng th công nh l t phát mà thôi.

Vic i m bo him c xem chính là s thiu hiu bit ca ngi tham gia giao thông. i m bo him cng chính là bo v quyn li ca chính mình, bo v chính tính mng ca mình ch không phi ai ht. Cho nên chúng ta hãy chp hành i m bo him bn nhé!

Hin nay, ta nh cng ã bit c rng nhng chic m bo him có quá nhiu giá, nhiu loi và nhiu cht lng khác nhau. Cho nên vic mua hàng cng rt cn tnh táo có th tránh c vic mua phi hàng nhái vi s tin ln. Bn cng nên nh rng m bo him trong nc phi có du CS (du do t doanh nghip công b sn phm ca mình phù hp vi tiêu chun Vit Nam). Còn i vi m ngoi nhp không có du CS nhng phi có tem kim tra. Khi ngi tiêu dùng i mua thì cng nên xem các thông s ghi trên m: Tên và a ch n v sn xut, c m, ngày sn xut, hng dn s dng… c bit hn ó cng chính là nhng kí hiu này phi rõ ràng, không lu m, trn bóc.

Khi bn s dng m bo him thì bn cng nên thay chic nón bo him mi sau 5 nm s dng úng nh theo li khuyn cáo ca các nhà nghiên cu.

M bo him thc s là ngi bn thân thit cho nhng ai tham gia giao thông có th bo v chính tính mng ca chúng ta.

Minh Nguyt