Thuyết minh về hoa hồng

bài: Em hãy thuyt minh v hoa hng

Bài làm

Con ngi chúng ta mà c mi khi nhc n th gii loài hoa vi bit bao muôn vàn sc màu. Ta nh cng cm thy c rng cng tht khó có th quên c loài hoa hng kiêu sa, kiu dim. Và chính vì sc p cng nh mùi hng ca loài hoa này dng nh cng ã c mnh danh ó chính là “n hoàng ca các loài hoa”.

Hoa hng ta nh c bit ó cng là mt trong nhng loài hoa vn có ngun gc t x s Ba T xa xôi. Th ri ta cng nh ã bit c rng, cng chính t t nc -rp thn bí này, thì nhng bông hoa hng n vi khp các quc gia trên th gii. Cho n nay, ta cng nh ã nhn thy c rng, có l cha có mnh t nào có bóng con ngi mà hoa hng cha t chân n. Nhng ta cng có th thy c rng, có l là ni ting nht, có th nhc n hoa hng ca nhng t nc Bun-ga-ri. Mt nhà th Vit nam ã tng tht lên câu th ó chính là:

Hoa hng Bun-ga-ri. Ôi! Loài hoa diu kì!

Không th nào có th ph nhn c chính v p và nhng ý ngha thiêng liêng ca hoa hng dng nh cng ã to nên sc hút diu kì thu hút và chinh phc hàng triu trái tim con ngi. Không ch ngi Vit mà còn i vi rát nhiu ngi – nhng ngi yêu cái p, yêu hoa.

thuyet minh ve hoa hong - Thuyết minh về hoa hồng
Thuyt minh v hoa hng

Hoa hng c bit n chính là loài hoa thuc ging thân c và có rt nhiu loài. Hoa hng cng là mt trong nhng loài hoa mà li có c loài thân leo, có loài thân thng. c bit hn ó chính là có loài không gai, có loài có gai. Tuy nhiên, ta nh nhn thy c s ph bin tip t thân cây. Lá ca hoa hng cng thng có ba nhánh hình bu dc, th ri ta nh thy c lá ca cây hoa hng li có vin rng ca. Nu nh quan sát k hn ta nh thy c trên thân cây thng có gai sc, nhn. Tuy nhiên, Không ai có th ph nhn c rng cng có loài c lai ghép nên thân trn nhn khin ngi ôm hoa không s b gai âm. Th ri nhng chic n hoa c t trang trng trên nh ca thân cây nh mt ngn la nh. i n di n hoa xanh ti còn có ài hoa nâng cng tht p bit bao nhiêu. Ta dng nh mà có th m ngày tháng, n hoa bung n hàng chc cánh hoa mm mn an xp vào nhau kiêu sa, quyn r. Nhng chic cánh hoa hng cng có hình bu dc, nó dng nh cng ã to hn xu ng tin, cánh hoa rt mn (“mn nh nhung”. Có th chính vì vy cho nên có loài hoa hng tên gi là hng nhung) và êm nh. c bit hn không th không nhc n ó chính là vic cánh hoa hng thng có rt nhiu màu sc khác nhau và nu nh ai thích cng có th chn la nhng màu mà mình yêu thích cm nhng bông hoa có màu , màu hng, màu vàng, màu cam… trong nhà. Ta nh thy c cng chính vi mi màu li có nhng sc khác nhau c phân chia m nht nh màu ti, huyt d, nhung,…

Hoa hng ngày nay dng nh cng có rt nhiu tác dng trong i sng hàng ngày. iu d nhn thy c ây ó chính là hoa hng c dùng làm cnh trong nhiu gia ình. Chúng ta có th trng hoa hng trong vn nhà, chúng ta cm hoa hng trong l chho p. Hoc mi chúng ta tng nhau nhng oá hoa hng… S d ta nh thy c nhng bông hoa hng thng c trao tng nhau mt cách trang trng nh th bi hoa hng có nhiu ý ngha. Hoa hng hay còn gi là hng nhung ai ai cng có th bit nó tng trng cho tình yêu cháy bng, nng nàn. Hoa hng có màu vàng nh cng ã th hin tình bn cao quý, chân thành. Hoa hng cam là mt màu sc nh ã th hin s thành t, hin vinh… Th ri ta nh thy c chính s lng hoa hng trong mi oá cng mang nhng ý ngha nht nh th hin suy ngh ca ngi tng nh mun gi gm n ngi c tng và c bit hn ó chính là i vi nhng oá hng .

Ngày nay, ngi ta dng nh không ch dùng làm p, hoa hng lúc này ây li nh ã còn rt nhiu tác dng khác. Th ri ta cng rt d nhn xét thy c cng chính t cánh hoa hng, nhiu quc gia ã chit xut tinh du to nên nhng nn công nghip nc hoa khng l nh Bun-ga-ri, Pháp,… Qa tht nhng iu này cng nh chính t hoa hng, thì dân gian ta ch ra nhng bài thuc cha nhiu bnh thông thng có th k ra ó chính là các bnh nh cm, au bng,…

Hoa hng có ý ngha nh vy, p nh vy, cho nên mi khi chúng ta cm bó hng trong tay chúng ta thêm nâng niu trân trng nó hn. c bit là i vi nhng ngi c tng thì iu này li càng quan trng hn bit bao nhiêu ó.

Minh Nguyt