Thuyết minh về hoa sen

bài: Em hãy thuyt minh v hoa sen

Bài làm

Nu nh t nc Nht Bn ni ting vi hoa anh ào, Bungari li ni ting vi hoa hng, Hà Lan ni ting vi hoa tylip thì nc Vit Nam ta cng li ni danh vi hoa sen. Hoa sen cng c coi là quc hoa ca nc ta, và cng c rt nhiu ngi yêu thích. Chng vì v p thun khit mà hoa sen còn mang c nhng ý ngha riêng. úng nh câu ca dao ông cha ta vn nhc nh nhau ó chính là câu:

Trong m gì p bng sen

Lá xanh bông trng li chen nh vàng

Nh vàng bông trng lá xanh

Gn bùn mà chng hôi tanh mùi bùn.

Hoa sen c bit n chính là mt trong nhng loài hoa truyn thng lâu i nht phng ông. ây thc s chính là loài thc vt sng di nc có ngun gc Á châu và loài hoa này dng nh cng ã chim gi mt v trí c xa trong tt c nn vn hóa, c bit là ca Pht giáo. Con ngi ta ai ai cng bit c rng nhc khi mà chúng ta nhc nh n Pht giáo là nhc n hình nh Pht ngi trên ài sen thm ngát.

thuyet minh ve hoa sen - Thuyết minh về hoa sen
Thuyt minh v hoa sen

D dàng cng có th nhn bit c mt bông hoa sen ngm ln lt t ngoài vào trong ta s thy "bông trng, nh vàng". Có l rng chính cánh hoa sen rt ging vi hình trái tim, áy tim hng lên trên. Ta cng nh thy c rng chính vi mt bông sen có nhiu lp cánh xp lp vào nhau. Ta cng khong khi ngc nhiên khi ta nh thy bông hoa sen ó khi mà n khi n cng ngn y cánh hoa xoè ra khoe sc. Quan sát k hn ta nh thy c chính cánh hoa sen có th có màu hng hoc trng. Vfa gây chú ý hn c ó chính là bên trong cánh sen là nh sen màu vàng ti rt ni bt. Khi sen ã già thì lúc này ây ta nh thy c nh ã tàn có th thy rõ bát sen. Và cng lúc này ây thì cng vi nhng ht sen ln bng u ngón tay. Th ri ta nh thy c toàn b bông sen c bng mt cung hoa dài và a sen mc khi trên mt nc. Mt b phn cng c chú ý n thân sen c cu to rt c bit. Nu nh ta mà b ôi thân sen s thy hai na thân còn c ni vi nhau bng nhng si t dài. Ta nh thy c chính c im ó ca sen ã gi hng i thi hào Nguyn Du dng nh cng ã vit nên câu th tuyt bút ó chính là câu "Du lìa ngó ý còn vng t lòng". Có l chính bi vy mà sen còn là biu tng ca lòng thu chung son st. Tht n tng bit ba nhiêu khi ta nh thy c lá sen có hình tròn, rt rng và có màu xanh. Quan sát k hn ta bit c rng chính mt lá có mt lp nhung trng. Th ri tht n tng bit bao nhiêu ta nh thy c khi ánh nng chiu vào, lp nhung trng y óng ánh li ti m o rt p. Tt c các b phn nh hoa sen, lá sen, thân sen c nuôi sng bi c sen nm sâu di lòng bùn. Hoa sen lúc này ây cng ã nh li mc trong bùn, Th ri ta nh cng thy c rng chính vì vic sng trong bùn nhng vt lên khi nó hng n mt tri mà không h b bùn làm ô nhim, vy bn. Tht úng nh li ca dao xa cng ã nêu ra ó chính là "Gn bùn mà chng hôi tanh mùi bùn". Hoa sen c rt nhiu ngi yêu thích bi v p n tnh lng ca nó nh cng tht là p bit bao nhiêu.

Thc s mà nói Vit Nam rt i t hào v nhng bông sen này. Có l ta nh thy c rng chính trong mt ca bn bè th gii, hình nh ca bông sen s in m và ng li trong t tng ca mi ngi. In m v mt t nc anh hùng, bt khut, ó chính là mt t nc mà cho dù phi tri qua bao cuc b dâu, bao trn chin tang thng và có cnh cht chóc và cng tt là khc lit nhng gi ây vn vng bc i lên hi nhp vi th gii.

Minh Nguyt