Thuyết minh về mâm cỗ trung thu

bài: Em hãy thuyt minh v mâm c trung thu

Bài làm

Có th nhn thy c rng t ngàn xa, ngi Vit Nam ta c mi ln n Tt Trung thu thì lúc này ây c ggia ình bao gm c ông bà, cha m li gi gm rt nhiu tình cm và ni nim vào nhng mâm c. Mm c có ý ngha rt c bit vi con tr, mâm c s là con tr c phá c trông trng.

Th ri ta nh thy c trong mâm c ó có nhng sn vt bình d, dân dã, cây nhà lá vn di bàn tay khéo léo ca ngi to ta mâm c ó. Th ri cng cng vi tt c tình yêu thng dành cho con cháu, thì ta cng nh thy c các bà các m ã làm nên nhng mâm c trông trng p mt bit bao nhiêu. Chính nhng mâm c dng nh cng tht là giàu phong v và m à ý ngha. Mâm c trung thu rt ý ngha bit bao. Trong mâm c này không th thiu c hoa qu và bánh ko. iu c bit là c trng bày làm sao cho khéo léo nht.

thuyet minh ve mam co trung thu - Thuyết minh về mâm cỗ trung thu
Thuyt minh v mâm c trung thu

Các loi hoa u là nhng loi qu c trng cho mùa thu nh thanh long, nhng qu cam và qu bi thm ngon. Th ri có c nhng sn phm ca bt go, bt ngô, ó c xem chính là nhng tinh tuý ca ng t quê hng cùng bit bao khát vng vn ti tng lai bng vic rèn c luyn tài vi t tng n vic “ Hin tài là nguyên khí quc gia”. c bit ta dng nh cng ã thy c nh xa kia cha ông ta ã gi gm mong c ó qua hình tng “ Ông tin s giy”. Trong mâm c cng có trng bày c èn kéo quân – mt trong nhng trò chi dân gian c các em nh yêu thích. Trò chi nh cng ã khuyên nh các em phi hc tht tt, hc tht thi tht dng xây dt nc. Ta nh cng bit c rng nhng em thiu nhi – nhng mn non tng lai ca t nc phát huy nhng truyn thng ó xây dng mt t nc Vit Nam có th mà sánh vai vi các cng quc nm châu trên th gii nh li dy ca Bác H.

Mâm qu trong thu chính là nhng hoa trái vn nhà tho thm vi bi vàng, hng , chui xanh… Và nh mang hng v mùa thu thì không th thiu c nhng ht cm do thm c cht chiu t t ai rung ng hai sng mt nng. Mâm c dng nh cng s bao gm c nhng tích trò trong êm hi Trng rm nh múa lân, rc èn…cng c tái hin li…

Tóm li ta nh thy c mâm c Trung thu tht bình d nhng nó li có nhng bài hc sâu sc cho các em. Hn na các em có th vui chi và cùng phá c ón mt ngày trung thu – Tt ca thiu nhi.

Minh Nguyt