Thuyết minh về một gương mặt thế thao trẻ tuổi của Việt Nam.

Thuyt minh v mt gng mt th thao tr tui ca Vit Nam.

Hng dn

Vn ng viên th hình Vit Nam Phm Vn Mách (quê An Giang) n nay ã em v cho môn th hình Vit Nam tng cng mi chic huy chng gm loi. Nhng óng góp ca anh cho th thao Vit Nam quá ln, song iu n gin nht là có mt ch an c lc nghip thì vn còn là m c i vi anh.

Cuc i ca vn ng viên th hình này nh huyn thoi. Ngày 10-3-1997 nh mnh và cng là bc ngoc thay i cuc i anh. Anh ri quê An Giang khn gói lên Thành ph H Chí Minh lp nghip vi hai bàn tay trng. Là con trai duy nht ca mt gia ình có tám ch em, quyt nh này ca anh ã gây bàng hoàng cho nhng ngi thân trong gia ình. Còn ang choáng ngp trc v lng ly ca Thành ph H Chí Minh, cha bit mu sinh nh th nào, thì có ngi bn c là Phm Hng Thng gii thiu vào Câu lc b th hình Bàu Cát làm hng dn viên. ci thin ngun sng, Mách còn nhn li làm ca s và nhy trình din nhc Ráp ti Nhà vn hóa Gò vp.

Tháng 5-1997, Mách ng quang nhà vô ch sinh viên hc sinh, nhng phi i tên bn Dng Tn Dng, may mà trót lt. Nh vy, Mách ã lt vào “mt xanh” ca các hun luyn viên.

By tháng sau, Mách tham d gii toàn quc và giành Huy chng Vàng. Hun luyn viên i tuyn quc gia Hunh Anh nhn xét Mách vt tri hn các i th v v p c bp. Li nhn xét y ã a Phm Vn Mách gia nhp hàng ng các lc s ca i tuyn th hình Vit Nam.

Thành công ngày càng ln, nhng anh không quên nm nm tri tá túc gian kh ti Thành ph H Chí Minh. Cn phòng tr hin Mách ang ti Gò vp ch rng hn 10m2 xen ln trong khu m m, xung quanh nhiu t nn xã hi. Nhng vi Mách, nh th cng y ri. Anh hnh phúc vi nhng gì ã có và ang có, mc dù bn bè ch giu nhà vô ch giàu vàng mà cái nhà cng không ra hn.

Thêm vào ó, vn “np nng lng” ã tr thành k lut ca nhà th hình, nhiu lúc gây khó khn cho anh. Mi ngày phi mt trm ngàn cho nhu cu n ung, bo m th cht. Kinh phí tp luyn do y ban cp không trang tri, có tháng phi cu vin gia ình gi lên cu ói, có nhng ln phi kht c tin thuê nhà.

Tuy vy, chúng ta vn hi vng nhiu thành công phía trc ca anh. Vì nhà vô ch Phm Vn Mách ca Vit Nam ta còn yêu và say ngh. Tin rng anh s vt qua tt c và thành công.

(Theo báo Th thao ngày nay, 26-10-2002)