Thuyết minh về ước mơ

bài: Em hãy thuyt minh v c m

Bài làm

Có l rng chúng ta u bit c rng cuc i s t nht, vô ngha bit bao khi con ngi ta sng không có c m, khát vng úng không nào?

Ta cng phi hiu c rng, uc m là nha sng nuôi dng tâm hn ta ln lên. Và ta cng phi hiu c chính c m dng nh cng ã giúp cho chúng ta sng có mc ích, có tng lai, hnh phúc. Th ri ta nh bit c rng, chính mt câu nói áng ta suy ngm ó chính là câu nói bt h “ trên i, mi chuyn u không có gì khó khn nu c m ca mình ln”.

Vy, chúng ta nên hiu c c m là già? c m c xem chính là iu tt p phía trc mà con ngi tha thit, khao khát, c mong hng ti, t c trong cuc sng ca chúng ta.

Trong cuc sng ta nh thy c rng thc s cng ã có bit bao ngi ã ví rng “c m ging nh ngn hi ng, chúng ta là nhng con thuyn gia bin khi bao la. Hay nói mt cách khác thì c m cng chính là ngn hi ng thp sáng giúp cho con thuyn ca chúng ta i c ti b mà không b mt phng hng”. Thc s ta nh thy c nhng s ví von qu tht chí lí, giúp ngi ta hiu rõ, hiu úng hn v c m ca mình hn na. Nu trong i sng ca chusnh ta, ai ai cng có c m và h luôn luôn c gng t c c m ó thì cng chính là vic c m ln ri ó. Trong cuc sng ta nh hiu c rng chính c m lón là c m khi u t iu nh bé, tri qua mt quá trình nuôi dng. Và tt nhiên c m này nh cng ã cho ta c phn u, vt nhng khó khn tr ngi tr thành hin thc.

thuyet minh ve uoc mo - Thuyết minh về ước mơ
Thuyt minh v c m

Thc s ta nh thy c chính c m ca mi ngi trong cuc i cng tht phong phú. Và ng thi ta nh cng ã bit c rng mi con ngi chúng ta li có nhng c m nh bé, bình d, có nhng c m ln lao, cao c bit bao nhiêu. Thm chí chúng ta luôn luôn li có c m vt n ri vt i, th ri ó có c nhng c m bay theo i ngi. Ta nh thu hiu c c m là vô tn. Tht t nht, và cng tht là vô ngha khi cuc i không có nhng c m thì h s không có c nhng m ích cng nh h s không có c hành ng c th.

Tht vy ó, ta nh thy c chính nhng c m ln cng nh mt cái cây phi c m mm ri trng thành. Ta nh bit c, thc t thì mt cây si c th ang vn mình di ánh nng khi thì nó dng nh cng phi bt u t mt ht ging c gieo và ny mm ri dn ln lên. Và có nh vy, ta nh thy c rng, chính c m ln ngha là c m bt u t nhng iu nh bé và c nuôi dng dn lên. c m tr thành hin thc thì chúng ta cng phi nh bit c mà c gng hn thc hin t nhng iu nh bé nht c gng vn n thành công.

c m nh s tr thành hin thc cho nhng ai bit phn u và n lc hc hi không ngng ngh. Nh ch tch H Chí Minh sinh thi cng có mt khao khát ó chính là “Tôi ch có mt ham mun, ham mun tt bc chính là nc nhà c t do, c lp, nhân dân ai ai cng có cm n, ai ai cng có áo mc,…” Và ngi ã t c c m và nguyn vng ó. Nhng t c nhng iu ó thì \Ngi ã phi c i hi sinh và cng hin cho lý tng ó.

Bên cnh ó ta cng nh thy c rng trong mi mt con ngi tn ti trên cõi i này phi có riêng cho mình c m, hi vng, lí tng, mc ích sng ca i mình.

Thc s ta nh thy c c m có th thành, có th không, xin ngi hãy t tin. Nu nh mà con ngi chúng ta mà li s c m b tht bi mà không dám c m, hay không ý chí, ngh lc mà nuôi dng c m “ ln” thì lúc này ây thc tht áng tic, áng phê phán. Cuc i ca chúng ta dng nh cng s chng t t c iu gì mình mong mun, sng nh th tht t nht, vô ngha.

Trong cuc sng thì mi ngi chúng ta hãy có cho mình mt c m, hi vng. Nu nh ai ó trong s chúng sng không có c m, khát vng thì cuc i t nht, vô ngha bit nhng nào.

Chúng ta cn phn u n lc không ngng và chúng ta cng cn có c mt c m, hoài bão riêng ca chúng ta. Có nh th cuc sng mi tr lên tt p.

Minh Nguyt