Thuyết minh về xôi gấc

bài: Em hãy thuyt minh v xôi gc

Bài làm

Chúng ta nh bit c rng, cùng vi các món truyn thng nh gà luc, giò la hay bánh chng, hay ó là nhng chic bánh tét thì a xôi gc c xem là món không th thiu trong mâm c ngày tt truyn thng ca ngi Vit Nam t xa cho n nay.

Ngi Vit ta hay nói rng hn ó chính là nhng ngi phng ông thì dng nh cng vn quan nim rng màu là màu ca hnh phúc. Hn na ta nh bit c rng chính sc màu thm ca sc xuân, là biu tng cho s may mn và cng chính là s tt lành. Hn na, ta cng có th nhn thy c rng chính màu ca gc là màu t nhiên ca t tri, màu này dng nh cng ã mang n nên s to ra s dung hòa, thun li cho nm mi an khang hn, nhiu may mn cng nh hnh phúc hn bit bao nhiêu.

c bit hn nu nh ta chú ý thì c vào ba cm tt niên hay trên mâm c cúng gia tiên ngày u nm mi ca dân ta thì ngi Vit thng chun b thêm mt a xôi gc. a xôi gc nó dng nh cng ã tng trng cho mt nim tin s c nhiu lc, nhiu may mn trong c nm sp ti này. Xôi gc có màu – ó cng chính là mt iu cc may mn cho nhng thành viên trong gia ình theo quan nim ca ông cha ta. Và chho dù bn không tin lm thì cng không th ph nhn c màu luôn là mt trong nhng màu ni tri, p mt và mang n iu tt lành cho chúng ta.

thuyet minh ve xoi gac - Thuyết minh về xôi gấc
Thuyt minh v xôi gc

Tht d có th nhn thy c chính a xôi gc là món không th thiu trong mâm c tt Vit t trc cho n nay. Thc s thì cng ã có rt nhiu loi xôi c ngi Vit ch bin khác nhau dâng lên mâm c cúng gia tiên. Ta nh thy c t nhng món xôi c bày bán ph bin mi sáng nh xôi xéo, xôi lc, xôi khúc, hay nhng a xôi u xanh n nhng th xôi ch c nu vào mi dp ngày gi, ngày l truyn thng nh xôi ng sc, xôi thp cm… Th nhng, ta cng phi bt ng khi bit c rng cng ch có xôi gc là tr thành mt món truyn thng trong mâm c tt Vit Nam mà thôi.

C vào mi phiên ch giáp tt, dù quê nghèo hay trên thành ph sm ut giàu sang. Và ta nh nhn thy c cng chính ngay trong s bn bu sm tt hay trang hoàng nhà ca thì ngi ta vn c tìm mua mt vài qu gc ti ri thi mt vài a xôi gc thm va thm li va ngon ming bit bao nhiêu!

Xôi gc c ngi Vit nu luôn luôn li có c v do thm ca nhng ht lúa np, và nhng ht xôi này li có màu ti tn, còn cha ng v bùi, béo, ngy… Tt c nhng mùi, hng v này nh cng rt c trng t qu gc. Món xôi này không ch mang n v l, c bit nó dng nh cng rt ngon trong ngày tt mà còn gi gm mt giá tr tinh thn cho ngày tt truyn thng Vit Nam.

Ngoài ra, ta cng d nhn thy c rng, c trong ngày tt c truyn, ngi Vit còn s dng mt gc hay dùng qu gc gói bánh chng… Tt c dng nh cng ã mun to c màu cho s may mn trong nm mi.

Xôi gc c bit n cng chính là thc n trong dp l tt nên món xôi gc thng c chun b rt công phu. Tht d có th nhn thy c rng, cng chính t vic la gc làm sao cho , thm và ngon nht n vic xôi, m xôi và t lên ban th nh th nào… dng nh ta thy c tt c u c các bà, các m làm k lng, cu k bit bao nhiêu,

Xôi gc là mt loi xôi d n, màu sc p và nó thc s tr thành mt trong nhng loi xôi truyn thng ca dân tc Vit Nam ta t ngàn i nay.

Minh Nguyt