Top 10 trường mầm non uy tín và chất lượng tốt nhất ở Tp Hồ Chí Minh

Khi con bn chun b bc chn vo tui n trng, bn phn vn khng bit chn cho con mnh trng mm non no tt con bn c gio dc ngay t khi cn nh trong mt mi trng gio dc tt, lnh mnh, m bo cho con bn pht trin mt cch ton din.

Vy th ngay sau y chng ti s cung cp cho bn nhng trng mm non uy tn v cht lng tt nht thnh ph H Ch Minh bn c thm s la chn v ngi trng cho con ci mnh nh.

1. Trng mm non quc t Saigon Academy

top 10 truong mam non uy tin va chat luong tot nhat o tp ho chi minh - Top 10 trường mầm non uy tín và chất lượng tốt nhất ở Tp Hồ Chí Minh

Trng Mm non Quc t Saigon Academy l trng mm non u tin ti TP. H Ch Minh tin phong Gio dc sm t 0 tui. Vi phng php dy trong linh hot, hc trong tr chi, gio vin dy c ch nhng tr em hc trong v thc, giai on trc 6 tui ny, tr em s c kch hot t duy, khai m tim nng tr tu ca no b mt cch ti a nhm pht trin ton din v ngn ng, tr tu, t duy, th cht, tnh cch, k nng sng v tim nng v nng khiu. Tt c Gio vin Vit Nam c bng C nhn s phm Mm non h chnh quy (100% Gio vin tt nghip i hc hoc Cao ng s phm) vi nhiu nm kinh nghim ging dy ti cc trng mm non quc t. Gio vin ging dy ting Anh ESL l gio vin bn x (Hoa K, Anh, c), tt nghip Cao ng hoc i hc v c kinh nghim ging dy tr mm non ti cc trng hc v t chc gio dc c uy tn. y tht s ltrng mm non c cht lng tt nht thnh ph H Ch Minh

a ch:208 Nguyn Thi Bnh, P.12, Q. Tn Bnh

2. Trng mm non quc t Worldkids

top 10 truong mam non uy tin va chat luong tot nhat o tp ho chi minh 1 - Top 10 trường mầm non uy tín và chất lượng tốt nhất ở Tp Hồ Chí Minh

Trng c hip hi Montessori quc t (AMI) chng nhn t chun v phng php gio dc Montessori. Vi cc chng hc tin tin nh:

  • Ting Anh tng cng (ESL).

  • Chng trnh cm th m nhc (Kinder musik).

  • Phng php gio dc tr thng minh sm (Glenn Doman).

  • Phng php pht trin t duy logic (Magic Mind).

Trng c lp t camera 24/24, c xe a rc nu ph huynh c yu cu, mt c gio chm t 5 n 6 b. Trng i vo hot ng hn 6 nm v c rt nhiu ph huynh hc sinh nh gi cao v tin tng khi cho con hc ti y.
Trng nhn tr t 12 thng tui v mc hc ph t 4.500.000 ng/thng.

3. Trng mm non Vit M Vass

top 10 truong mam non uy tin va chat luong tot nhat o tp ho chi minh 2 - Top 10 trường mầm non uy tín và chất lượng tốt nhất ở Tp Hồ Chí Minh

p dng phng php gio dc Montessori nhm pht trin ton din cc lnh vc: nhn thc, th cht, ngn ng Gio vin ging dy bng ting Anh. Hc ph t 4.100.000 ng/thng. y ltrng mm non c yu thch nht thnh ph H Ch Minh.

a ch:143 Nguyn Vn Tri, P. 11, Q. Ph Nhun; 2.22.3 Phan Xch Long, P. 3, Q. Bnh Thnh.

4. Trng mm non mm ci Smile Kindergarten

top 10 truong mam non uy tin va chat luong tot nhat o tp ho chi minh 3 - Top 10 trường mầm non uy tín và chất lượng tốt nhất ở Tp Hồ Chí Minh

Trng mm non u tin do ngi Nht lm ch, dy theo phng php ca ngi Nht. Tr c c bit tn trng v nui dng tm hn. Hc ph 6.000.000 ng/thng. Trng nhn cc tr t 18 thng tui. Ngitrng mm non uy tn nht Thnh ph H Ch Minh.

a ch:14/3 ng Vn Ng, Q. Ph Nhun.

5. Trng mm non quc t Fosco

top 10 truong mam non uy tin va chat luong tot nhat o tp ho chi minh 4 - Top 10 trường mầm non uy tín và chất lượng tốt nhất ở Tp Hồ Chí Minh

Trng Quc t Fosco ti nhn tr t 18 thng tui n 6 tui i vi cc khi lp Mm non. Trng gio dc ton din bng ting Anh v l mt trong nhng trng quc t uy tn ti TP.HCM t tiu chun cht lng cao. i ng gio vin ca trng l ngi nc ngoi vi nng lc chuyn mn cao v tm huyt vi cng tc gio dc. y l mt trong nhng ngitrng mm non c hc ph tnht thnh ph H Ch Minh.

a ch:40 B Thanh Quan, 6, Qun 3, H Ch Minh

6. Trng mm non Hooray

top 10 truong mam non uy tin va chat luong tot nhat o tp ho chi minh 5 - Top 10 trường mầm non uy tín và chất lượng tốt nhất ở Tp Hồ Chí Minh

Trng mm non hc theo chng trnh ca Hoa K Acelero Curriculum, ch trng vic pht trin cn bng 3H: Heart EQ, Head Mind, Hand. C s vt cht hin i v uy tn. Hc ph t 6.300.000 ng/ thng v nhn tr t 18 thng tui.
a ch:48 Nguyn Thng, P.9, Q. 3, TP. HCM.

7. Trng mm non Vit c

top 10 truong mam non uy tin va chat luong tot nhat o tp ho chi minh 6 - Top 10 trường mầm non uy tín và chất lượng tốt nhất ở Tp Hồ Chí Minh

Trng Mm non Vit M c thuc H thng o to Quc t Vit M c (AVS) c din tch s dng hn 4.000m2. Trng c sn chi rng ri, thong mt v nhiu cy xanh. C 11 phng hc vi hn 200 b (t 1 tui n 6 tui) sinh hot v hc tp. Cc phng chc nng nh phng m nhc, phng th dc c trang b hin i. Thc n thay i theo tng tun p ng y nhu cu dinh dng ca cc b.
a ch: Trn Xun Son, P. Tn Ph, HCM.

8. Trng mm non quc t Kids world

top 10 truong mam non uy tin va chat luong tot nhat o tp ho chi minh 7 - Top 10 trường mầm non uy tín và chất lượng tốt nhất ở Tp Hồ Chí Minh

Trng mm non Kids World hng n gio dc pht huy ti a kh nng vn c ca mi tr. Vi phng php ging dy tin tin, ch trng rn luyn k nng, trng mm non Kids World lun ch trng to nn mt mi trng gio dc thn thin, tn trng s khc bit v t cht ring ca tng tr, t nh hnh tnh cch v nh hng cho tr pht trin trong tng lai.

a ch: 34-36 ng s 18 M Thi II, Ph M Hng, Phng Tn Ph, Qun 7, Tp H Ch Minh.

9. Trng mm non quc t Ty c

top 10 truong mam non uy tin va chat luong tot nhat o tp ho chi minh 8 - Top 10 trường mầm non uy tín và chất lượng tốt nhất ở Tp Hồ Chí Minh

Chng trnh mm non ca trng quc t Ty cc kt hp gia chng trnh ca B Gio dc & o to Vit Nam v khung chng trnh ging dy ca Bang Ty c, trong m bo cn bng gia gi hc v gi chi cn c vo tui tng cp lp v tm sinh l la tui. Ni dung chng trnh tp trung vo s hon thin c nhn v cc k nng x hi, cng nh l trang b nhng kin thc v kh nng v ngn ng v ton hc.

a ch: 260 in Bin Ph, P.7, Q.3, TP. H Ch Minh.

10. Trng mm non quc t Anh Vit

top 10 truong mam non uy tin va chat luong tot nhat o tp ho chi minh 9 - Top 10 trường mầm non uy tín và chất lượng tốt nhất ở Tp Hồ Chí Minh

L mt ngi trng rt c bit v y l trng song ng duy nht Vit Nam c cp php ging dy chng trnh quc t v o to trnh tiu chun quc t. Chng ti cng l trng duy nht Vit Nam c cng nhn ton din bi t chc CISHi ng cc trng Quc t.

Tm li, viTop 10 trng mm non uy tn v cht lng tt nht thnh ph H Ch Minhm chng ti cung cp, hy vng bn s c la chn tt nht v ngi trng gio dc cho con bn.

Hng Loan