Tưởng tượng em là một con vật

Tng tng em l mt con vt

Hng dn

Tôi không trách anh ta mà ch trách các loài chim ã i x vi tôi rt bt công. Bn chúng mi lúc phát hin ra tôi là y nh rng c mt vùng tri t c huyên náo m .

Hôm y, tôi ã xi n ba con chut trc khi bay v t cây si rng, tôi nghe ting chút chít ca my con chut na r nhau gm mt bung da sai trái. Trong bóng êm, tôi vn nhìn thy rt rõ nhng khuôn mt áng ghét vi cái m nhn hot ngông nghênh… thy ti nghip cho cây da, cho bác nông dân côi cút, nghèo kh, tôi quyt nh phi tiêu dit bn chut này. êm y, tôi phi rình rp rt lâu, la lúc chúng ang hân hoan m tic, tôi m trúng con chut u àn và vt xác nó xung ao. Mt mi quá, không kp bay v t thì tri ã sáng trng. Tôi ành n mình trong cây a u làng. L chim ã phát hin ra tôi, chúng qun tho tôi sut mt bui. Tôi ã chuyn ni u my ln nhng chúng vn c theo chi bi inh i. Tôi ti thân mt mình ngi khóc, mc k s bt công ca nhng loài chim khác. Th ri… ùng mt cái, tôi tng nh t tri iên o… Ngi th sn ã bn tôi cánh. Tôi gng bay, c chu au v c cây si rng. Tôi kit sc, và rt muôn c th l ni bun au trong lòng nên tôi mi vit th cho anh ây, Di !

Anh Di i, mc du tôi vi anh không phi h hàng thân thit, nhng tôi ngh rng, lúc này ây ch có anh là s chia nim tâm s vi tôi. Ngi ta thng kt án anh là nòi nhà Chut còn khinh r tôi là nòi nhà Cú. Loài ngi u gán cho chúng ta nhng thành kin xu xa nht. Ngi ta nói: “ di chut!”, “Xu nh Cú mèo!” hoc “ hôi nh Cú!”. Có lúc ngi ta cho chuyn tôi i n êm là bt chính nên nói: “M ám nh Cú n êm”… Tôi còn nghe rt nhiu iu xu xa nh vy mà loài ngi dành cho tôi vi anh. Nhng li y, l chim ã chi bi tôi. Ôi! Toàn là nhng iu tai ác và oan ung cho h hàng nhà tôi quá chng. Tôi còn nh mt ln, thy chut nhiu, tôi gi anh hai tôi li sn cùng. Hai a tôi va chun b chin u vi l chut thì nghe ting la inh i, uc sáng y tri, t á ném ào ào, tôi nghe ngi ta nói: “Cú dn ma v làng”. Có ngi cho tôi là hú hn gi ngi cht. Tri i, tôi bit thanh minh vi ai ây ngoài anh, anh Di i!

Ngi ta gi tôi là Cú Mèo bi vì mt tôi rt giông mt mèo. Nhng chao ôi, sao tôi li không nhn hng tình cm mà con ngi dành cho ch Mèo. Ti sao ch Mèo bt c chut thì c ngi khen, tôi cng vy nhng li b mi ngi xua ui, chim chóc khinh r.

Di i, tôi cng bit anh có nhiu ni kh nh tôi, anh cng có ích cho con ngi bi vì anh tiêu dit l mui và côn trùng. Th nhng anh cng phi lén lút và êm ti anh mi âm thm va kim n va giúp ích cho con ngi.

Anh Di , tôi vit th này là mong anh hp tác. Chúng ta cùng ngh ra mt k gì ó cho mi ngi hiu vic làm ca chúng ta. Tôi ch mong ngi ta i x vi chúng mình bình ng nh nhng con chim khác. C tin i Di , chc có ngày con ngi s hiu, s bênh vc và bit n vic làm lng l ca chúng ta. Tôi chúc anh khe mnh và gp nhiu may mn.

Ngun: Vietvanhoctro.com