Tuyển tập những stt yêu xa hài hước cười không ngậm được mồm

Tuyn tp nhng Stt yu xa hi hc ci khng ngm c mm s khin bn vi i ni nh ngi yu. Trong tnh yu ai khng mun cnh bn nhau, cng chia s nim vui, ni bun nhng v cuc sng, v tng lai chng ta ch tm xa nhau thi anh nh. c nhng dng Stt yu xa hi hc mang n nhng nim vui, gt i nhng git nc mt gin hn, mong nh ngi thng nh
Di y l nhng Stt yu xa hi hc hay nht c chn lc gi n nhng chng trai c gi ang yu xa. Nhng Stt yu xa hi hc s gip bn qun i ni min phin, nh nhung na kia. Gc li bao ni nim hi vng n vi ngy mai tt p, mt ngy mai s c anh v c em cng nhau nm tay vt qua ging bo ca cuc i. Cng xem ngay nhng nhng Stt yu xa hi hc di y ngay nh

Stt yu xa

Stt yu xa hi hc ca nhng chng trai c gi ang trong yu xa c thm ng lc, ly li tinh thn vng nim tin vo na kia. Ngi ta ni ch i l hnh phc t hn cng c nguyn d ca n, v vy hy lun tin tng vo tnh yu ca mnh bn nh. Hy c nhng Stt yu xa hi hc mang n cho nhau nhng nim vui nh cng nhau vt qua khong cch v mt a l, yu v thng nhau bn nh.
-Yu xa Mt cht ci nhau thm yu Mt cht gin hn cng thm nh V mt cht i ch ta bit cn nhau hn.
-Yu xa l mt mi, l xt xa nhng bc qua l mt bu tri hnh phc.
-Yu xa l bn s phi t lo c cuc sng cho chnh mnh, t do trong cng vic, t do trong ti chnh v iu khin bn tr ln mnh m hn.
-Khong cch v a l khng th ngn c 2 tri tim mun tin gn li nhau.
- yu mt ngi cn phi i mt qung ng rt di ngng yu mt ngi ch cn li li v quay lng.
-Ch i l biu hin p nht ca tnh yu ch thc. Nhng ngi ch i nhau, l nhng ngi yu chn thnh, ng trn trng nht.
-Yu xa hnh phc ch l nhn c mt tin nhn, mt cuc gi quan tm t ngi y.
-Khong cch s khng xa, nu chng ta xem nhau l tt c.
-Yu gn hay yu xa khng quan trng, quan trng l ta yu tht lng.
-Khi yu xa Mi cuc tranh ci u chng l g khi ngh n khong cch xa xi v s nh nhung khn xit.
-Yu xa L s la chn nguy him nht vi mt ngi con gi nhng em vn chp nhn vt b tt c bc i cng anh trn mt si dy mong manh c tn l khong cch v n c th t bt c lc no.
-Yu xa s c nhng lc bun chn, mt mi, mun bung xui tt c. Nhng lc ngh n vic t b bn hy ngh n l do ti sao bn c th nm gi tnh yu lu n vy, mi vic s kh hn rt nhiu.
-Yu xa i lc ch cn mt ci nm tay cng cm thy hnh phc lm ri.
-Nu tnh yu gia chng mnh cch nhau mt ngn bc, em ch cn i bc u tin, anh s i chn trm chn mi chn bc cn li.
-C nhng ni nh khng c t tn v c nhng yu thng khng c gi trao. Nhng vn lng lng mt nim hnh phc, chnh l yu xa.
-Yu xa l mong mi m tng giy tng pht mong n ngy gp li.
-Cu vng mun xut hin phi c ma v nng. Hnh phc mun su lng phi tri qua ng v cay.
-Yu xa l cm gic nh n cn co m khng th no chm vo c.
-Yu mt ngi xa L gi nh, gi thng qua my, qua gi L c mt ngi i L c mt ni tm v L vn bnh yn, hnh phc bi c mt n ci ca mt ngi ni xa.
-Yu xa u phi ai cng mnh m vt qua. Ch nhng tri tim thc s dnh cho nhau mi thm tha c hai ch i ch.
-Yu Xa.. Khng ngy no em khng than chn, m nheo, nhng nho vi anh. Cu ca ming ca em lun l Ni thng ngi ta nht m c b ngi ta i bin bit.. Th m em gi cu chuyn xa y hn 5 nm v c th s lu hn vy na. Anh sp v ri
V ri li i.. Em bit.. V c hai u phi c gng chp nhn.. Nhng cm gic n anh v vui lm. C l ma anh v lun l ma vui nht trong nm..
-Nhng ngi yu xa nh chng ta c lun t nh rng ch i l hnh phc c ng lc m ch.
thi th cn yu th cn phn u hen! Ch yu xa m c tng tng lc chia tay s ra sao, khng bit mnh ch c my thng, my nm yth sao m c nim vui c.
-Nu khng c nim tin th s khng bao gi l mi mi.
V nu khng c lng chn thnh th mi th cng bng khng
Th t gi nht trong tnh yu l nim tin. C tin tng, yu thng mi lu bn.
-Gi em! Ngi anh yu..
Cha y mt thng, chnh xc l 22 ngy mnh yu nhau th anh phi n mt ni xa xi hc tp, thi gian khng di nhng li cho anh k nim p.
Nh em, anh ch bit nhn nhng tm hnh v c li nhng dng tin nhn yu thng mnh dnh cho nhau. Nh ci mt bng bnh mi khi nhn anh qu.
Ch qua nhng dng tin nhn thi m cng lm anh hnh phc ri, sau ny c cnh nhau th s hnh phc nh th no na.
Anh khng c ngt ngo lng mn nhng anh yu em tht lng. Cm n ng tri cho mnh gp v yu nhau!
-Mi bui sng anh u mun gi cho em cht ngt ngo, nhng li nh ra, c ngt ngo no bng nh nhn mu mt em.
-Yu xa l g?
L gi cho nhau nhng nim vui, chia s cng nhau nhng lc bun qua chic in thoi hay mn hnh laptop.
L khng c nhng ci nm tay m p khi ta cn, khng c nhng ci m tht cht khi ng lnh, khng c bn tay ca ai lau nhng git nc mt khi ta khc. Nhng lun lun nh v nhau v to cho nhau ng lc ch n ngy on t.
-Ngi anh thng ch c mt
Ngi anh nh ch c mt
Ngi anh yu ch c mt
Ngi anh mun sng chn i cng ch c mt.
-Khng c hnh phc no m khng phi tri qua th thch sng gi. Ci gi ca hnh phc cha bao gi l r. Ci gi ca chng ti l khong cch v thi gian.
Nu khng th n gin ha vic yu xa, xin lm n ng phc tp n ln.

Nhng cu ngn tnh hi hc

Stt yu xa hi hc ngn tnh lun khin na kia xao xuyn rung ng. Yu nhau m khng dnh cho nhau nhng li ni ngt ngo, lng mn th tht t nht. c bit l nhng cp i ang yu xa, nu khng dnh cho nhau nhng cu ni yu thng th li cng d cch xa. Tham kho ngay nhng Stt yu xa hi hc ngn tnh di y tnh yu thm hnh phc v vui v bn nh.
1. Yu xa Mt cht ci nhau thm yu Mt cht gin hn cng thm nh V mt cht i ch ta bit cn nhau hn.
2. Yu xa l mt mi, l xt xa nhng bc qua l mt bu tri hnh phc.
3. Yu xa l bn s phi t lo c cuc sng cho chnh mnh, t do trong cng vic, t do trong ti chnh v iu khin bn tr ln mnh m hn.
4. Khong cch v a l khng th ngn c 2 tri tim mun tin gn li nhau.
5. yu mt ngi cn phi i mt qung ng rt di ngng yu mt ngi ch cn li li v quay lng.
6. Ch i l biu hin p nht ca tnh yu ch thc. Nhng ngi ch i nhau, l nhng ngi yu chn thnh, ng trn trng nht.
7. Yu xa hnh phc ch l nhn c mt tin nhn, mt cuc gi quan tm t ngi y.
8. Khong cch s khng xa, nu chng ta xem nhau l tt c.
9. Yu gn hay yu xa khng quan trng, quan trng l ta yu tht lng.
10. Khi yu xa Mi cuc tranh ci u chng l g khi ngh n khong cch xa xi v s nh nhung khn xit.
11. Yu xa L s la chn nguy him nht vi mt ngi con gi nhng em vn chp nhn vt b tt c bc i cng anh trn mt si dy mong manh c tn l khong cch v n c th t bt c lc no.
12. Yu xa s c nhng lc bun chn, mt mi, mun bung xui tt c. Nhng lc ngh n vic t b bn hy ngh n l do ti sao bn c th nm gi tnh yu lu n vy, mi vic s kh hn rt nhiu.
13. Yu xa i lc ch cn mt ci nm tay cng cm thy hnh phc lm ri.
14. Nu tnh yu gia chng mnh cch nhau mt ngn bc, em ch cn i bc u tin, anh s i chn trm chn mi chn bc cn li.
15. C nhng ni nh khng c t tn v c nhng yu thng khng c gi trao. Nhng vn lng lng mt nim hnh phc, chnh l yu xa.
Nhng cu Stt hay v tnh yu xa ngt ngo v cm ng-hnh s-4
16. Yu xa l mong mi m tng giy tng pht mong n ngy gp li.
17. Cu vng mun xut hin phi c ma v nng. Hnh phc mun su lng phi tri qua ng v cay.
18. Yu xa l cm gic nh n cn co m khng th no chm vo c.
19. Yu mt ngi xa L gi nh, gi thng qua my, qua gi L c mt ngi i L c mt ni tm v L vn bnh yn, hnh phc bi c mt n ci ca mt ngi ni xa.
20. Yu xa u phi ai cng mnh m vt qua. Ch nhng tri tim thc s dnh cho nhau mi thm tha c hai ch i ch.
21. Yu Xa.. Khng ngy no em khng than chn, m nheo, nhng nho vi anh. Cu ca ming ca em lun l Ni thng ngi ta nht m c b ngi ta i bin bit.. Th m em gi cu chuyn xa y hn 5 nm v c th s lu hn vy na. Anh sp v ri V ri li i.. Em bit.. V c hai u phi c gng chp nhn.. Nhng cm gic n anh v vui lm. C l ma anh v lun l ma vui nht trong nm..
22. Nhng ngi yu xa nh chng ta c lun t nh rng ch i l hnh phc c ng lc m ch. thi th cn yu th cn phn u hen! Ch yu xa m c tng tng lc chia tay s ra sao, khng bit mnh ch c my thng, my nm yth sao m c nim vui c.
23. Nu khng c nim tin th s khng bao gi l mi mi.
V nu khng c lng chn thnh th mi th cng bng khng
Th t gi nht trong tnh yu l nim tin. C tin tng, yu thng mi lu bn.
24. Gi em! Ngi anh yu..
Cha y mt thng, chnh xc l 22 ngy mnh yu nhau th anh phi n mt ni xa xi hc tp, thi gian khng di nhng li cho anh k nim p.Nh em, anh ch bit nhn nhng tm hnh v c li nhng dng tin nhn yu thng mnh dnh cho nhau. Nh ci mt bng bnh mi khi nhn anh qu. Ch qua nhng dng tin nhn thi m cng lm anh hnh phc ri, sau ny c cnh nhau th s hnh phc nh th no na. Anh khng c ngt ngo lng mn nhng anh yu em tht lng. Cm n ng tri cho mnh gp v yu nhau!
25. Mi bui sng anh u mun gi cho em cht ngt ngo, nhng li nh ra, c ngt ngo no bng nh nhn mu mt em.
26. Ch i mt ai o co phai la mt vic qua kho khn? i khi, ch i mt ai o tht hanh phuc va m ap, m ap khi trai tim lanh cong y vt thng, m ap trong trai tim by lu nay chi y s s hai va c c. Va m ap, khi ngi minh ch i chinh la ngi minh lun yu thng nht.
27. Yu xa l g?
L gi cho nhau nhng nim vui, chia s cng nhau nhng lc bun qua chic in thoi hay mn hnh laptop. L khng c nhng ci nm tay m p khi ta cn, khng c nhng ci m tht cht khi ng lnh, khng c bn tay ca ai lau nhng git nc mt khi ta khc. Nhng lun lun nh v nhau v to cho nhau ng lc ch n ngy on t.
28. Ngi anh thng ch c mt
Ngi anh nh ch c mt
Ngi anh yu ch c mt
Ngi anh mun sng chn i cng ch c mt.
29. Khng c hnh phc no m khng phi tri qua th thch sng gi. Ci gi ca hnh phc cha bao gi l r. Ci gi ca chng ti l khong cch v thi gian.
30. Nu khng th n gin ha vic yu xa, xin lm n ng phc tp n ln.
31. ng trch gin tnh yu xa v bi l n khng c li, ng trch thi gian v khng gian v n khng phi nguyn nhn lm tnh yu ca bn m i.
Khi em i, anh t nghe con tim mnh ni, anh nh em lm em yu, ng ri xa anh na.
32. Anh khng ni di khi anh ni anh nh em. Nu em khng tin anh, anh s chng minh cho em thy.
33. Chng ta cch nhau ngn ki-l-mt, nhng em lc no cng trong tm tr anh. Anh nh em.
34. Trn th gii c 6 t ngi. Anh nh em bi v 5,999,999,999 ngi cn li khng th no thay th mt ngi c bit nh em.
35. Th gii ny rt c c v bt cng. N cho em mt l do ci nhng li cho anh mt l do khc, khi anh thy em ri xa anh.36. Mi ln anh nh em, mt v sao trn tri li rt xung. Nu c mt ngy bu tri m khng sao, th em bit ti sao ri !
37. Anh c th i ti lc em tr v, nhng anh mun ni iu ny ngay by gi, anh ang nh em hn bao gi ht, mong em mau tr v vi anh.
38.* Yu Xa u phi ai cng mnh m vt qua. Ch nhng tri tim thc s dnh cho nhau, mi thm tha hai ch i ch
* Yu xa L khong cch, l nh nhung l bun ti nhng yu xa s cm nhn r hn ci tnh yu ang hin din trong tm hn mnh, con ngi ta bit trn trng v qu gi thi gian khi bn nhau bi h c t nhng iu
39. Ngi ta hay ni tnh yu nh l ngn la v khong cch l mt cn gi, cn gi s thi tt nhng ngn la yu t i v lm bng ln nhng ngn la vn m chy mi. Tnh yu ca mnh c vt qua c nhng cn gi kia hay khng l nh vo s ng cm v thu hiu ca c hai, ch cn con ng m h nhn thy u cng mt ni v hng v nhau l
40. Yu Xa l du chm lng ca nhng khong trng. Khong trng khc khoi ca s nh mong. Khong trng i khi l s ht hng khi chng may mi tnh dang d. V c khong trng ca ci lnh ma ng, ci lnh ca xa xi, ca i ch.
41. Yu xa nh, l s la chn khng h an ton nhng em vn chp nhn, vt b tt c c bc i cng anh trn mt si dy. Khong cch c th ct t bt c lc no
42. Mun bn anh
Nhng lc Em mt mi nh th ny
Em ch mun c gp Anh
Mun chy n bn Anh
m Anh tht cht v ni: Em nh Anh nhiu lm
Mun gc u vo vai Anh khc cho thoi mi
V khi y Em cm nhn c s che ch ni Anh
Mun vng tay Anh mi l ca Em
Tt c nhng g thuc v Anh s l ca Em
V Em nhn ra Em yu Anh rt nhiu.
43. Vo mt ngy, khi nng ri khi bn tay
nh mt ngi vn nh xa trong vt
nhng yu thng chm su trong vng tay sit cht
s tr v vi t ri ha c cy
vo mt ngy
khi bnh yn chng cn li ni y
hong hn vn tt m khng cn ngi ng ngng
Gc ph chng chnh khng cn ai nht hoa ri ng vng
Gi vn v mt mnh, nht nh sao ri
vo mt ngy
khi ngi v ti khng cn c th cng n mt ni
44. Hm nay anh s khng nh em. Ngy mai anh cng s khng nh em. Nhng khi anh nh em, anh chc chn s a em tr v v li bn anh.
45. Khong cch a l tch bit i ta nhng mt tin nhn s a chng ta li gn nhau hn. Anh thy c n vi cng ngh k thut nhng anh li nh em.
Nhng cu Stt hay v tnh yu xa ngt ngo v cm ng-hnh s-10
46. Em mun bay xuyn thi gian xuyn khng gian n bn anh, em mun bc i cng anh trn on ng y nng.
47. Yu xa l mt php th lng ngi ta bit rng ngi y c yu mnh tht hay khng.
48. Sa mc cn c th n hoa. Yu xa c g l ko th.
49. Ngi ta hay ni tnh yu nh l ngn la v khong cch l mt cn gi. Tnh yu ca mnh c vt qua c nhng cn gi kia hay khng l nh vo s ng cm v thu hiu ca c hai.
50. Yu xa l php th, l chng chnh, l ch i, l thu hiu, cm thng Ngoi kia bo t ra sao, anh ng lo, v y bn em, em thay anh gnh na cuc i.

Stt hi hc v tnh yu

Stt yu xa hi hc trong tnh yu s gp phn xoa du nhng tn thng khi i bn tr phi xa cch nhau. C nhng mi tnh yu xa v khng c s tin tng nhau i n b vc tan v. Hy to thm nim tin, hy si m ngi y, mang n cho ngi y thm ting ci vi nhng Stt yu xa hi hc di y nh.
1. Ch i l biu hin p nht ca tnh yu ch thc
2. Yu xa hnh phc ch l nhn c mt tin nhn, mt cuc gi quan tm t ngi y
3. Khong cch s khng xa, nu chng ta xem nhau l tt c
4. Yu xa
L s la chn khng h an ton nhng em vn chp nhn
Vt b tt c c bc i cng anh trn mt si dy
Khong cch c th ct t bt c lc no,
5. Nhng lc Em mt mi nh th ny
Em ch mun c gp Anh
Mun chy n bn Anh
m Anh tht cht v ni: Em nh Anh nhiu lm
Mun gc u vo vai Anh khc cho thoi mi
V khi y Em cm nhn c s che ch ni Anh
Mun vng tay Anh mi l ca Em
Tt c nhng g thuc v Anh s l ca Em
V Em nhn ra Em yu Anh rt nhiu.
Stt v tnh yu xa
6. Yu xa
L ch i in thoi mi ti i hc v.
L trng ngng khi ngi ta gi cho mnh hi mun.
L gin di khi ti ngi ta i chi vi bn b v khng nhn tin cho mnh.
L tt my ngh rng ngi ta c gi cho mnh nhng mnh khng thm nghe.
L rt mun bit ngi ta c gi khi mnh tt my khng.
L nhng lc online
L bun vu v mi khi tri se lnh.
7. Yu mt ngi, rt cuc cng ch l dnh c i ch i ngi y
Ch i ngi ta yu mnh, ri ch i ngi ta p li tnh cm ca mnh
Ch i ngi ta t c nhng c m ring ri mi quay v bn mnh
Ch i ngi ta i xa, ch i ngi ta tr v
Ch i, i ch. C bao gi l u?
8. Yu Xa l du chm lng ca nhng khong trng. Khong trng khc khoi ca s nh mong. Khong trng i khi l s ht hng khi chng may mi tnh dang d. V c khong trng ca ci lnh ma ng, ci lnh ca xa xi, ca i ch.
9. Yu xa l mt th thch ca hnh phc. Nu th thch m khng th vt qua c th bn c t cch g hnh phc?
10. Lm n ng tnh yu tr nn nh b khi khong cch gia chng ta ko di ra!
11. Yu xa l nhng lc bt cht em ci mt mnh khi ngh v anh. Yu xa l khi ngi ta sng v yu bng k nim.
12. Ch c em, anh, v nhng con ngi Yu xa nh chng ta mi c th hiu yu xa, vt v bit nhng no.
13. Trong tnh yu, yu gn hay yu xa khng quan trng, m quan trng l tri tim mnh.
14. Yu anh l em chp nhn thiu i v mt vng tay m p mi khi em cm thy c n, mt ci hn tht di trong gi thong.
15. Em khng s thi gian xa cch.
16. Em ch s lng ngi chng qua c th thch thi gian
17. Yu xa l th phi bit hy sinh phi bit c gng to nim tin
18. Phi bit km nn cm xc vo trong v coi n nh l v hnh
19. Khng c suy ngh g lung tung mt i nim tin v tnh cm
20. V hy c gng vt qa tt c ci quan trong nht l thi gian
21. Yu xa l mi tnh cha qu nhiu s hy sinh v can m ca mt ngi con gi cn c
22. Yu xa
L khong cch l nh nhung l bun l ti
Nhng yu xa s cm nhn r hn ci tnh yu ang hin hu trong tm hn mnh
Con ngi ta bit trn trng v qu gi thi gian khi bn nhau
Bi h c t nhng iu .
Tnh yu khi xa
23. Yu xa
Mt cht ci nhau thm yu
Mt cht gin hn thm nh
V mt cht ch ta bit cn nhau hn.
24. u phi ai cng mnh m vt qua
Ch nhng tri tim thc s dnh cho nhau mi thm hai ch Yu Xa.
25. Yu mt ngi xa
L vp ng th phi t ng ln.
L m thng, m ngy trong mong nh.
L gt nc mt mi khi m v c n vy quanh.
Yu mt ngi xa
L m lng khi nghe ging ai bn u dy xa xi y.
L hnh phc khi nhn c tin nhn chc ng ngon n t b i dng kia.
L gom trn c th gii nh trong hai ch i ch.
26. Yu mt ngi xa l gi nh, gi thng qua my qua gi l c mt ngi i, l c mt chn tm v, l vn bnh yn, hnh phc bi c n ci, ca mt ngi xa
27. Nu ai yu bn thc s th khong cch khng h l tr ngi. M n cn l sc mnh nui ln tnh yu ca hai bn mi ngy.
28. Khong cch s khng xa nu chng ta xem nhau l tt c!
29. Yu xa dng nh rt mn nng, ngt ngo. Bi v dng nh c gian nan nn cng thm qu trng.
30. Chng ti ngh n tng lai on t nhiu hn l ni s hi trc sng gi khong cch
31. Yu xa cm nhn ni nh da dit, cn co
Nc mt ri nhng lng khng ngui, v pha ni no vn cn c anh.
32. Yu mt ngi xa
L gi nh gi thng qua my qua gi
L c mt ngi i, mt chn tm v
L vn bnh yn, hnh phc bi c mt ngi xa.
33. Ngoi anh ra, ti khng cm nhn c hi m t mt ai khc. Ti khng mun ngng yu anh. Sau tt c, chng ta s hnh phc bn nhau m thi.
34. Em s i c. i n ngy chng ta thuc v nhau.
35. ! Nm thng v n tn by gi, ti vn yu mt ngi mt ngi xa
36. Ngay t u, l chng ti chp nhn. Cho n by gi chng ti vn tip tc theo ui. Yu xa ni d dng l ni di nhng ni khng th l ni sai. Ch kh khn thi, xa khng c ngha l khng th yu thng.
37. Yu xa l mt th thch ca hnh phc. Nu th thch m khng th vt qua c th bn c t cch g hnh phc?
38. Thc lng em lun tin YU XA lun c l l ring ca n c th mnh m tn ti v vnh hng du phong ba bo t.
39. Yu xa Mt cht ci nhau thm yu Mt cht gin hn cng thm nhV mt cht i ch ta bit cn nhau hn.
40. Yu xa l mt mi, l xt xa nhng bc qua l mt bu tri hnh phc.
41. Yu xa l bn s phi t lo c cuc sng cho chnh mnh, t do trong cng vic, t do trong ti chnh v iu khin bn tr ln mnh m hn.
42. Khong cch v a l khng th ngn c 2 tri tim mun tin gn li nhau.
43. yu mt ngi cn phi i mt qung ng rt di ngng yu mt ngi ch cn li li v quay lng.
44. Ch i l biu hin p nht ca tnh yu ch thc. Nhng ngi ch i nhau, l nhng ngi yu chn thnh, ng trn trng nht.
45. Yu xa hnh phc ch l nhn c mt tin nhn, mt cuc gi quan tm t ngi y.
46. Khong cch s khng xa, nu chng ta xem nhau l tt c.
47. Yu xa i hi rt nhiu s cm thng v chia s. V vy hy lun th hin nim tin vo bn thn v ngi y. Nim tin chnh l im ta vng chc ca tnh yu khi xa cch.
48. Yu xa ging nh nh 1 vn bi. Tin t cc chnh l thanh xun.
49. Ti chng tin vo vic yu xa. Gn cn chia tay, ni chi n vic xa xi? Ri xa, ngha ca n l vy.
50. Khong cch xa nht khng phi l my vn cy s. Khong cch xa nht chnh l gia lng ngi vi ngi, c mt t m ra
51. Yu gn hay yu xa khng quan trng, quan trng l ta yu tht lng.
52. Khi yu xa Mi cuc tranh ci u chng l g khi ngh n khong cch xa xi v s nh nhung khn xit.
53. Yu xa L s la chn nguy him nht vi mt ngi con gi nhng em vn chp nhn vt b tt c bc i cng anh trn mt si dy mong manh c tn l khong cch v n c th t bt c lc no.
54. Yu xa s c nhng lc bun chn, mt mi, mun bung xui tt c. Nhng lc ngh n vic t b bn hy ngh n l do ti sao bn c th nm gi tnh yu lu n vy, mi vic s kh hn rt nhiu.
55. Yu xa i lc ch cn mt ci nm tay cng cm thy hnh phc lm ri.
56. Nu tnh yu gia chng mnh cch nhau mt ngn bc, em ch cn i bc u tin, anh s i chn trm chn mi chn bc cn li.
67. C nhng ni nh khng c t tn v c nhng yu thng khng c gi trao. Nhng vn lng lng mt nim hnh phc, chnh l yu xa.
58. Yu xa l mong mi m tng giy tng pht mong n ngy gp li.
59. Nu tnh yu gia chng mnh cch nhau mt ngn bc, em ch cn i bc u tin, anh s i chn trm chn mi chn bc cn li.
60. Em s i c. i n ngy chng ta thuc v nhau.
61. Yu xa s c nhng lc bun chn, mt mi, mun bung xui tt c. Nhng lc ngh n vic t b bn hy ngh n l do ti sao bn c th nm gi tnh yu lu n vy, mi vic s kh hn rt nhiu.
62.Ngay t u, l chng ti chp nhn. Cho n by gi chng ti vn tip tc theo ui. Yu xa ni d dng l ni di nhng ni khng th l ni sai. Ch kh khn thi, xa khng c ngha l khng th yu thng.
63. Lm n ng tnh yu tr nn nh b khi khong cch gia chng ta ko di ra!
64. Yu xa l cm gic nh n cn co m khng th no chm vo c.
65. Nhn thy anh qua mn nh y
Tay a ra nhng chng th chm vo
Chm lm sao khi mnh xa cch
Khng phi tim m bi a hnh..
Anh thy chng qua mn nh
Ni nh anh nh mt thm u bun
Mi vn ci tm thm ng lc
ngy di thm ngn li nh anh!
66. Cu vng mun xut hin phi c ma v nng
Hnh phc mun su lng phi tri qua ng v cay.
67. Yu xa l nhng lc bt cht em ci mt mnh khi ngh v anh. Yu xa l khi ngi ta sng v yu bng k nim.
68. Yu xa ng l khng h d dng nhng khng c ngha khng th tn ti, yu xa ch kh khn hn 1 cht thi. Xa mt nhng khng h cch lng khi c 2 tri tim lun hng v nhau.
69. C ngi hi ti yu xa c hnh phc khng? Ti ch bit mm ci. Tht ra con gi khng nn dnh c tui thanh xun p ca mnh ch i mt chng trai cch xa hng trm kilomet. Con trai cng khng nn ngi con gi ca h phi mn mi i ch nh vy.
70. Nh ngy no anh cn au kh vt v trong yu thng, th by gi em gip anh vt qua c cn kh . C th sau ny anh s chn em, nhng s chn l s i kim em, v anh ch i kh lu ri, anh bit em cng khng mun mnh xa nhau my cy s vy u. Cng vic n nh, em s l ng lc trong s thnh t ca anh.
71. Yu xa la s th thach, mong ch va tim v lai vi nhau. Cuc hanh trinh nao cung phai gian nan nhng iu quan trong la hay cho nhau mt im hen hay ich n cung nhau hng v.
72. Nhiu nm yu n phng, khi c i phng p li th chp nhn yu xa. Vy em phi i n khi no th mi c hnh phc trn vn bn cnh anh y?
73. Em c bao gi ngc nhn ln bu tri m v thy nhng v sao trn khng? Anh vn thng xuyn ngm nhn chng, nhng ngi sao gi nhc anh v em, v ging ni ca em v v li ha mnh dnh cho nhau.
Trn y l nhng Stt yu xa hi hc chn lc gi ti qu bn c. Hi vng vi nhng Stt yu xa hi hc s l cu ni gip i bn tr ang yu xa lc quan v vui v hn. Tnh yu u phi ai cng tm c nhau, nhng tm c ri d yu xa cng c gng vt qua qung thi gian y nh. ng qun gi n ngi y nhng Stt yu xa hi hc na bn nh. Chc bn vui v