Viết đoạn văn về Tình cha con

Vit on vn v Tình cha con

Hng dn

Ông tr v làng vào mt bui chiu có rt nhiu mây trng. Ngôi nhà ngày xa ca gia ình ông bây gi trông tht thm thng: mái tranh thp lè tè, chân vách t ã bc nham nh tr ra nhng cng rm, lu nc bên cây chui b ng nghiêng vi cái ming m xanh rêu… Ông bc vào nhà. Trong nhà, hai bà cháu ang n cm. Ngi bà ngoài tám mi mt loè nhoè không nhn ra con r. a cliu chào ông bng ting chào i vi ngi khách l. Khi nghe ting nói hi quen bà bng nhn ra là a con r ã tr v, ôi a ri xung mâm cm t tay bà, nim vui ánh lên trong ôi mt nht nhoà nc ca bà. Trong khi ó, a con b ra gc i sau vn ngi mt mình…

Ngi cha va sa sang li ngôi nhà va tính toán mua sm nhng dng c trong gia ình. M già thì ngi nhai tru mà ánh mt rng rng. Nhng a con không hiu vì sao hay sang nhà hàng xóm và thng ng luôn bên ó. Ngi cha vn âm thm chm bón li cây hnh phúc ã cn ci trong hai mi nm. a con ã nhà nhiu hn, và ã bt u nói chuyn vi cha. Càng ngày hai cha con càng qun quít nhau hn qua nhng câu chuyn ly lng trong cuc i chinh chin ca cha. a con bây gi nhìn ông bng ánh mt trìu mn, ngng m.

Vy là xóm tôi không còn “ngôi nhà cô n” na. Ngi cha ã em ánli sáng v trong ngôi nhà vn y bóng ti. H sng tuy không khá gi lm nhng lúc nào cng y p ting ci.

Ngun: Vietvanhoctro.com