Viết thư cho chú bộ đội

bài: Vit th cho chú b i

Bài làm 1

Nha Trang, ngày 05 tháng 12 nm 2017

Các chú b i kính mn!
T thành ph Nha Trang vô cùng xinh p thân thin cháu vit th cho các chú. Cháu xin t gii thiu cháu tên là Võ Hoài Nam hin ang là hc trung hc c s Nguyn Trãi. Hôm nay cháu vit th này trc tiên hi thm sc khe ca các chú. ng thi gi ti các chú li bit n sâu sc ca nhng ngi ni t lin ti các chú ni hi o xa xôi.

Cháu bit các chú ang làm nhng nhim v vô cùng quan trng ca mình, ó là bo v T Quc thân thng. Gia ngút ngàn sóng bin, ting gió vi vu quanh nm chp trùng sng v. Chúng cháu bit các chú phi i din vi vô vàn th thách, khó khn trong cuc sng.

viet thu chu bo doi - Viết thư cho chú bộ đội
Vit th cho chú b i

Các chú kính mn! ni u sóng ngn gió u bn b xung quanh ch có nc và ting sóng bin v v quanh nm, có giây phút nào các chú cm thy nh nhà, và bun không ? Sau mt ngày vt v khó khn gian nan th thách nhng nhim v vô cùng gian kh, các chú chc s cm thy có nhng lúc nh nhà, nh ngi thân khôn nguôi.

Cháu xin i din cho tt c các bn hc sinh gi ti các chú nhng li bit n trân trng nht. Cháu chúc các chú mnh khe chân cng á mm hoàn thành xut sc nhim v ca mình.

Kính th!
Hoài Thu

Bài làm 2

Sm Sm, ngày 02 tháng 12 nm 2017

Các chú chin s Hi quân kính mn!
Li u th, con xin gi ti các chú nhng li chúc sc khe tt p nht. Con hy vng các chú luôn gi cho mình mt sc khe tt, chân cng á mm bo v quê hng t quc, bo v c bin o quê hng ca mình.

Chn rng ni hi o xa xôi y, các chú s vô cùng bn khon t hi ai là ngi vit lá th này cho các chú. Cháu xin t gii thiu, cháu là Diu Linh hc sinh trng trung hc c s Sm Sn, Thanh Hóa.

Thông qua nhng bài ging ca thy cô giáo và thông qua nhng bài vit trên báo cháu bit rng các chú ang làm nhim v vô cùng thm lng, cao c bo v quê hng thân thng ca mình. Bo v s bình yên ca nhng ngi thân thng, bo v cuc sng bình yên ca bit bao nhiêu con ngi ca quê hng mình.

Cháu bit iu kin ngoài hi o vô cùng thiu thn nhng trang b thit yu trong cuc sng nhng các chú vn vt qua nhng khó khn hoàn thành xut sc nhim v.
Cháu vô cùng cùng t hào và mn phc các chú, ngi âm thm dâng hin trái tim và cuc i mình ni u sóng ngn gió.

Cháu cng nh tt c các hc sinh u thm bit n các chú, nu không có các chú ang ngày êm âm thm v ch quyn bin o quê hng mình. Bo v nhng vùng bin thiêng liêng ca T Quc.

Cháu luôn ngng m các chú khi các chú thng xuyên phi xa nhà, xa nhng ngi thân ca mình, chc các chú nh nhà nh ngi thân ca mình lm. cho chúng cháu c hng s bình yên, c tung tng cp sách ti trng.

Cui th, cháu xin chúc các chú luôn di dào sc khe, vng chc tay súng hoàn thành nhim v ca mình. Cháu xin gi ti các chú món quà nh ca mình, ó chính là nhng chic bánh chng và mt cành ào ca quê hng các chú ón mùa xuân v.

Kính mn
Hng Tho