Viết thư cho một người bạn thân

bài: Vit th cho mt ngi bn thân

Bài làm 1

Phú th, ngày 20 tháng 11 nm 2017

Gi Hoài Thng thân mn!

Khi cu nhn c bc th này thì cu chc chn s oán c t luôn mong nh cu nh th nào. T ã nhn c th ca cu gi cho t tun trc. T bit c rng cu cng rt nh thng t phi không.

ã hai nm k t ngày bn theo gia ình vào TP. H Chí Minh sinh sng, chúng ta cha gp li nhau ln nào, chng bit gi ây cu có khác xa nhiu lm không? ã cao thêm nhiu cha h cô công chúa bé nh ca t. T cu luôn c mnh danh là công chúa ca lp 4A1, bi hai bím tóc vô cùng xinh p d thng, mi khi cu ci khuôn mt rng ngi, vi hai chic má lúm trông duyên i là duyên.

Cu rt thích mc váy nên hôm nào ti lp cu cng din nhng chic váy vô cùng xinh p, vi kiu màu sc nh trng, hng, xanh nht, tím….Cu úng là mt cô công chúa nh bit bin hóa by sc cu vng làm cho nhng ngi xung quanh cm thy vô cùng bt mt.

Hôm trc t có vit th và k vi cu v cuc thi hc sinh gii môn Toán ca trng. Hôm qua, t va bit kt qu xong, t t im tuyt i y. Ba m t vô cùng vui v, t còn c ông ni thng cho mình mt chic ô tô iu khin t xa.

Khi t nhn c th ca cu t thy cu khoe vi t rng cu có tham gia cuc thi vit vn v tài "Gia ình ca em" ca thành ph t chc vy ã có kt qu cha? T ã c bài vit ca cu v bà ni ca mình. ó tht s là mt bài vit vô cùng xúc ng. Nó li trong lòng t rt nhiu cm xúc khó phai, t tin rng cu s ot gii thng cao.

Ba m cu có khe không? Hai bác chuyn vào ó công vic có nhiu thay i không? Vì cn bnh au khp mãn tính ca m cu mà c nhà cu mi chuyn vào TP. H Chí Minh sinh sng, vy bnh tình ca m cu có thuyên gim chút nào không. Thành ph H Chí Minh không có mùa ông nên không gây ra nhiu khó khn cho bnh ca m cu, t hy vng bnh tình ca bác ã khi hn ri.

À quên, t có chuyn này mun tit l vi cu, hôm trc t gp li bn Tí hc cùng ti mình trng mm non Hoa Sa y. Do này cu y trông cao ln lm không còn "b gy" nh hi xa ti mình hay trêu na. Gp cu y t không nhn ra chút nào c, nhng cu y li nhn ra ti ngay. Hai a nói chuyn vi nhau nhiu lm, cu y gi thành tuyn th môn võ thut c truyn hin ang hc ti trng tiu hc Thành Công y.

T vn còn gi c món quà k nim mà bn tng ti khi t sinh nht tròn 6 tui y. ó là mt cô bé búp be baby vô cùng d thng t lúc nào cng trân trng nó, trng trong t kính không dám ly ra chi vì s nó b hng. Lâu lâu nh cu t vn ly em Baby ra ngm mt chút ri li ct i.

Mùa này ngoài min Bc ã lnh lm ri, thi tit có hôm xung di mi , lnh tê cóng ht c ngi, trng ngi ta cho bn t c ngh h, nên t có thi gian vit th cho cu. Trong thành ph H Chí Minh thì chc không có mùa ông ri cu không phi i mt vi cái lnh giá tê but thu da thu tht. Nhng chc s không có nim vui n nhng món nng m áp nh ngô nng, khoai nng, ht r nóng âu nh?

viet thu cho ban than - Viết thư cho một người bạn thân
Vit th cho bn thân

T nh hi cu còn ây, ti mùa ông hai a mình thng góp tin tiêu vt r nhau i n ngô nng, khoai nng va n va thi vui i là vui. n xong ming a nào a ny tèm lem ht c, v nhà m t và m cu c trách mãi vì con gái con la mà ch bit sch s.

Ngh ti nhng k nim c t li nh cu vô cùng, khi nào có iu kin cu hay v li quê mình nhé, nhn c th này thì vit th ngay cho t nhé. T mong th cu nhiu lm!

Cui th t chúc cu và toàn th ngi thân trong gia ình ca cu mnh khe. Riêng cu s t gii cao trong k thi vn nhé.

Bn thân ca cu!
Hà Trang

Bài làm 2

Hà Ni, ngày 13 tháng 12 nm 2017

Khánh Linh thng mn ca t!

ã lâu ri t và cu cha c gp nhau, k t ngày bn cùng gia ình ca mình chuyn sang Hàn Quc sinh sng. Hôm nay, tranh th ngày cui tun c ngh hc mình vit cho bn ôi dòng trc là hi thm tình hình sc khe, hc tp ca bn, sau na là t mun chúng mình k cho nhau nghe nhng k nim mi ca mình.

Cu do này có khe không?Sang ó ã quen c nhiu bn mi cha? Trng hc ca bn có nhiu bn ng hng ngi Vit Nam vi mình không hay ch có mt mình bn? Các bn ngi Hàn có vui tính và thân thin vi bn không? Bn nói ting Hàn gi chc gii lm ri nh, vì ngày nhà mình ã thy bn rt gii ri, nhng gi sng vi ngi bn a thì kh nng nghe và nói ca bn chc còn tt hn na.

T vn khe, có cao hn so vi nm trc lúc cu i khong nm phân, nên trông t cao ln và chng chc hn, y là bà và m t thng nói th ch thc tình t soi gng vn thy mình nh nm trc thôi à.

T mi i thi hc sinh gii môn Vn v. T ot gii nht y, cuc thi vit v ngi bn thân nht ca em. T ã vit v cu y Khánh Linh , vì trong lòng t cu luôn là ngi bn thân thit nht, không ai có th thay th c v trí ca cu.

Trc khi cu lên máy bay, cu có nh chúng mình ã cùng nhau giao hn gì không? Bn mình ha vi nhau c mt tun vit th cho nhau mt ln, nhng chc do công vic hc tp bn rn quá hay sao mà thi gian này th vit không u n c nh trc na. T lá th cui cùng t nhn c thông tin v cu cng cách ây gn mt tháng ri, nên t vi vã vit th, không bit cu có khe không hay có chuyn gì xy ra vi gia ình cu?

Khi nào cu nhn c th này thì hi âm ngay cho t nhé. T rt mong th cu.

Bn ca cu!
Thùy Linh