Viết thư tri ân cha mẹ

bài: Vit th tri ân cha m

Bài làm 1

Hà Ni, ngày 11 tháng 12 nm 2017

Ba m kính mn ca con!

Khi nhng chùm phng v n rc r c mt góc tri, cm xúc ca con li trào dâng nhng cm xúc vô cùng khác l v thy cô, mái trng, bn bè và c bit là vi công lao tri bin ca cha m.

Ba m thng ca con, con bit trong mi bn nm qua con là mt ngi tht may mn khi c sng trong tình yêu thng ca mái m gia ình, trong tình cm bao la nh tri bin ca cha m.

Hàng êm, nhng lúc con ang chìm trong gic m p thì ba m ca con vn ang bn b, vi công vic, di ánh èn khuya m vn ang cn mn vi công vic ca mt ngi lao công dn v sinh cho nhng con ng c sch s.

Công vic ca ba m bn b nhng lo toan, nhng np nhn trên khuôn mt ca ba m ngày càng sâu hn, trong ôi mt m hn sâu nhng np chân chim. M già hn rt nhiu so vi tui 38 ca mình.

Con nh mãi k nim không th nào quên trong cuc i khi con c hc sinh gii toàn trng ba m có dp c t hào v a con trai nh bé ca mình.

Trong k thi ó con ã gii cao nht, không ph lòng cha m, ánh mt ca m ã theo sát tng bc chân con i ti sut nhng chng ng t lúc con mi bc chân vào mu giáo, ti khi ti tiu hc ri trung hc c s.

viet thu tri an ba me - Viết thư tri ân cha mẹ
Vit th tri ân ba m mình

cho con có iu kin hc hành bng chúng bng bn, ba m ã hy sinh rt nhiu con c bng chúng bng bn.

Tui th con tht bình yên m áp, hnh phúc nhng có mt iu con luôn t hào và hãnh din v cha m ó chính là con ã c sinh ra trong mt gia ình vô cùng hnh phúc, c nhn mi tình cm m áp ca cha m.

Khi cha m nghe c bc th này chc ba m ngc nhiên lm?Nhng con ch mun vit th này nói lên lòng bit n ca con vi cha m, con không bao gi quên c công lao ca cha m, không bao gi quên c câu ca dao "Công cha nh núi Thái Sn. Ngha m nh nc trong ngun chy ra". Cui th con ch mong c sao cha m ca con luôn mnh khe, hnh phúc!

Kính th! Con ca ba m
Linh Tho

Bài làm 2

Nha Trang, ngày 12 tháng 12 nm 2017

M kính yêu ca con!

M i, ngày hôm nay là ngày l tri ân, ng thi là l trng thành ca con gái m. Con có mt món quà bé nh tng cho m ó là nhng li tn trong áy lòng con dành cho m.

M i! Li u tiên con ch mun gi ti m nhng li bit n chân thành nht ca con dành cho m. Con bit trong quãng thi gian qua m ã vô cùng vt v, nhc nhn nuôi con khôn ln, thành ngi.

Con bit vi ngi bình thng ch làm tròn trách nhim ca mt ngi m thôi cng ã có nhiu khó khn vt v lm ri. Nhng m ca con mt ngi m tuyt vi, mt bà m ã va làm m va làm cha ca con. T khi ba không may qua i vì mt tai nn giao thông bt ng khi con gái va tròn hai tui.

Mt mình m ã nuôi con gái trng thành không d dàng gì. con c n hc bng chúng bng bn m ca con ã không n hà mi khó khn vt v nào. M ã phi làm nhiu ngh mu sinh t công vic ca nam gii nng nhc nh ch taxi, cho ti công vic chy ch, trông tr, ph h…tt c m u làm qua.

Không gì có th cân o ong m c vi tình cm mà m ã dành cho con. Con còn nh nhng ln con b m m cõng con gn 15 Kilomet vi ôi chân trn cõng con ti bnh vin gn nht cp cu khi con lên cn au rut tha.

Trong thi gian qua ma nng dãi du không qun ngi khó khn nhc nhn chng ngi chi nhng khó khn vt v, m ã hy sinh tt c cho con, con c hnh phúc không thua kém bn bè.

Nim vui ca con khi c ti trng ã phi ánh i bng nhng np nhn trên khuôn mt m càng ngày xut hin nhiu np nhn. Nhng vt chân chim hn sâu trên ôi mt m khin con nhiu ln cm thy trái tim mình tht li.

Trong k tt nghip trung hc ph thông sp ti con s c gng t kt qu cao nht n áp công lao tri bin mà m dành cho con.

êm ã khuya con xin dng bút ti ây. Cui th con cu mong m s mãi khe mnh sng bên con sut i. Con yêu m rt nhiu!

Con gái m!
An Nhiên