Chứng minh câu tục ngữ “Một mặt người bằng mười mặt của”

bài: Em hãy chng minh câu tc ng Mt mt ngi bng mi mt ca

Bài làm

Nhng câu tc ng không ch cho ta nhng kinh nghim úng n t thc tin ca cuc sng không âu. Tc ng dng nh còn cho ta nhng bài hc quý báu mà nó còn tôn vinh cao giá tr ca con ngi. Trong kho tàng s các câu tc ng khi nói v giá tr con ngi thì ni bt hn c là câu “Mt mt ngi bng mi mt ca”.

“Mt mt ngi bng mi mt ca” là mt trong nhng câu tc ng tht c sc bit bao nhiêu. S dng chính vi phép so sánh, hình nh hoán d sinh ng gn gi vi nhân dân lao ng. Có l chính bi li so sánh ví von ca các bc tin nhân trc ây ã khin cho nhng câu tc ng nói v giá tr ca con ngi nh c th hin rõ nét nht. Ch vi 7 t ng tuy ngn gn nhng ã nêu lên mt ý ngha vô cùng to ln. Ý ngha c th hin ây cng chính là nhng giá tr con ngi là th vô cùng quý giá. Chính nhng s vt qua mi vt cht thông thng, câu tc ng dng nh cng còn khéo léo phê phán nhng k coi trng vt cht mà quên i giá tr sâu sc vn có ca ca con ngi.

chung minh cau mot mat nguoi bang muoi mat cua - Chứng minh câu tục ngữ “Một mặt người bằng mười mặt của”
Chng minh câu tc ng “Mt mt ngi bng mi mt ca”

Không th ph nhn rng chính trong xã hi hin i ngày nay, không ít ngi vì b m mt trc ma lc ca ng tin mà ngay c bn thân h cng nh ã ánh mt i phm cht quý báu ca mình. Qa tht ta nh thy c rng chính ó là iu vô cùng áng tht vng. Cng không có gì là sai trái khi ta thy c rng chính câu tc ng ngn gi “Mt mt ngi bng mi mt ca” mi ln vang lên u nh hi chuông cnh tnh nhc nh ta phi bo v. ng thi cng nh ã khuyên nh chúng ta nên phi bit tht là yêu quý và trân trng con ngi, không bo bi quý giá y b ánh mt i c. Bn luôn luôn phi nh rng: Con ngi có th làm ra ca ci ch ca ci không th to ra con ngi c. Giá tr con ngi không ch c o v vt cht mà nó còn c soi xét mc nhân cách na.

Câu tc ng trên dng nh không ch cao giá tr con ngi mt cách trc tip qua nhng câu tc ng in hình. T trc cho n nay ta nh thy c nhng câu tc ng vn luôn c tôn vinh giá tr con ngi t nhng iu nh nht. Th ri ra vn nh bit n câu tc ng ni ting ó chính là “thng ngi nh th thng thân” – chính là mt minh chng c th có ý kin trên. Thc s bài hc ca ông cha ta qua các câu tc ng tht là sâu sc, ch không h bó hp hay ngn gn nh trong nhng câu nói ngn kia. Các bc tin nhân xa kia ngoài vic khuyên chúng ta v cách i nhân x th, thì con ngi chúng ta cng nh phi bit quan tâm, giúp nhng ngi gp khó khn, hon nn. Không dng li ó thì câu tc ng nh ã còn cao mt phm cht và truyn thng tt p ca nhân dân ta: luôn yêu thng, ùm bc ng loi hn na.

Thc s chính nhng o lý tt p y vn tn ti trong tng mch máu ca mi ngi dân Vit Nam. Ta nh thy thc tin ã chng minh c rng, c mi khi ng bào min Trung b thit hi do l lt, thì lúc này ây toàn th nhân dân t Bc chí Nam u mt lòng giúp . ó chính là hành ng quyên góp, h tr, gi nhng món quà k c v vt cht và tinh thân cho ng bào mình. ó s là gì nu nh không phi là c tính, là phm cht rt áng trân trng và t hào ca ngi dân Vit Nam. “Mt mt ngi bng mi mt ca” thc s là mt cách nói nhng giá tr, phm cht ca con ngi khi so vi ca ci thì hn hn. Nên trong mi chúng ta hãy coi trng chính bn thân mình và bn thân ca ngi khác. Hay câu tc ng này cng tng t vi câu “Ngi ta là hoa t”, nh mun nhn mnh thêm giá tr ca con ngi cao quý nh th nào.

Tóm li, ta nh thy c rng cho dù thuc ch nào, ý ngha sâu sc n âu thì tc ng vn là tm gng mu mc cho mi ngi. Câu tc ng “Mt mt ngi bng mi mt ca” cng chính là mt câu tc ng ca ngi giá tr con ngi bng mt li sng c sc.

Minh Nguyt