Em hãy tả cái quạt điện

bài: Em hãy t cái qut in

Bài làm 1

Có th nói rng trong các dùng sinh hot ca con ngi, thì em thích nht là chic qut in bi nó cng rt là thông dng bit bao nhiêu. c bit là nhng ngày nng nóng thì chúng tôi càng nh tr lên thân thit vi mi ngi trong mi gia ình.

Chic qut in nhà em cng ã xut hin t rt lâu ri. Ch bit rng t nh thì em cng ã thy chic qut in c s dng xua tan nhng cn nng nóng em li ngun gió mát cho con ngi. Chính vì th mà nhà em ai ai cng rt yêu quý chic qut in hu dng này.

Qut in thông thng thì có haia loi chính ó chính là qut in và h qut th công. Em thy b em nói rng qut in có rt nhiu h hàng ó chính là qut trn, qut cây, qut treo tng,…và cng c ch to bng công ngh in hin i nó gm hai b phn chính ó chính là ng c in và cánh qut. Cây qut in nhà em cng có c hai b phn chính nh vy. Cây qut in nhà em có màu xanh nõn chui nhìn rt p. Bên trên là khung qut bao bc nhng cánh qut li, khi quay nó m bo an toàn cho ngi s dng ó chính là không ng vào tay ca ai chng may vô ý chm vào khi qut ang quay.

Nhng cánh qut cng tht là c bit bit bao nhiêu. Em nh thy c 3 chic cánh qut cng có màu xanh nõn chui ging nh màu ch o ca thân qut vy. 3 chic cánh qut c xp nh so le nhau trên mt trc và t ra khi quay nhanh ta nhìn thy c cánh qut to ra mt ng tròn tht p mt. ng sau chic cánh qut là mt b phn ng c cng ã c bao bc bi mt chic hp nh. Trên ca chic hp nh này c gi là tút-nng. B phn tút-nng giúp iu chính cho qut quay hay ng im mt ch tht tin dng bit bao nhiêu.

Phía di chính là bn ca chic qut, b này giúp qut c ng vng chc, Trên b li có nhng nút c ánh s t 0 cho n 3, út 0 là tt i. Nút 1, 2, 3 là iu chnh cho qut chy to nh tùy thích. Nhng mùa hè nng lc s qua i tht nhanh nu nh có ngi bn ng hành t chic qut in này.

Em rt yêu quý chic qut in này và nó nh là mt ngi bn hu ích và gn bó vi nhà em trong sut mùa hè nng nóng.

ta chiec quat din - Em hãy tả cái quạt điện
Em hãy t cái qut in

Bài làm 2

Qut c bit n chính là dùng vô cùng gn gi vi ngi dân. Chic qut in có tác dng là cng ã to ra gió làm du i cái nóng ca mùa hè i vi con ngi. Nhng ta cng nh bit c rng không nhng th, nó còn giúp con ngi ng ngon hn, thoi mái hn rt nhiu.

Qut hin nay c chia ra ó chính là có qut in và qut th công. Và nhà em có c mt chic qut in màu xanh da tri p mt.

Qut in nhà em hay tt c chic qut in thông dng nht ngày nay u có hai b phn c gi là roto và stato. Khi mà chúng ta cm phích in vào thì có mt lung in truyn vào roto làm roto quay. B phân roto gn vi thanh st ni vi cánh qut. Có l chính vì vy khi roto quay thì cánh qut quay và to ra gió. B phn chính ca qut là phn quay và phn iu chnh. Và ta phi bit c phn quay chính là stato, roto và cánh qut. Còn chính nhng phn iu chnh là các nút bm. Ngoài ra, v và lng qut in nhà em cng c sn bng màu xanh ch o ca chic qut ó chính là màu xanh da tri. Nhng chic lng này dng nh là bo v cánh qut cng là b phn không th thiu làm nên chic qut hoàn chnh c.

Chic qut nh giúp cho nhà em thoát khi c cái nng nóng ca mùa hè, nh cht bng in mà m em cng không phi khó nhc qut tay cho em mi ngày na. Tuy nhiên hin nay cng ã có rt nhiu các phng tin hin i khác nh iu hòa, máy lnh,…nhng vn không th nào có th thay th c chic qut in thông dng nhà nhà ai ai cng có ít nht là mt chic qut in.

Chic qut in nh chinh là ngi bn thân thit ca em và c nhà, em luôn lau chùi và v sinh cho chic qut nó c p hn.

Minh Nguyt