Giải thích câu ca dao “Dù ai nói ngả nói nghiêng. Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”

bài: Em hãy gii thích câu ca dao Dù ai nói ng nói nghiêng. Lòng ta vn vng nh king ba chân

Bài làm

Trong kho tàng vn hc dân gian ca cha ông ta có nhng câu nói nh gi gm nhng tình cm thân hay là nhng li dy b ích. Và câu ca dao “Dù ai nói ng nói nghiêng. Lòng ta vn vng nh king ba chân” cng nh c n cha bài hc hay và cng tht b ích cho ngi i sau.

Câu ca dao dao “Dù ai nói ng nói nghiêng. Lòng ta vn vng nh king ba chân” có ý nói khi con ngui ã có quyt tâm thì cho dù có b ngi khác ngn tr cng vn vng vàng không thay i ý nh ca mình. “Dù ai nói ngã nói nghiêng” là nhng tác ng bên ngoài khin cho mc ích hay nhng ý nh ca ta d b thay i vì chính nhng li nói t bên ngoài. Còn i vi “vng nh king ba chân” chính là mt hình nh quen thuc ca con ngi. King ba chân luôn luôn vng chc không bao gi có th chuyn di ngay b c. Trong cuc sng con ngi chúng ta ngày nay cng vy khi mt vic mình làm nhng li nhn li nhng ngi không bit u uôi câu chuyn mà ã ngn cn chúng ta li. Không cho chúng ta làm c vic mà chúng ta mong mun. Câu nói nh cao c tính t ch ca con ngi trc mi s vic. Ta vn còn nh n câu chuyn “o cày gia ng” ch vì không có tính t ch tin vào chính bn thân mình mà thành phm to ra c không c áp dng ra mt vic gì mà cái cày li tr thành mt khúc g không hn không kém.

giai thich cau du ai ni nga noi nghieng long ta van vung nhu kieng ba chan - Giải thích câu ca dao “Dù ai nói ngả nói nghiêng. Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”
Gii thích câu ca dao “Dù ai nói ng nói nghiêng. Lòng ta vn vng nh king ba chân”

Con ngi luôn luôn bit xác nh nhng mc ích cng nh mc tiêu ca mình khi ã c ra t trc ó. Vic thc hin tng nc có c thành công trong khi mi ngi không bit c cho li khuyên bt mình nên làm th này, bt mình nên làm th kia. Và nu nh bn thân không t ch cng không có chính kin ca bn thân li d b thay i thì tht khó có th thành công c. Qua câu ca dao con ngi cng cn phi suy ngh trc khi nói cng nh hành ng ca chính mình. Hãy nh rng chng ai có th sng thay bn c, nên mi quyt nh s là bn và vic thc hin c nhng quyt nh ó cng quyt nh bn thành hay bi trong cuc sng.

Mi ngi hãy bit t ch. Khi ã quyt nh làm mt vic gì ó bn phi làm n cùng, không c b cuc gia chng. Hn na li không ch vì nhng ý kin, nhng chê trách ca nhng ngi không hiu chuyn hay nhng d nh ca bn mà ã a ra nhng li khuyên khin bn không th thc hin công vic ca mình theo úng d nh c. Câu ca dao nh khng nh thêm rng: Cho dù có ai nói ng hay nói nghiêng nh nào thì ý chí tâ luôn kiên nh, không s ngi khác ngh gì mà vn c vng vàng chn con ng trc ó mà mình ã vch ra i nh th nào.

Tuy nhiên nu nh ta không bit tip thu nhng ý kin ca ngi xung quanh thì cng rt d ri vào tình trng cc oan, duy ý chí. Con ngi u tiên phi cn xác nh nhng vic mình ã làm và có nh hng cho riêng mình. Cn nghe nhng li khuyên chân thành và cng nh bit c nhng li khuyên nào b ích và có lý thì nghe theo. Ngi tc ch thông minh không phi là ngi chí bit làm theo ý ca chính mà mà phi bit cách tip thu cng nh làm cho mc ích ca mình nhanh chóng thành công nh s phân tích cng nh ánh giá nhng ý kin khen chê ó. Thông qua nhng ý kin trái chiu thì ta phi cân i xem mt úng, sai, tt xu có th chn la và gi vng lp trng ca mình. Vic gi vng lp trng không ging vi bo th. Khi bit sai trái thì cng nên xem li vic mình angg làm mt cách nghiêm túc chn la mt gii pháp khác tt nht cho mình.

Câu nói ca ông cha ta tht sâu sc, nó dng nh cng là mt kim ch nam giúp cho con ngi chúng ta bit c mà có th rút kinh nghim có th sa cha. Câu ca dao “Dù ai nói ng nói nghiêng. Lòng ta vn vng nh king ba chân” thc s là mt bài hc, mt li khuyên chân thành ca các bc tin nhân trc nói v s t ch ca mi con ngi.

Minh Nguyt